Етнологија и антропологија

Курс:
Историјски и психоаналитички приступ друштву и култури (докт.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Драгана Антонијевићредовни професор
др Владимир Рибићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет има три основна задатка: 1. да укаже на глобалну реконструкцију друштвене и културне историје; 2. да понуди процесуални - историјски, функционални и симболички - приступ проучавању појава унутар глобалног друштвеног система; 3. да обучи конкретном историографском и етнографском проучавању свих расположивих извора, посебно архивске и демографске грађе. У том смислу ће бити птиказана литература која обрађује општа питања односа историје и антропологије и литература која уводи у тумачење историографских извора и као етнографских извора. Биће приказани радови: Л.Х.Моргана, К.Маркса, А.Р.Ретклиф Брауна, М.Годелијеа, Е.Е.Еванс-Причарда, У.Везела, и других аутора. Предвиђена је и обука за истраживање у архивима, музејима, статистичким заводима, библиотекама и сличним установама.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да обучи студенте историјском приступу друштву, да открива и интерпретира историјске изворе и литературу, да структуру, функцију и симболику друштвених и културних појава покаже у историјској перспективи.
Предуслови за полагање: Нема услова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Предавања, семинарски рада на основу литературе или истраживање на терену, музеју, библиотеци, архиву, заводу за статистику.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L. H. Morgan, Drevno društvo, Prosveta, Beograd, 1981, 7-69
A. R. Retklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd 1982, 5-23.
M. Godelier, Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 56-65.
E. E. Evans Pričard, Socijalna antropologija, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd, 1983, 41-65, 165-194.
E. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost, Beograd, 1996, 7-20. 5. B. Anderson, Nacija: zamišljena zajednica, Plato, Beograd, 1998, 16-52.
U. Vezel, Mit o matrijarhatu, Prosveta, Beograd, 1983, 7-75
Б. Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Српски генеалошки центар, Београд, 2005, 232 стране
V. Jerotić, Psihoanaliza i kultura, BIGZ, Beograd, 1976. 1-174
Општа допунска литература
C. Levi-Strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, poglavlje I – Uvod: Povijest i etnologija, 11-36.
F. Putinja i Ž. S. Fenar, Teorije o etnicitetu, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997, 5-17, 66-70.
K. S. Hol i G. Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983, 55-88, 125-160, 162-202.
Izmišljanje tradicije, uredio E. Hobsbaum i T. Rejndžer, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.
R. K. Merton, O teorijskoj sociologiji, Zagreb, 1979, 80-152.
V. Jerotić, Darovi naših rođaka. Psihološki ogledi iz domaće književnosti, Prosveta, Beograd, 1984, 2/1993 i 3/1999.
V. Jerotić, Jung između Istoka i Zapada, Prosveta, Beograd, 1990.
V. Jerotić, Čovek i njegov identitet, Gornji Milanovac: Dečje novine, 1989.
↑↑↑