Етнологија и антропологија

Курс:
Општа методологија наука 2. семестар
У оквиру предмета: Општа методологија наука
Предавачи: др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићванредни професор
др Моника Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Опште методолошке концепције као инструменти који су својствени сваком истраживању или излагању резултата истраживања. Основни проблеми опште методологије и методологије друштвених наука.
Циљ изучавања курса: Да на систематски начин упозна студента са основним елементима научног истраживања. Да студента постепено уведе у методолошку терминологију. Да упозна студенте са основним проблемима методологије друштвених наука, правцима њихових решења и последицама које она имају по истраживање у овим наукама.
Предуслови за полагање: Средњошколско образовање
Облици наставе: Курс се одржава у зимском и летњем семестру на првој години студија етнологије и културне антропологије. Једном недељно држе се два часа предавања и два часа вежби. Семестарима тринаест недеља. Према томе курс се састоји од 52 часа предавања и 52 часа вежби.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит је усмени и састоји се од три питања. Одржава се у јануарском року. Поправни је у септембарском.
План курса:

1. недеља
предавање - Основна филозофска гледишта о томе да ли је човек машина или слободан актер.
У другом семестру наглашавају се и разматрају проблеми везани за методологију друштвених наука.

2. недеља
предавање - Да ли је метод природних и друштвених наука јединствен или није.

3. недеља
предавање - Попер о методологији науке.

4. недеља
предавање - Фон Рихт, Асхоумова и Винч о разлици између друштвених и природних наука

5. недеља
предавање - Веровања хтења и делање (акције). Рационалност људског делања.

6. недеља
предавање - Редукционизам и учење о емергенцији.

7. недеља
предавање - Утицај референтног оквира на искуство. Природа искуства.

8. недеља
предавање - Релативизам са освртом на културни релативизам.

9. недеља
предавање - Колектив и индивидуа.

10. недеља
предавање - Бихејвиоризам и његови проблеми.

11. недеља
предавање - Функционализам у друштвеним наукама.

12. недеља
предавање - Најчешћи проблеми истраживања у историји. Детерминизам у историји

13. недеља
предавање - Утицај вредности на истраживање у друштвеним наукама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Морис Коен и Ернест Нејгел, Логика и научни метод, Београд, Јасен 2004.
Харли, Концизан увод у логику,(Скрипта), Карл Хемпел, Филозофија природних наука,Београд: Плато 1997.
Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историје методолошке мисли, Београд: Филозофски факултет 1994.
Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит 1965.,
Георг Хенрих фон Рихт, Објашњење и разуимевање, Београд: Нолит 1975. Ернест Нејгел, Структура науке, Београд: Нолит 1974.
Карл Попер, У трагању за бољим светом, Београд: Паидеиа 1999. Обавезну литаратуру представља избор из горе наведених књига који је покривен предавањима.
↑↑↑