Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

30. недеља
предавање - Основе научноистраживачког рада у области књижевних наука.
Упознавање са садржајем предмета и литературом Историјат и неке особености античке књижевности Проблем периодизације античке књижевности и њене фрагментарности Византија као посредник у чувању дела античких аутора Основни приручници и лексикони и часописи важни за историју и теорију књижевности Историја античке књиге, развој библиотека Историјат школа и школовања у антици Septem artes liberales Критичко издавање текстова античких писаца у новије доба Превођење античких аутора, теорија и пракса Наука о књижевности код Хелена: почеци (од Хомера до Платона). Наука о књижевности код Хелена: Аристотел. Наука о књижевности код Хелена: од Теофраста до краја антике (Деметрије, Псеудо-Лонгин, Плутарх, прогимназматичари). Старохришћанска књижевност као интегрални део античке књижевности; почеци хришћанске књижевности и њене јудеохеленске претече. Грчки старохришћански апологети и хеленизација хришћанских мислилачко-литерарних напора. Дела античких писаца и књиге Старога и Новога завета, тематска и жанровска преплитања, појам интертекстуалности

30. недеља
вежбе - Примена научноистраживачких метода у пракси.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship from 1300 to 1850, Oxford 1976. 2. Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship: From the Beginings to the End of the Hellenistic Age, Oxford 1968. 3. Gerhard Jäger, Einführung in die Klassische Philologie, München 1975.
4. Др Милан Будимир – др Мирон Флашар, Преглед римске књижевности (De auctoribus Romanis), Београд, Научна књига, 1986. (67-93; 647-670) 5. Rene Velek i Ostin Voren, Teorija književnosti, 3. izd., Beograd 1985. 6. Milivoj Solar, Teorija književnosti, Zagreb, 1977. 7. Zdenko Škreb – Ante Stamać, Uvod u književnost, Teorija, metodologija, Zagreb, 1983.
8. John Edwin Sandys, A History of Classical Scholarship, Cambridge, 1908. 9. L. D. Reynolds – N. G. Wilson, Scribes and scholars, Oxford, 1975. 10. Aleksandar Stipčević, Povijest knjige, Zagreb, 1985.
↑↑↑