Андрагогија

Курс:
Образовање за породични живот (докт.)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Концепт и природа образовања за породични живот; Развој образовања за живот у породици; Аспекти породичног живота као подручја образовне интервенције (брак и интимне релације, сексуалност, родитељство, менаџмент породичним ресурсима, комуникација и решавање проблема, животно окружење); Програми за различите аспекте породичног живота: развој, имплементација, евалуација; Улога вредности, етницитета, религије и родне осетљивости у креирању образовних програма за живот у породици; Професионализација и припрема реализатора програма: образовне парадигме – бихејвиорална, персоналистичка, истраживачка парадигма и еклектички приступ Практична настава Критичка и компаративна анализа различитих модела програма образовања за живот у породици
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за: критичко сагледавање различитих теоријских оријентација и методолошких приступа у концептима истраживања образовања за живот у породици, самостално истраживање и креирање програма за унапређење квалитета живота у породици
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Медић, С, Образовање и социјализација одраслих, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 1993.
Милић А, Социологија породице, Чигоја штампа, Београд, 2007.
Arcus, M, Schvaneveldt, J, D, Moss, J, J, Handbook of Family Life Education, Volume 1, SAGE Publications, London, 1993.
Arcus, M, Schvaneveldt, J, D, Moss, J, J, Handbook of Family Life Education, Volume 2, SAGE Publications, London, 1993.
Powell H. Lane, Cassidy Dawn, Family Life Education – an introduction, Mayfield Publishing Company, London, 2001.
↑↑↑