Vesti i događaji

Опште вести
RSS
29
 
Окт
 
2014

На данашњој седници Савета Универзитета у Београду усвојена је одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину oсновних, мастер и докторских студија на Универзитету у Београду. Члан 1. дефинише број ЕСПБ бодова у школској години (60). Члан 3. дефинише поступања у случају пријављивања већег или мањег броја бодова (увећање или умањење школарине). Усвајањем ове одлуке, чији се текст налази у продужетку, сматрамо да су отклоњене све недоумице око последњег захтева Самоорганизованог студентског протеста.

Декански колегијум Филозофског факултета

* * *

На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05) и чланa 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), a на предлог ректорског колегијума, Савет Универзитета у Београду на седници одржаној 29. октобра 2014. године, доноси

О Д Л У К У

о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину oсновних, мастер и докторских студија на Универзитету у Београду

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се редовне услуге које обухвата школарина коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.

Члан 2.

Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за трошкове:

1. Услуга које Универзитет и факултети пружају студенту у оквиру остваривања студијског програма у току једне школске године: предавања, вежбе, практикуме, семинаре, консултације и друге облике наставе предвиђене студијским програмом, колоквијуме, најмање две пријаве испита, услуге библиотеке и читаонице, истраживачки рад на докторским студијама, менторство и стручну помоћ при изради завршних радова, одбрану завршних радова и др.
Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника, гостујућих предавача и других учесника у настави, њихово научно и стручно усавршавање као и трошкове неопходне за извођење практичне наставе и самосталног експерименталног рада.
2. Опште материјалне трошкове Универзитета и факултета: електрична енергија, грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови финансирања студентских организација и такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из средстава буџета.
3. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске подршке (интернет, рачунарске лабораторије, трошкови софтвера за откривање плагијата, итд.) неопходних за модерно извођење наставе на универзитету и факултетима.
4. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа за библиотеке факултета који су неопходни за припремање испита, студентске радове и научна истраживања, као и трошкове приступа електронским базама података, итд.;
5. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини покривено из средстава буџета.
6. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.
7. Део трошкова за фукционисање и реализовање активности Универзитета у Београду (међународна сарадња, јединствени информациони систем, издавање диплома, итд.);
8. Услуге за рад административно стручних служби Универзитета и факултета.
9. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе.

Школарина не покрива накнаду за трошкове репрезентације и угоститељских услуга, трошкове донација непрофитним и другим институцијама, отпремнине запосленима приликом одласка у пензију и издатке за издавачку делатност. Наведени расходи покривају се из других сопствених прихода универзитета и факултета.

Члан 3.

У случају када студент уписује више или мање од 60 ЕСПБ бодова у току школске године, школарина се увећава или умањује сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.
У случају када студент поново уписује неположене предмете из претходне школске године, вредност школарине за те ЕСПБ бодове се може умањити одлуком Савета универзитета, односно факултета.

Члан 4.

Универзитет и факултети за административне и друге трошкове који нису обухваћени школарином могу наплаћивати само накнаде у висини коју је одобрио Савет Универзитета, односно факултета и то за:
1. Уписнину (административни трошкови првог уписа на студијски програм)
2. Издавање дипломе,
3. Пријављивање испита које није обухваћено школарином,
4. Пријављивање испита по истеку рока за пријављивање,
5. Издавање уверења о положеним испитима,
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента,
7. Промену студијског програма/студијске групе,
8. Промену теме или промена ментора за завршни рад,
9. Пријаву изборних предмета после утврђеног рока,
10. Промену изборног предмета,
11. Накнадно поништавање испита,
12. Накнадну оверу семестра-триместра,
13. Признавање испита са других факултета,
14. Издавање дупликата индекса или дипломе,
15. Давање исписница,
16. Друге сличне ванредне услуге на захтев студената.

Максималне висине накнада за услуге из става 1. овог члана усаглашаваће се на нивоу групација факултета или целог Универзитета у Београду.

