Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија медија и медији као извор (докт.)
Предавачи: др Ана Банић Грубишићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријско-методолошки приступи проучавању масовних медија. Анализа продукције, дистрибуције и потрошње медија на локалном, националном и глобалном нивоу. Медији као извор за проучавање друштвених и културних феномена. Анализа медијских текстова. Етнографија медија и истраживање рецепције публике.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним концептима, теоријама и методама проучавања медија у антропологији. Оспособљавање студента да самостално критички анализира различите медијске текстове, као и да, у зависности од предмета проучавања докторске дисертације, стечена знања примени на сопствену тему истраживања.
Предуслови за полагање: Нe пoстoje прeдуслoви зa слушaњe oвoг прeдмeтa. Студeнти пишу jeдaн сeминaрски рaд. Сeминaрски рaд сe прeдaje прe зaвршeткa нaстaвe у другoм сeмeстру. Oбим сeминaрскoг рaдa изнoси 20000-35000 кaрaктeрa.
Облици наставе: Индивидуални менторски рад/консултативна настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Askew, Kelly. 2002 Introduction to The Anthropology of Media: A Reader, ed. Askew, Kelly and Wilk, Richard, 1-13. London: Blakwell Publishers.
Banić Grubišić, Ana. 2013. Antropološki pristup medijima - kratak pregled (sa posebnim osvrtom na igrani film). Antropologija 13(2): 135-155.
Banić Grubišić, Ana. Obrok dana posle sutra. Predstave o hrani i ishrani u post-apokaliptičnim filmovima. Etnoantropološki problemi 7(1): 185-212.
Brigs, Adam i Kobli, Pol. 2005. Uvod u studije medija. Clio: Beograd.
Coman, Mihai. 2005. „Cultural Anthropology and Mass Media: A Processual Approach“ in Media Anthropology eds. Rothenbuhler Eric, Coman Mihai, 46-55. London: Sage.
Dickey, Sara. 1997. Anthropology and Its Contributions to Studies of Mass Media. International Social Science Journal 153 (49):414-427.
Drummond, Lee. 1996. American Dreamtime: A Cultural Analysis of Popular Movies, and Their Implications for a Science of Humanity. Lanham: Rowan and Littlefield Publishers.
Erdei, Ildiko. 2008. Television, Rituals, Struggle for Public Memory in Serbia during 1990s. Etnoantropološki problemi 3(3):145-169.
Gavrilović, Liljana. 2004. „Preludijum za antropologiju medija“ u Etnologija i antropologija stanje i perspektive Zbornik radova EI SANU, 143-150, Beograd: Etnografski institut SANU.
Ginsburg et al. 2002 Introduction to Media Worlds: Anthropology in New Terrain, eds. Ginsburg, Faye, Abu-Lughod, Lila, Larkin, Brian, 1-36. Berkely: University of California Press.
Kelner, Daglas. 2004. Medijska kultura. Clio: Beograd.
Kovačević, Ivan. 2006. Društvena svojina u Belgiji - mali ogled iz antropologije medija. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 70: 175-182.
Peterson, Mark. 2003. Anthropology & Mass communication: Media and Myth in the New Millenium. New York: Berghahn.
Powdermaker, Hortense. 1950. Hollywood: The Dream Factory. A Little, Brown and Company Edition.
Spitulnik, Debra. 1993. Anthropology and Mass Media. Annual Review of Anthropology 22: 293-315.
Sutton, David and Wogan, Peter. 2009. Hollywood Blockbusters:The Anthropology of Popular Movies. New York: Berg
Weakland, John. 1995. „Feature Films as Cultural Documents“. In Principles of Visual Anthropology ed. Hockings, Paul, 45-67. New York: Mouton de Gruyter.
↑↑↑