Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Филозофске основе теорија учења
Рационализам Емпиризам Прагматизам Хуманизам

2. недеља
предавање - Бихејвиористичке теорије учења
Основни принципи бихејвиоризма - Џон Вотсон Конекционизам Едварда Торндајка Операционо условљавање – Фредерика Скинера Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

3. недеља
предавање - Когнитивистичке теорије учења
Толманова теорија учења Брунерова теорија учења откривањем Бандурина социјално когнитивна теорија учења

4. недеља
предавање - Когнитивистичке теорије учења
Вајнерова атрибуциона теорија Oсубелова теорија учења Теорија когнитивнe флексибилности Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

5. недеља
предавање - Консттруктивистичке теорије учењa
Конструктивистичка епистемологија Индивидуални конструктивизам Џорџа Келија Социјални конструкционизам Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

6. недеља
предавање - Конструктивистичке теорије учења
Контекстуализам (ситуационо учење) Радикални конструктивизам Конструктивизам и знање Критика конструктивизма Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

7. недеља
предавање - Хуманистичке теорије учења
Роџерсова теорија учења Мезировљева теорија учења Теорија поучаванја одраслих Малколма Ноулеса Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

8. недеља
предавање - Информациони процеси у учењу
Обрада информација (сензорно регистровање, краткорочна меморија, дугорочна меморија) Канали сазнања и стицања информација(Дејлова купа искуства) Дуално кодирање, (визуелне репрезентације, интеракције између визуелног и вербалног) Метакогниција

9. недеља
предавање - Информациони процеси у учењу
Типови знања (деклеративно, процедурално, стратегијско) Концептуално мапирање Стилови учења и наставе Импликације за развој програма и организацију наставе и учења

10. недеља
предавање - Типови учења у настави
Активно учење Кооперативно учење Проблемски усмерено учење Опсервационо учење Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

11. недеља
предавање - Типови учења у настави
Критичка рефлексија и трансормативно учење Учење учења – Бејтсонови нивои учења Акционо учење Импликације за развој програма образовања одраслих и организацију учења и наставе

12. недеља
предавање - Учење као рефлексија искуства
Колбов циклус учења и стилови учења Мезировљева трансформација перспектива знанчења искуства Арџирисова теорија организационог учења Шонова теорија рефлексије у акцији

13. недеља
предавање - Учење и односи моћи
Еманципаторно учење - Паоло Фреире Феминистичке теорије: учење и род

14. недеља
предавање - Ситуационо учење
Учење као шегртовање примеана теорије Виготског Учење као развој заједнице учења - од почетника до експерта

15. недеља
предавање - Припрема за испит
Завршне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Квашчев Р., Примена теорија учења на област наставе и васпитања, Филозофски факултет, Београд, 1973.
Квашчев, Р., Способностиѕа учење и личност, Забод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1980.
Роџерс, К., Како постати личност, Нолит, Београд, 1985.
Радоњић, С., Општа психологија 2, савез друштава психолога Србије, Београд, 1992.
Бедли, А., Људско памћење, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
Usher, R., Edwards, R., Postmodernism and Education, Routledge, London, 1994.
Valsiner, J., & Voss, H.G., The Structure of Learning Processes, Ablex Pulishing Corporation, New Jersey, 1996.
↑↑↑