Класичне науке

Курс:
Латински језички варијетети покласичног и позног периода (докт.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Изучавају се историјски и локални варијетети и функционални стилови римског латинитета у периоду од првог до шестог века.
Циљ изучавања курса: Продубљена и префињена перцепција латинских књижевних и некњижевних текстова из империјалног и постимперијалног периода.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на другу годину докторских студија при Одељењу за класичне науке.
Облици наставе: предавања, консултације
Литература и извори података:
Општа допунска литература
E. LÖFSTEDT, Syntactica, 1-2, Lund 1942, 1933
↑↑↑