Класичне науке

Курс:
Историја Рима од оснивања Града до Октавијана Августа: предавања, општи курс
У оквиру предмета: Историја Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Основни преглед историје Рима од оснивања Града до Октавијановог Принципата. Политичка, друштвена и институционална историја Рима у доба Републике.
Циљ изучавања курса: Овладавање основним појмовима, постизање знања и разумевање историјских извора и епохе; способност анализе историјских догађаја.
Предуслови за полагање: Студенти морају бити уписани на другу годину класичних наука.
Облици наставе: Предавања
Обавезе студената: Похађање наставе
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - Увод- предавања
Природа предмета, приручници, начин рада. Периодизација римске историје.

2. недеља
предавање - Природа предмета, приручници, начин рада. Периодизација римске историје.
Природне одлике Италије. Италици, Етрурци и Грци у Италији.

3. недеља
предавање - Почеци римске историје. - предавања
Oснивање Града. Рим под етрурским утицајем. Доба краљева и фиктивна историја раног Рима.

4. недеља
предавање - Рим постаје Република. - предавања
Рим се ослобађа етрурског утицаја. Световне установе ране Републике. Корени сталешког сукоба у Риму: патрицији и плебејци. Закони 12 таблица. Трибе и центурије.

5. недеља
предавање - Унутрашње промене Републике I- предавања
Патрицији и плебејци. Рана римска религија. Напад Келта. Улазак плебејаца у сенат.

6. недеља
предавање - Унутрашње промене Републике II- предавања
Закони Лицинија и Секстија. Изједначавање сталежа. Нобили. Трибунат.

7. недеља
предавање - Освајање Италије I- предавања
Келтска опасност. Рим и Лацијум. Рим и Етрурија. Самнитски савез. Латински рат

8. недеља
предавање - Освајање Италије II- предавања
Самнитски ратови. Рим у централној Италији. Рат са Пиром. Промене у војсци.

9. недеља
предавање - Организација Италије- предавања
Савезништво Рима и Италика. Савезнички уговори. Питање грађанског права. Римске колоније. Латинске колоније.

10. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану I- предавања
Рим и Картагина. Први Пунски рат и његови резултати. Карактеристике римске спољне политике у другој половини II века.

11. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану II- предавања
Гај Фламиније. Предисторија новог сукоба са Картагином. Други Пунски рат до битке код Кане.

12. недеља
предавање - Успостављање превласти на западном Медитерану III- предавања
Други Пунски рат од битке до Кане до 201. године. Борбе у северној Италији и Шпанији. Унутрашње прилике у Риму. Значај Другог Пунског рата.

13. недеља
предавање - Рим према хеленистичким монархијама- предавања
Хеленистички исток. Рат против Филипа V. Ослобођење Грчке. Рим против Антиоха III. Успостављање примата на Истоку.

14. недеља
предавање - Рим пред изазовима светске превласти- предавања
Наставак рата са Македонијом. Ратови у Шпанији. Нестанак Македоније и Грчке. Римска пријатељства и савезништва на Истоку.

15. недеља
предавање - Промене у Риму након великих освајања- предавања
Преображаји Републике након освајања. Сенат, скупштине, магистрати и војска Републике у II веку пре Хр. Религиозни утицаји са истока. Почеци књижевности. Сципионов круг; Полибије.

16. недеља
предавање - Епоха римске револуције I- предавања
Републиканска елита и њени идеали. Оптимати и популари. Аграрни проблем. Рим према Италицима: питање грађанског права. Покрет Тиберија Граха и реакција Сената.

17. недеља
предавање - Епоха римске револуције II- предавања
Покрет Гаја Граха. Рестаурација и њен пораз.

18. недеља
предавање - Епоха римске револуције III- предавања
Победе Гаја Марија. Реформе војске. Покрет Апулеје Сатурнина.

19. недеља
предавање - Епоха римске револуције IV- предавања
Витезови против сенатске аристократије. Италско питање. Ливије Друз. Савезнички рат и резултати.

20. недеља
предавање - Римска контрареволуција- предавања
Сулпиције Руф. Сула и поновни улазак Марија у политику. Цина. Сулин други марш на Рим. Сулине проскрипције, диктатура и реформа устава.