Члан 5.

Савет Универзитета, односно факултета у његовом саставу, обавезан је да утврди измене школарине и ценовника услуга за наредну школску годину и јавно их објави најкасније четири месеца пре почетка нове школске године.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Датум: 29. 10. 2014. године; 02 Број: )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.

 

29
 
Окт
 
2014

У ноћи између 28. и 29. октобра учесници у актуалној блокади Филозофског факултета провалили су у орман са осигурачима у амфитеатру »Георгије Острогорски«. Тиме су угрозили безбедност студената, запослених и посетилаца Филозофског факултета и оштетили систем видео-надзора у згради.

Декански колегијум и овим поводом указује на насилност и деструктивност невелике групе студената која, дајући свом протесту нелегитимни вид о којем је јавност већ довољно обавештена, својим деловањем све више угрожава права и интересе свих који раде и студирају на Филозофском факултету.

 

29
 
Окт
 
2014

Упис се продужава до 7. новембра.

Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу Филозофског факултета

 

29
 
Окт
 
2014

Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2010/2011. године задржавају право да се финансирају из буџета у школској 2014/2015. години уколико су у школској 2013/2014. години били на буџетском финансирању.

Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу Филозофског факултета

 

28
 
Окт
 
2014

Драги студенти и студенткиње Филозофског факултета,

У среду, 5. новембра у 17.30 часова, у учионици Одељења за класичне науке (Стара зграда), одржаће се аудиција за избор осам глумаца и глумица. Радимо Плаутовог Лажу, у преводу Војина Недељковића и адаптацији Гордана Маричића.

Треба да припремите (по властитом избору):

1. монолог (краћи)
2. песму
3. имитацију
4. певање и плесање је добродошло, али није неопходно.


Видимо се,

Гордан Маричић
Орсат Лигорио
Маријана Несторов
Сандра Шћепановић

 

28
 
Окт
 
2014

Лабораторија за експерименталну психологију вас позива на трибину са темом „Effects of Illumination on Lightness: in Search of Rules“, о којој ће говорити Сунчица Здравковић.

Трибина ће се одржати у четвртак 30. октобра у 15 часова, у просторијама Лабораторије за експерименталну психологију на Филозофском факултету у Београду (сутерен Факултета).

У прилогу се можете детаљније информисати о садржају трибине.

Напомена: Иако су наслов и апстракт на енглеском језику, само предавање биће одржано на српском језику.

 

27
 
Окт
 
2014

Професор Kim Plunkett, University of Oxford, ће у уторак, 28.10.2014 у 17 часова у Свечаној сали 2, I спрат, САНУ, одржати предавање на тему: The Whorfian Infant.

"I will describe a series of experiments that provides unequivocal support for the view that labels impact the process of categorization in young infants even before they begin to produce their first words, to the extent that labels can override the perceptual dissimilarities between objects and lead infants to treat them as more similar to each other. The experiments also demonstrate that young infants can simultaneously compute the correlational structure of object features in the visual domain at the same time as they compute the relationship of that correlational structure to novel features (words) in the auditory domain. This cross-modal, computational capacity is a powerful tool for the young infant to exploit in deriving the meaning of words.
However, the nature of the underlying mechanisms that enable labels to impact infant categorisation is unclear. Some researchers have suggested that ‘labels facilitate categorisation’, that labels ‘act as invitations to form categories’ and that labels ‘highlight the commonalities between objects’. I consider an alternative explanation that ‘labels are merely additional features that are integrated into the processing of category information’. Computational implementations of these approaches are assessed and the ‘Perceptual Load Hypothesis’ is introduced in an attempt to reconcile competing accounts of cross-modal auditory-visual processing in infancy."

Добродошли.27
 
Окт
 
2014

29. октобра у 13:15 часова др Марк Вандер Линден одржаће предавање под називом “Development-led archaeology: what is the point? Perspectives from North-Western Europe” у просторијама Археолошке збирке (Филозофски факултет, службени улаз, интерфон бр. 5).

