Историја уметности

Курс:
Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска: Изучавају се основе за разумевање нововековне визуелне културе и модерне културе и уметности. Студенти се упознају се са најзначајнијим претпоставкама реализације визуелне културе и методолошким основама интерпретације. Током наставе се указује на значај уметничке теорије у креирању и интерпретирању уметничке праксе и однос теоријског текста и уметничког дела. Посебна целина предмета је посвећена а) упознавању са новим формама визуелног говора и основним концептима академске слике; б)упознавању са новим формама визуелног говора и основним концептима неконвенционалним, модерним и неоавангардним концептима и циљевима уметничког дела. У оквиру предмета тумачи се појам визуелне културе и објашњава на примерима из европске и српске културе.
Циљ изучавања курса: Стицање ширег увида, првих сазнања о основама и темељним појмовима уметности и визуелне културе новог века и модерног доба.
Предуслови за полагање: Предмет похађају и полажу студенти уписани на прву годину основних студија историје уметности, током другог семестра. Нема других посебних услова.
Облици наставе: Настава уз богат визуелни материјал. Интерактивни приступ и учешће студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
У оквиру уводног предавања студенти се упознају са садржајем предмета, методологијом рада и проучавања уметности и визуелне културе новог и модерног доба.

2. недеља
предавање - Нови век: појам, време и простор
На овом часу студенти ће се упознати са појмом, временском трајању и просторној распрострањености уметности и визуелне културе новог века.

3. недеља
предавање - Стил: појам стилског и одређење стилова у уметности новог века
На овом часу студенти ће се упознати са појмом и одређењем стила у уметности и визуелној култури новог века. Пажња ће се посветити и упознавању са динамиком стилских промена и паралелних стилских трајања до модернизма.

4. недеља
предавање - Визуелна култура: дефиниција појма
На овом часу студенти ће се упознати са дефиницијом појма визуелне културе у новом веку. Указаће се на значај и могућност коришћења овог појма у студијама историје уметности.

5. недеља
предавање - Историја, историчност и историзам у уметности и визуелној култури новог века
На овом часу тумачиће се појмови историје, историчности и историзма у уметности и визуелној култури новог века.

6. недеља
предавање - Алегоријско у уметности и визуелној култури новог века
На овом часу ће се тумачити појам алегоријског у уметности и визуелној култури новог века.

7. недеља
предавање - Уметност и реч
На овом часу ће се обрађивати однос уметности и текста у новом веку. Посебно ће се анализирати однос реторике и уметности.

8. недеља
предавање - Церемонијална уметност и визуелна култура новог века
На овом часу ће се анализирати церемонијална уметност и визуелна култура новог века.

9. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура око 1800. године
-

10. недеља
предавање - Модерност, модернизам
Основни појмови и појаве који одређују и дефинишу појмове модерног и модерности у периоду краја 19. и почетка 20. века; шта је рана, зрела и позна модерна,како је периодизујемо и разматрамо.
Литература: A. Marino, Moderno, modernizam, modernost, Beograd 1997, 93-98; 109-112

11. недеља
предавање - Авангардно
Основни појмови и теорије авангардног: шта су историјске авангарде, како се изражавају и како мењају поимање уметничког дела и културе? Шта су неоавангарде? Однос неоавангарди према популарној и масовној култури.
Литература: R. Pođoli, Teorija avangardne umetnosti, Beograd 1975, 42-78.

12. недеља
- - Постмодерна
Основе појма: шта значи, како се и да ли се периодизује, методи и интерпретације. Шта је "потмодерно стање" културе и друштва? Шта је "постмодерна култура"?
Литература: M.Kohler, Postmodernismus: povijesno-pojmovni pregled , Republika,10-12, Zagreb 1985, 7-18.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, ed. V.R.Schwartz –J.M.Przyblyski, Routledge 2004.
Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb /Fraktura/ 2007.
Ридер
↑↑↑