21. недеља
предавање - Пораз реституције Републике I- предавања
Постсуланска аристократија. Рестаурација и њен пораз. Успон Помпеја. Катилина. Цицерон у одбрани Репuблике.

22. недеља
предавање - Сенат губи контролу у држави- предавања
Помпејев повратак са Истока. Цезаров успон. Први Тријумвират. Култура позне Републике.

23. недеља
предавање - Грађански рат и диктатура- предавања
Избијање и ток грађанског рата. Цезарова диктатура и њен пад.

24. недеља
предавање - Сенат између војних комаданата- предавања
Антонијева политика. Успон Октавијанa. Републиканска партија и њена очекивања. Октавијан пристаје уз Антонија; Други Тријумвират.

25. недеља
предавање - Крај Републике- предавања
Пропаст републиканске партије. Разлаз између Октавијана и Антонија и победа Октавијана. Идеја аристократске републике; њен значај и домети.

26. недеља
предавање - Римска спољна политика у доба револуције- предавања
Пораз доктрине дефанзивног империјализма. Провинција Азија. Југуртин рат. Кимбри и Тевтонци. Митридатов изазов. Помпеј на Истоку. Цезар осваја Запад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Ростовцев, Историја старог света (Рим), Нови Сад 1990.
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963.
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, више пута прештампано; стр: 5-26; 49-154; 183-230; 232-254; 257-295; 311-334; 348-366; 375-404; 463-504; 518-522.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999 (стр. 15-72; 87-120; 142-304; 423-450).
P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
The Oxford Classical Dictionary
Ливије, Историја Рима од оснивања града (прво петокњижје;прев. М. Мирковић), Београд 1991.
Полибије, Историје, I(I, II и VI књ.; прев. М. Рицл), Нови Сад 1988.
Salustije, Katilinina zavera (prev. G. Maričić), Beograd 1996.
Цицерон, Беседа за Милона (прев. В. Недељковић), Нови Сад 1998.
Цицерон, Држава (прев. Б. Маневић-Шијачки), Београд 2002.
Цезар, Галски рат (само I књ.) и Грађански рат (читаво дело, превод А. Тузлић), Нови Сад 1980. Постоји и превод Т. Смердла: Cezar, Moji ratovi, Zagreb 1972.
Апијан, Римски грађански ратови (прев. Б. Стевановић), Београд 1967.
Plutarh, Usporedni životopisi: Emilije Paul, Gaj i Tiberije Grah, Sula, Marije, Pompej, Ciceron, Cezar, Antonije, Galba (prevod Z. Dukata), Zagreb 1989.
Eнејида Публија Вергилија Марона (превод Н. Вулић) I-II, Београд 1907-1908.
Dela božanskog Avgusta (prev. S. Ferjančić), Beograd 2000.
Svetonije, Povijest dvanaest rimskih careva: Cezar, Avgust, Klaudije, Vespazijan i Domicijan (prevod S. Hosua), Rijeka 1975.
Тацит, Анали (превод Љ. Црепајац), Београд 1970.
Плиније Млађи, Писма i 20, iii 8, x 1-121 (превод A. Вилхар), Београд 1982.
Амијан Марцелин, Историја xx-xxv (превод М. Милин), Београд 1998.
Лактанције, О смрти прогонитеља, Источник 41, 2002, 141-160; Источник 42, 2002, 143-153.
Општа допунска литература
Препоручују се и друга дела римске књижевности која се налазе на списку обавезне и допунске литературе на предмету Историја римске књижевности и Преглед античке књижевности на Одељењу за Класичне науке.
M.Cary, H.H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, 3rd edition, London 1975.
J.B. Conte, Latin Literature. A History. Baltimore, Maryland - London 1994.
H. Bengtson, Grundriss der Roemische Geschichte mit Quellenkunde, I, HdA, 3.5.1, Muenchen 1967, 235-313.
Ž. Dimezil, Drevna rimska religija, Novi Sad 1997.
Ф. де Куланж, Античка држава, Београд 1956 (прештампано).
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Нови Сад 2002.
V. Janković, Imenik klasične starine, Beograd 1992.
Ž. Karkopino, Rim u razdoblju najvišeg uspona Carstva, Zagreb 1981.
В. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.
↑↑↑