Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија етницитета- општи курс
У оквиру предмета: Антропологија етницитета
Предавачи: др Саша Недељковићредовни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: -Одређења појмова “етнос”,“нација”, “етницитет”, “национализам” -Класификација етничких група и нација -Досадашњи приступи проучавању етницитета и национализма -Међуетнички/међунационални односи и процеси -Методи прикупљања и обраде података у вези са етничким/националним идентитетом
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима и проблемима у вези са етницитетом и национализмом, са историјатом етно-антрополошких испитивања етницитета и национализма у свету и код нас, са основним теоријама и најзначајнијим ауторима који су се овим проблемима бавили, као и да преко вежби и израде семинарског рада практично овладају основним методима испитивања овог проблема које ће моћи самостално да примене на терену.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање наставе.
Облици наставе: Студије у оквиру овог предмета се састоје од 13 тема по семестру. Студије се обављају у форми наставе која обухвата три часа недељно, као и, током првог семестра, рад на избору тема за обавезни семинарски рад (аналитичко-интерпретативни есеј), односно, током другог семестра, преглед и консултације о току израде семинарског рада. Консултативна настава и консултације се обављају у за то предвиђеним терминима и електронском поштом.
Обавезе студената: Обавезе студената: A. Обавезне предиспитне обавезе 1. Семинарски рад – Аналитичко-интерпретативни есеј износи 10 000 – 30 000 карактера, и заснива се на самосталном испитивању неког проблема који је у вези са етницитетом. Обавеза студента је и да презентује сврху, циљеве, методе и резултате свог истраживања. Предлагање тема за есеј и одобравање тема се врше до краја првог семестра. Семинарски рад се предаје у папирној форми последње недеље марта. У вези са семинарским радом ће се оцењивати оригиналност, јасноћа, актуелност и утемељеност постављеног циља истраживања, теоријско разумевање циља и предмета истраживања, обим прикупљене грађе, поштовање рока за израду рада, правилност/доследност употребљеног метода истраживања, коректност/исцрпност спроведене анализе прикупљене грађе и јасноћа презентације резултата. 2. Учешће на часу – Критички осврт на изложене проблеме и на семинарске радове других студената. B. Испит – Усмени или писмени испит. Усмени или писмени испит се полаже по завршетку семестра на основу литературе која је дата у Програму предмета.
Начин оцењивања рада и резултата: A) Обавезне предиспитне обавезе – 1. Семинарски рад (Аналитичко-интерпретативни есеј) – 1-40 поена 2. Учешће у дискусији (критички осврти) – 1- 30 поена B) Испит – Испит усмени или писмени – 1- 30 поена
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Уводно предавање. Упознавање са планом и програмом предмета, испитним питањима, списком литературе и основним обавезама студента (семинарски рад, испит).

1. недеља
вежбе - Гледање филма
Гледање филма "Село"

2. недеља
предавање - Порекло и логика етничке диференцијације
Порекло и логика етничке диференцијације. Етницитет као проблем етнологије и антропологије. Филозофска, идеолошка и практична позадина етничке диференцијације у људском друштву. Квалитет и обим оквира унутар кога се разматрају проблеми везани за етницитет. Место и значај истраживања етницитета у етно-антрополошкој науци и сродним дисциплинама.
Литература: Т.H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, London, 1993, 1-3. Ф.Путиња/Ж.Стреф-Фенар, Теорије о етницитету, Београд 1997, Предговор, 5-11.

2. недеља
вежбе - Дискусија
Дискусија о одгледаном филму, и о есејима писаним на ту тему.

3. недеља
предавање - Дихотомија ми/други
Дихотомија ми/други. Класификација других. Аналогни и дигитални принцип класификације. Дихотомизација и комплементаризација као принципи етничке идентификације.
Литература: Т.Х.Ериксен, Етницитет и национализам, Београд 2004, 54-56, 119-121.

3. недеља
вежбе - Методологија израде семинарских радова
Методологија израде семинарских радова.

