Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Промене у свету рада и образовање одраслих
Презентовање, уз помоћ теоријских извора и резултата емпиријских истраживања, савремених карактеристика света рада, у међународним размерама и код нас. Препознавање одраза тих карактеристика у сопственом окружењу и могућих реакција кроз образовање одраслих.

2. недеља
предавање - Транзициони процеси у привреди и образовање одраслих
Транзициони процеси у привреди и образовање одраслих (приватизација, оснивање малих и средњих предузећа, професионалне редукције...). Одрази ових процеса на потребе за образовањем одраслих. формирање образовне понуде.

3. недеља
предавање - Тржиште рада и образовање одраслих (1)
Тржиште рада и образовање одраслих: увиди и анализе – карактеристике проблема незапослености у светским релацијама; трендови у подручју запошљавања; образовање и запошљавање.

4. недеља
предавање - Тржиште рада и образовање одраслих (2)
Тржиште рада и образовање одраслих: увиди и анализе – понуда и тражња за одређеним кадровима као чиниоци формирања образовне понуде.

5. недеља
предавање - Тржиште рада и образовање одраслих (3)
Тржиште рада и образовање одраслих – методологија анализе тржишта рада. Корисност презентовне методологије за формирање понуде у области образовања.

6. недеља
предавање - Промене на радном месту и образовање одраслих
Индикатори квалитета радног места и улога образовања одраслих на унапређивању овог квалитета. Индикатори радног места који се односе на образовање.

7. недеља
предавање - Кључне компетенције и рад
Појам кључних компетенција. Анализа захтева појединих радних места за одређеним кључним компетенцијама. Презентација неких од програма за унапређивање кључних компетенција.

8. недеља
предавање - Потребе за обукама у предузећима (увиди и анализе)
Снимање потреба за обукама у предузећима на основу одређених карактеристика предузећа и систематизације радних места.

9. недеља
предавање - Мотивисање послодаваца за улагање у образовање запослених
Удружења послодаваца и послодавци као партнери у планирању образовања. Обуке за послодавце и мотивисање послодаваца за улагање у обуке запослених.

10. недеља
предавање - Концепт социјалног партнерства у стручном образовању
Упознавање са концептом социјалног партнерства. Ко су све социјални партнери и њихове улоге у исказивању образовних потреба и формирању образовне понуде. Инострана искуства.

11. недеља
- - Посета релеватној институцији
Посета институцији или организацији, која је по свом типу потенцијални или ангажовани социјални партнер.

12. недеља
предавање - Професионални развој одраслих и индивидуалне образовне потребе
Начини утврђивања индивидуалних образовних потреба у зависности од фазе професионалног развоја и релеватних карактеристика особа.

13. недеља
предавање - Каријерно вођење
Анализа послова у области каријерног вођења, са посебном прорадом оних који се односе на образовање и обуке одраслих.

14. недеља
предавање - Акредитација, сертификација и лиценцирање у стручном образовању одраслих
Појмови и процеси акредитације, сертификације и лиценцирања. Примери акредитованих установа и програма, сертификованих програма и лиценцирања кадрова.

15. недеља
предавање - Квалитет у образовању (1)
Појам квалитета образовања. Процес заснивања система квалитета, са праћењем и процењивањем.

16. недеља
предавање - Квалитет у образовању (2)
Примери система квалитета у образовању. Стандарди квалитета.

17. недеља
вежбе - Формирање цене образовне понуде
Прорада неколико начина формирања цена образовне понуде за кратке обуке одраслих.

18. недеља
- - Посета
Упознавање са пројектом који се бави повећањем запошљивости одраслих особа и сл.

19. недеља
- - Одабир проблема за истраживање
Прелазак на менторски рад. Лоцирање проблема за истраживање за завршни рад у оквиру шире проблематике «Рад и образовање одраслих»

20. недеља
- - Анализа додатне релеватне литературе – проблемски приступ (1)
Одабир доминантног проблема за завршни рад и његово разматрање на основу више извора.

21. недеља
предавање - Анализа додатне релеватне литературе – проблемски приступ (2)
Анализа различитих истраживачка приступа разматраном проблему.

22. недеља
- - Формулисање предмета истраживања
На основу претходних анализа формулисање предмета истраживања.

23. недеља
- - Припрема стратегије истраживања одабраног предмета проучавања
Разматрање истраживачког приступа за завршни рад.

24. недеља
- - Анализа стратегије истраживања
Дискусија и унапређивање одабране стратегије истраживања.

25. недеља
- - Одабир истраживачких техника и одабир и/или израда инструмената истраживања
Анализа могућих техника и инструмената истраживања одабраног проблема.

26. недеља
- - Рад на инструментима истраживања
Пружање помоћи приликом одабира или израде инструмената истраживања.

27. недеља
- - Анализа инструмената истраживања
Заједничка анлиза приређених инструмената истраживања.

28. недеља
- - Анализа потенцијалних практичних импликација истраживања
Разматрање очекиваних практичних импликација истраживања. Чиме истраживање резултује у односу на укупно изучавану проблематику у оквиру предмета.

29. недеља
- - Припрема за испит
Завршне консултације

30. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Статистички годишњак Србије (за одговарајућу годину), Републички завод за статистику
John Arnold и други, (2005), Work Psychology – Understanding Human Behavior in the Workplace, Prentice Hall, Essex
Посебно припремљени изводи, прилагођени сваком студенту.
↑↑↑