3. новембра у 12 часова др Марк Вандер Линден одржаће предавање под називом “EUROFARM: a five-year project on the neolithisation of the western Balkans” у просторијама Археолошке збирке (Филозофски факултет, службени улаз, интерфон бр. 5).

 

27
 
Окт
 
2014

Јавности је познато да се Филозофски факултет од почетка ове школске године суочава с протестном блокадом наставе од стране једне групе студената. Тај протест је испрва био везан за четири захтева који су стављени пред управу Факултета.

Премда блокирање наставе – за разлику од бојкота – представља штетан и у крајњој линији нелегитиман вид протеста, јер физички укида индивидуалну слободу кретања и право на рад, Факултет је ипак оценио да захтеве, макар и некоректно постављене, треба размотрити објективно, па су наша надлежна тела у више наврата водила разговоре с представницима студената. У исходу, Факултет је одлучио да поступи у складу с недавним препорукама надлежног министарства и ставовима Сената УБ, како би се учинило све што је под важећим нормативним и стварним условима могуће да се нашим студентима обезбеди ефикасно и квалитетно студирање.

Захтеви наших студената тиме су испуњени у највећој могућој мери, и Факултет је оценио да су престали разлози за даљу блокаду наставе. Зато је наше Наставно-научно веће позвало наставнике и студенте да наставе с редовним одржавањем и похађањем часова на свим нивоима студија.

Међутим, блокада је настављена, уз покушај њених организaтора и носилаца да своје поступке прикажу сасвим нетачно. Малобројни, али неуљудни, осиони и несклони истини, они свесно обмањују јавност тврдњом да се на њихове захтеве нико досад није обазрео, те да они упорно и уљудно чекају разговор који никако да почне. Истина је да они и после свих разговора уместо својих старих, испуњених захтева испостављају нове, а да за све то време не дају рачуна о саставу, начину рада и надлежностима »Збора« у чије име чине све што чине. Такође је истина да они угрожавају много више од наставе, правећи Факултету штету сваке врсте. И најзад, истина је да од њиховог чињења највећу штету трпе њихове млађе колеге: није случајно што међу лицима која организују и врше блокаду видимо листом старије, одвећ искусне студенте.

У међувремену, зграда Филозофског факултета, неодржавана већ недељама, доведена је у стање несносно, недостојно и опасно по здравље и безбедност запослених, студената и посетилаца. Намештај и други инвентар растављен је, развучен и искоришћен за постављање барикада на вратима и степеништима по згради. Неке од учионица блокиране су ланцима и катанцима. Ходници су пуни смећа, тоалети заударају, инвентар сваким даном трпи нова оштећења, противпожарни путеви су закрчени, а непозната лица су у неким тренуцима кршила правила безбедности и излагала се опасности излазећи на кров зграде. На покушаје да се ствари доведу у ред, самозвани »самоорганизовани покрет студената« реагује нервозно и агресивно, све на име тога да се не допусти »разбијање блокаде«.

Филозофски факултет никоме не спори право на протест, а најмање студентима – чак ни онима који не памте доба кад су протести на Филозофском факултету били сасвим другачији од садашње блокаде: принципијелни, несебични и истинољубиви. Међутим, наша установа је одлучна у намери да испуни своје обавезе према свим учесницима у образовном процесу и према држави као свом оснивачу. Зато ће Филозофски факултет врло упорно настојати на томе да опструкција наставних и других активности буде санкционисана вођењем одговарајућих поступака против појединаца који ометају рад Факултета.

 

24
 
Окт
 
2014

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу на докторске академске студије филозофије 2014/15. године одржаће се 10.11.2014. године у 11:00 часова у кабинету 359 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до 7.11.2014. године секретару Одељења за филозофију доставе:

1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на докторске студије филозофије
2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном одговарајућем студијском програму (неоверену копију и оригинал на увид)
3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за филозофију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
↑↑↑