4. недеља
предавање - Појам "етнос"
Појам “етнос”. Историјски развој, трансформација значења и употребе кроз историју, дефиниције. Разматрање основних фаза и концепата етноса током историје, пре почетка научног односно теоријског истраживања етноса.
Литература: Е.Тоnkin, М.McDonald, М. Chapman, History and Ethnicity, in J.Hutchinson/A.D.Smith (Едс.), Етhnicity, Оxford-Неw Yоrk 1994, 18-24.

4. недеља
вежбе - Методологија израде семинарских радова
Методологија израде семинарских радова.

5. недеља
предавање - Систематизација етничких група
Систематизација етничких група. Формалне, структурне и функционалне разлике. Историјски и структуралистички приступ класификацији. Правни и етнички критеријум утврђивања и систематизовања група.
Литература: Т.H.Eriksen, Ethnicity and Nationalism, Anthropological perspectives, London 1993, 13-14, 41-45. А.Д.Смит, Национални идентитет, Београд 1998, 86-110.

5. недеља
вежбе - Одабир тема за семинарски рад
Дискусија о могућим темама за семинарски рад.

6. недеља
предавање - Основе етничког удруживања
Основе етничког удруживања и етничке идентификације: крвно сродство, духовно сродство, заједничко боравиште. Етницитет и национализам и њихов однос са другим појмовима и процесима: култура, традиција, биологија, свест, идентитет, политика…
Литература: Ф.Путиња/Ж.Стреф-Фенар, Теорије о етницитету, Београд 1997, 136-150.

6. недеља
вежбе - Етно-психолошка радионица
Етно-психолошка радионица: Игра “Ми/Они”.

7. недеља
предавање - Теорије о етносу
Теорије о етносу. Почетак научног (теоријског) проучавање етноса, стварање различитих школа, различитих приступа и методологија. Систематизација теорија о етницитету.
Литература: Ф.Путиња/Ж.Стреф-Фенар, Теорије о етницитету, Београд 1997, 95-136.

7. недеља
вежбе - Дискусија о етно-психолошкој радионици
Дискусија о етно-психолошкој радионици.

8. недеља
предавање - Есенцијалистички и примордијалистички приступи проучавању етницитета
Есенцијалистички и примордијалистички приступи проучавању етницитета. Совјетске теорије о етносу. Приказ радова Широкогорова, Бромлеја, Чебоксарова. Основни проблеми и појмови: објективна етничка припадност, етничка свест, култура, структура.
Литература: Љубоја Г., Савремене совјетске и западне теорије о етносу, у Социологија XXX бр.1, 1988, 97-116.

8. недеља
вежбе - Гледање филмова
Гледање документарних филмова: “Квадратура флаше” и “Јуст до ит”.

9. недеља
предавање - Конструкционистички, инструменталистички и ситуационистички приступи
Конструкционистички, инструменталистички и ситуационистички приступи етницитету. Западне теорије о етносу. Приказ радова Вебера, Дојча, Барта, Герца, Смита, Џенкинса, Ериксена. Основни проблеми и појмови: идентитет, ситуацијска употреба идентитета, однос, граница, процес, субјективни параметри идентитета.
Литература: Ф.Барт, Етничке групе и њихове границе, у Теорије о етницитету, Београд 1997, 213-217.

9. недеља
вежбе - Дискусија о одгледаним филмовима
Дискусија о одгледаним филмовима на прошлим вежбама.

10. недеља
предавање - Домаће теорије о етносу
Домаће теорије о етносу. Приказ радова Влаховића, Бандића, Ракића, Јањића, Љубоје, Петровић, Прелић, Лукића, Наумовића. Приказ улоге наших етнолога у формирању теорије о етносу. Прегледни радови и теоријски доприноси у погледу разумевања појединих проблема. Совјетски и западни утицаји.
Литература: Д.Бандић, Царство земаљско и царство небеско: Огледи о народној религији, друго допуњено издање, Београд 1998, 33-54.

