Историја уметности

Курс:
Појмови уметности и визуелне културе новог века (осн.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет „Појмови уметности и визуелне културе новог века“ обухвата проучавање појмова нововековне визуелне културе. У раду на предмету се анализирају историјска значења, настанак и тумачења појмовних оквира уметничког стваралаштва европске визуелне културе од ренесансе до краја „дугог деветнаестог века“. Проучавање појмова унапређује разумевање различитих теоријских аспеката и бројних функција нововековне уметничке праксе у европској и српској визуелној култури новог века. У оквиру предмета студенти се упознају са различитим групама појмова. Обрађују се појмови који се односе на најважније карактеристике уметничких и културних појава и стилова – ренесанса, маниризам, барок, академизам, реализам, симболизам. Проучавају се појмови који се односи на садржаје уметничких теорија и обележја визуелне културе, као и основне функције визуелне културе у новом веку.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета „Појмови уметности и визуелне културе новог века“ је упознавање студената са тумачењем појмова нововековне визуелне културе.
Предуслови за полагање: Предмет „Појмови уметности и визуелне културе новог века“ похађају и полажу студенти уписани на другу годину основних студија историје уметности, током четвртог семестра.
Облици наставе: Настава се изводи на предавањима и вежбама, као и, према могућностима, на екскурзијама и стручним праксама. Интерактивни приступ карактерише рад на предмету „Појмови уметности и визуелне културе новог века“.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Blunt, Umetnička teorija u Italiji 1450-1600, Clio 2004.
H. Bauer, Forma, struktura, stil: povijest i metode formalne analize, u: Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb /Fraktura/ 2007, 143-15
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 153-276.
↑↑↑