Историја уметности

Теорије у науци о уметности
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Елементи ликовног изражавања (у визуелним уметностима, упоредо и у неуметничком ликовном изражавању и визуелном комуницирању уопште) онако како су описани и класификовани, анализирани, објашњени и повезани у теоријама мултидисциплинарно схваћене науке о уметности (са историјскоуметничког, психолошког, социолошког, математичког, књижевног и уметничког, културолошког, техничког и других становишта), и у вези са њима: - почеци и развијање ликовног изражавања, овладавање појединим елементима; - савладавање технике рада и медијума који се користи; - настајање ликовног рукописа појединца; - трагови личности уметника; промене изазване евентуалним физичким и психичким сметњама; - трагови уметниковог окружења; усвајање постојећих ликовних језика или конвенција у визуелном комуницирању; учење правила, школовање; - уметничке тежње; формирање личног стила; - врсте стилова; настанак стила, ширење и локалне варијанте, трајање и промене - такође: упоришта за тумачење ликовног изражавања (па и визуелног комуницирања уопште); извори за проучавање појединих елемената.
Циљ изучавања предмета: Оспособити студента да препозна разне видове и степене ликовног изражавања; да разуме елементе ликовног дела, њихов настанак, варијације и међусобне комбинације, и да их препозна као трагове најразличитиих појава; односно, да из ликовног дела успешно изводи закључке о разним појавама и уопште околностима у којима је дело настало.
Предуслови за полагање: Познавање основних појмова историје уметности (увод у историју уметности); познавање развоја уметности до 20. века (уметност старог, средњег и новог века, основна знања о правцима уметности). Завршена обука из предмета Методологија науке о уметности.
Облици наставе: Предавања са видео-пројекцијама. Практичне вежбе.
Обавезе студената: Похађање предавања и семинарски рад, који се реализује током вежби а може имати разне облике.
Постојећи курсеви:
↑↑↑