Класичне науке

Курс:
Држава и друштво у доба републике и раног принципата
У оквиру предмета: Историја Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Тематски и проблемски. Основни проблеми римске друштвене и конституционалне историје у доба републике закључно са конституисањем монархије.
Циљ изучавања курса: Тежиште рада је на читању и тумачењу изворних текстова који илуструју поједине тематске целине. Припремајући се за часове и учествујући у дискусији студенти се оспособљавају за самосталан рад који ће се верификовати на испиту.
Предуслови за полагање: Студенти морају бити уписани на другу годину студија Kласичних наука.
Облици наставе: Семинарска вежбања.
Обавезе студената: Похађање наставе, припремање за часове, активност на часу, полагање теста на крају оба семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са темом курса и начином рада. Просторни и хронолошки оквири римске историје. Историјски извори.

2. недеља
вежбе - Предримска Италија
Име и антички појам Италије. Етничка и лингвистичка слика Италије у 1. миленију пре Хр.

3. недеља
вежбе - Проблем извора за рану римску историју
Лациј и рани Рим. Предање и историјска реалност. Обред оснивања Града (Liv. I 6-7;18).

4. недеља
вежбе - Установе раног Рима
Хоризонтална и вертикална друштвена структура древног Рима.Обележја ране римске религије. Нума Помпилије (Liv. I 18-21).

5. недеља
вежбе - Тимократска реформа Сервија Тулија
Tериторијалнe трибe. Новине у организацији војске. Census. Comitia centuriata. Питање датирања реформе и политичких консеквенци.

6. недеља
вежбе - Libera civitas
Regifugium: аналистичка традиција и проблем тумачења историјских околности које су довеле до укидања монархије. Постанак аристократске републике. Симболично значење освећења Јупитеровог храма на Капитолу.

7. недеља
вежбе - Патрицијко-плебејски дуализам
Проблем дефиниције: patres, plebs. Контроверзно питање „сукоба сталежа“ у доба ране републике. Политичко организовање плебејаца унутар патрицијске државе (secessio, tribuni plebis, lex sacrata). Дедикација храма Церери, Либеру и Либери на Авентину. Lex Icilia.

8. недеља
вежбе - Епоха сукоба и компромиса (494-287)
Стадијуми сталешке борбе. Усавршавање републиканског уређења. Lex Ogulnia, lex Hortensia.

9. недеља
вежбе - Трансформација владајућег слоја
Nobilitas: патрицијско-плебејскa аристократија. Ius imaginum. Scipionum elogia.

10. недеља
вежбе - Римска Италија
Политичка организација Италије након освајања: cives Romani, municipes, Latini, socii Italici. Formula togatorum.

11. недеља
вежбе - Римске провинције
Појам провинције. Prorogatio imperii. Imperium Romanum. Принципи организације прекоморских територија. Lex Calpurnia de repetundis. Publicani.

12. недеља
вежбе - Римска држава у 2. веку
Карактер римског државног уређења: олигархијска република. SPQR. Magistratus (cursus honorum, lex Villia annalis). Полибијева типологија државних уређења (Polyb. VI 2–18).

13. недеља
вежбе - Криза републике
Заоштравање супротности у римском друштву након наглих структуралних промена изазваних ратовима и експанзијом. Анахронизам политичког система и традиционалне идеологије (mos maiorum). Манифестација кризе: оружани сукоби између различитих друштвених група, и, нарочито,између политичких група унутар римског грађанства. Дефиниција епохе (133-30):App. Bell. civ. I 4 и д.

14. недеља
вежбе - Тест

15. недеља
вежбе - Разговор о резултатима теста

16. недеља
вежбе - Промене у структури римског грађанства
Нобилитет, homines novi; equites; пропадање средњег и ситног земљопоседничког слоја (plebs Urbana, proletarii).

17. недеља
вежбе - Нобилитет у 2. веку
Карактер аристократског режима. Симптоми нарушавања равнотеже унутар владајућег слоја. Сципион и Катон.

18. недеља
вежбе - Реформатори
Тиберије и Гај Грах. Ливије Друз. Гај Марије.

19. недеља
вежбе - Римска револуција
Конституционална криза и њено разрешење кроз грађанске ратове.Tac. Ann. I 1-2.

20. недеља
вежбе - Dominatio Sullae
Преко грађанског рата, проскрипција и диктатуре до рестаурације републике. Сулино законодавство.

21. недеља
вежбе - Слом система
Каријера Гнеја Помпеја.

22. недеља
вежбе - Coniuratio contra rem publicam
"Први тријумвират" и последњи рат за републику.

23. недеља
вежбе - C. Iulius Caesar
Први монарх: Цезаров конституционални положај у држави.

24. недеља
вежбе - C. Iulius Caesar Divi filius
Октавијан у грађанском рату: vindex libertatis и dux. Проблем легитимитета и политичка пропаганда. Читање и тумачење изворних текстова.

25. недеља
вежбе - Princeps: Imp(erator) Caesar Augustus
Оснивање принципата. Читање и тумачење изворних текстова.

26. недеља
вежбе - Консолидовање монархије
Августов правни положај. Читање изворних текстова.

27. недеља
вежбе - Августов режим у очима савременика
Читање изворних текстова

28. недеља
вежбе - Проблем континуитета монархије
Августова династијска политика. Lex de imperio Vespasiani.

29. недеља
вежбе - Тест

30. недеља
вежбе - Разговор о резултатима теста
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Ростовцев, Историја старог света (Рим), Нови Сад 1990. (погл. I до XV)
P. Grimal, Rimska civilizacija , Beograd 1968. (гл. I, II [до стр. 77], III, IV, и речник имена и појмова)
Ф. де Куланж, Античка држава, Београд 1956 (прештампано).
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963
The Oxford Classical Dictionary
Ливије, Историја Рима од оснивања града, I (прев. М. Мирковић), Београд 1991, I и II књ.
Полибије, Историје, I (прев. М. Рицл), Нови Сад 1988, VI књ.
Plutarh, Usporedni životopisi (prev. Z. Dukat), Zagreb 1989, Tiberije Grah, Gaj Grah, Marije, Sula, Pompej, Ciceron, Cezar, Antonije.
Апијан, Римски грађански ратови (прев. Б. Стевановић), Београд 1967, I књ.
Gaj Salustije Krisp, Katilinina zavera (prev. G. Maričić), Beograd 1996.
Gaj Salustije Krisp, Јugurtin rat (prev. G. Maričić), Beograd 2004.
Цицерон, Беседа за Милона (прев. В. Недељковић; увод и ком. Ж. Петковић), Нови Сад 1998.
Dela božanskog Avgusta (prev. S. Ferjančić), Beograd 2000.
Svetonije, Povijest dvanaest rimskih careva (prev. S. Hosu), Rijeka 1975, Avgust.
Тацит, Анали (прев. Љ. Црепајац), Београд 1970, I књ., погл. 1-10.
Општа допунска литература
M.Cary / H.H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, 3rd edition, London 1975.
H. Bengtson, Grundriss der Roemischen Geschichte mit Quellenkunde, I, HdA, 3.5.1, Muenchen 1967.
J.B. Conte, Latin Literature. A History. Baltimore, Maryland - London 1994.
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Нови Сад 2002.
Ž. Dimezil, Drevna rimska religija, Novi Sad 1997.
F.F. Abott, A History and Description of Roman Political Institutions, New York 1963.
G.H. Stevenson, Roman Provincial Administration, Oxford 1939.
C.H.V. Sutherland, Roman History and Coinage 44 BC-AD 69, Oxford 1987.
↑↑↑