Класичне науке

Курс:
Античка епиграфика - општи курс
У оквиру предмета: Античка епиграфика
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Појам античке епиграфике; латинска и римска епиграфика. Предмет, историјат и значај епиграфике као научне дисциплине. Форма и садржај натписа. Основне категорије натписа и принципи њиховог издавања. Епиграфске публикације. Читање и тумачење одабраних епиграфских текстова.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна знања из латинске епиграфике: да могу препознати тип споменика, категорију натписа, врсту писма; да науче основне скраћенице и сигле. Коначни циљ је да на конкретном примеру покажу да су савладали принципе издавања епиграфског текста (разрешење скраћеница, реституција оштећених делова), да натпис преведу, датирају и дају епиграфски и садржински коментар. Предвиђен је и обилазак лапидарија Народног музеја да би се студенти упознали и са практичном страном епиграфског метода.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија Класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и учествовање у раду на вежбама. Писмена вежба на крају курса (натписи који су рађени на часовима).
Начин оцењивања рада и резултата: Писмени испит (два непозната натписа)
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет, историјат и значај епиграфике
Монументални натписи као културно-историјски феномен. Хронолошки и просторни оквири латинске и римске епиграфике. Историјат науке и епиграфски метод. Корпуси натписа, епиграфске збирке и серије. Епиграфика и сродне дисциплине (историја, филологија, археологија).

2. недеља
предавање - Облици писма и категорије натписa
Латински алфабет. Врсте писма (епиграфска капитала, службено писмо, курзивно писмо) и категорије натписа: монументални натписи на камену (tituli), документи на бронзи (acta), разноврсни текстови писани на тврдом материјалу (опекe, зид, воштане и дрвене таблице; ostraca и instrumentum domesticum). Уређење текста на монументалним споменицима.

3. недеља
предавање - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (I): именска формула
Именска формула као одредница правног статуса: cives Romani, peregrini, servi, liberti. Tria nomina римских грађана. Датирање натписа према именској формули.

4. недеља
предавање - Вотивни натписи. Основни принципи успостављања текста.
Примери најједноставнијих вотивних натписа. Разрешење скраћеница и сигли; лигатуре; реституција оштећеног текста.

5. недеља
предавање - Епитафи
Именска формула жена. Типови римских надгробних споменика. Формулар најједноставнијих надгробних натписа.

6. недеља
предавање - Номенклатура и правни статус римских грађана
Филијација, tribus и origo. Наслеђивање имена. Адопција. Полионимија.

7. недеља
предавање - Peregrini
Именска формула перегрина. Латинизација домородачких имена. Романизација именске формуле. Перегрина антропонимија у латинским натписима као извор за проучавање реликтних језика.

8. недеља
предавање - Servi, liberti. Familia Caesaris.
Именска формула робова и ослобођеника. Патронат. Место робова и ослобођеника у хијерархији римског друштва.

9. недеља
предавање - Војска: легионари
Војска у провинцијама. Limes. Легијски логори.

10. недеља
предавање - Војска: auxilia и трупе у граду Риму
Гарнизони помоћних одреда у Горњој Мезији. Преторијанци.

11. недеља
предавање - Натпис у историјском контексту
Натпис Клаудија Максима из Филипа и Трајанови ратови против Децебала.

12. недеља
предавање - Градови у провинцијама I
Урбанизација на примеру горњомезијских градова: Scupi.

13. недеља
предавање - Градови у провинцијама II
Муниципална управа: Viminacium, Singidunum.

14. недеља
предавање - Почасни натписи. Елементи заједнички различитим категоријама натписа (II).
Улога витешког сталежа у војсци и државној управи у доба Принципата. Витешка каријера у почасним натписима.

15. недеља
предавање - Почасни натписи. Елементи заједнички различитим категоријама натписа (III).
Сенаторска аристократија у доба Принципата. Сенаторска каријера у почасним натписима.

16. недеља
предавање - Locus virtutibus patefactus: мешовита каријера
Натписи и царска биографија. Каријера Хелвија Пертинакса: од ослобођениковог сина до римског цара.

17. недеља
предавање - Грађевински натписи. Елементи заједнички различитим категоријама натписа (IV)
Развој царске титулатуре од Августа до Септимија Севера. Натпис на славолуку Септимија Севера на римском форуму. Damnatio memoriae.

18. недеља
предавање - Римски цареви на Ђердапу
Изградња римског пута кроз Ђердап и царске табуле.

19. недеља
предавање - Миљокази
Систем римских комуникација и итинерари. Via Egnatia. Царска титулатура на миљоказима.

20. недеља
предавање - Domus divina
Династијска политика римских царева у натписима. Пример Августа и Септимија Севера.

21. недеља
предавање - Натпис у археолошком контексту
Praetorium у Келну.

22. недеља
предавање - Acta I
Diplomata militaria

23. недеља
предавање - Acta II
Senatus consultum Claudianum: oratio Claudii de iure honorum Gallis dando.

24. недеља
предавање - Позноантичко доба: крај епиграфске културе
Хришћанска и позноантичка епиграфика у горњомезијским натписима.

25. недеља
предавање - Посета лапидарију Народног музеја у Београду.

26. недеља
- - Писмена вежба
Писмена вежба.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.E. Sandys, Latin Epigraphy: An introduction to the Latin inscriptions of the Roman World, Chicago 1974.
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
J. Herman, Vulgar Latin, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000.
В. Недељковић, Мезијски споменици латинске надгробне поезије (докторска дисертација), Београд 2003 (уводно поглавље).
В. Недељковић, О језику вотивних натписа римског Сингидунума, у: Sobria ebrietas (Споменица Мирону Флашару), Зборник Филозофског факултета, Серија А: Историјске науке, књ. 20, Београд 2006, 181-190.
С. Лома / А. Премк, Графити на остракону из Сирмија, Зборник Народног музеја XVIII-1, Београд 2005 (2006), 417-438.
Д. Грбић, Cilices у Сингидунуму: белешке из војничке епиграфике и топографије, Старинар 57, 2007, 221-227.
IMS (= Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, Beograd 1995; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982.
www.ubi-erat-lupa.org (уз фотографије епиграфских споменика из европских музеја дата су и читања натписа са лемом и основним епиграфским коментаром)
Општа допунска литература
F. Bérard et allii, Guide de l’épigraphiste, Paris 2000.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1977.
A.E. Gordon, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley -- London 1983.
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
H. Mihaescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucuresti-Paris 1978.
↑↑↑