Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Програми стручног образовања и обуке (увиди и анализе)
У области формалног и нефомалног стручног образовања, на основу институционалног прегледа, представљају се неки од специфичних образовних програма и обука, у земљи и иностраству.

2. недеља
предавање - Континуирано професионално усавршавање припадника различитих професија
Анализа процеса усавршавања код припадника различитих професија (носиоци, организација, оабезност, програми, исходи....

3. недеља
предавање - Стручне обуке одраслих - тренинг
Анализа процеса реализације кратке стручне обуке, односно тренинга. Фазе и начини поучавања.

4. недеља
предавање - Модуларно засноване обуке одраслих
Специфичности и фазе у развијању модуларно организованих обука одраслих, оријентисаних на исходе. Вежбање у изради модула.

5. недеља
предавање - Исходи у стручном образовању одраслих
Начини формулисања исхода и могућности за евалуацију исхода.

6. недеља
предавање - Анализа потреба за обукама
Методе анализе потреба за обукама на нивоу региона, предузећа и на индивидуалном нивоу. Потребе као полазиште у креирању обука.

7. недеља
предавање - Обука оријентисана на развој вештина
Анализа процеса усвајања вештина различитих нивоа сложености (фазе и потупци инструктора). Евалуација усвојености вештина. Симулација процеса овладавања вештинама. Израда програма обуке усмерене на развој вештина.

8. недеља
предавање - Обука оријентисана на развој компетенција
Презетовање процеса реализације обуке оријентисане на развој компетенције (фазе, процес и могућности за евалуацију). Анализа конкретних примера.

9. недеља
предавање - Семинар као облик стручног образовања одраслих
Семинар као облик стручног усавршавања одраслих. Специфичности организације, цињне групе, реализација, евалуација. Анализа конкретних примера и израда програма семинара.

10. недеља
предавање - Радионица као облик стручног образовања одраслих
Унутрашња структура радионица и специфичности радионичарског начина рада. Шта се у стручном образовању одраслих учи уз помоћ радионица: знања, вештине, компетенције. Израда сценарија за реализацију конкретне радионице.

11. недеља
предавање - Евалуација у стручном образовању одраслих
Специфичности евалуације кратких стручних обука одраслих.

12. недеља
предавање - Стандардизација у стручном образовању одраслих
Појам стандарда. Улога и врсте стандарда у стручном образовању одраслих. Стандарди и систем квалитета у стручном образовању.

13. недеља
предавање - Оцењивање у стручном образовању одраслих
Праћење и процењивање полазника у стручном образовању одраслих. Оцењивање овладаношћу вештином.

14. недеља
- - Припрема за испит
Индивидуалне консултације.

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Veronica McGivney, (2002), Develop the Worker: Develop the Business - A guide for smaller businesses, NIACE, Leicester
Павловски, Т, (2004), Како водити семинаре /упутства за водитеље/, Министарство просвете и спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу, Београд, 50 стр.
Наменски припремљени изводи из литературе
↑↑↑