10. недеља
вежбе - Теренска пракса
Посета једној мултикултуралној микро средини.

11. недеља
предавање - Појам "нација"
Појам “нација”; Историјски развој, трансформација значења и употребе, дефиниције. Биће размотрен појам о нације као историјски настале појаве која представља резултат и део процеса свеукупне трансформације људске културе и друштва уопште. Разматрање односа између порекла и развоја термина и развоја реалне друштвене заједнице на коју се тај назив примењује.
Литература: Д.Јањић, Речник националисте, Београд 1988, (deo o naciji).

11. недеља
вежбе - Дискусија о теренској пракси
Дискусија о посети са претходних вежби: уочавање етничких процеса и њихово проблематизовање.

12. недеља
предавање - Систематизација националних заједница
Систематизација националних заједница; Диференцијација и класификација различитих националних организама. Грађански (западни) модел и етнички (незападни) модел нације: узроци и последице разлика.
Литература: А.Д.Смит, Национални идентитет, 111-132.

12. недеља
вежбе - Разговор са представницима мањина
Разговор са представницима једне етничке групе: упознавање са процесима пројектовања и конструисања етничког идентитета.

13. недеља
предавање - Теорије о национализму
Теорије о национализму; Маркс, Ренан, Вебер, Дојч, Герц, Гелнер, Андерсон, Смит, Џенкинс; Развој теоријског приступа разумевању нације и формирање различитих приступа. Нација као економска, политичка, културна, религијска, митолошка и лингвистичка категорија. Класификација национализама.
Литература: Ј.Hutchinson/A.D.Smith (Eds.), Nationalism, Oxford-New York 1994., Introduction, 3/16.

13. недеља
вежбе - Посета етнографском музеју
Посета Етнографском музеју у Београду: Стална поставка и њен симболизам.

14. недеља
предавање - Романтичарско-религиозно виђење нације
Романтичарско-религиозно виђење нације. Народ и нација као спиритуални принципи и религиозне категорије. Хегел, Е.Ренан, Н.Берђајев, В.Јеротић.
Литература: Берђајев Н., О човековом ропству и слободи: Оглед о персоналистичкој филозофији, Нови Сад 1991, 156-170.

14. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија
Презентација семинарских радова и дискусија.

15. недеља
предавање - Национализам, интернационализам, космополитизам
Национализам, интернационализам и космополитизам. Однос нације и над-националних других.

15. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

16. недеља
предавање - Национализам, економија и класни односи
Национализам, економија и класни односи. Историјска појава нација и тржишна економија. Марксово схватање нације и национализма. Национализам и класни односи. Економске основе национализма.

16. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

17. недеља
предавање - Комуникацијски приступ национализму
Комуникацијски приступ национализму. Нација као поље интеракције и комуникације. Приказ радова К.Дојча и Е.Гелнера.

17. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

18. недеља
предавање - Историјска појава нација и културна револуција
Историјска појава нација и културна револуција. Нација и религија. Нација и језик. Нација и производни односи. Нација у дискурсу Европа - Нови свет.
Литература: Б.Андерсон, Нација замишљена заједница, Београд 1998, 20-43.

18. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

19. недеља
предавање - Однос између појмова "етнос" и "нација"
Однос између појмова “етнос” и “нација”; Преображај етничких заједница у нације. Узроци, последице и начини поистовећивања народа и нације. Патриотизам и национализам као комплементарни односно сукобљени концепти.
Литература: А.Д.Смит, Национални идентитет, 111-114.

19. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

20. недеља
предавање - Етницитет и миграције
Етницитет и миграције; Узроци, врсте, начини, последице и фактори миграција. Миграције као оквир у коме се етницитет и национализам изазивају и манифестују.
Литература: Ђурђев Б., Послератно насељавање Војводине - методи и резултати демографске анализе насељавања Војводине у периоду 1945 - 1981, Нови Сад 1995.

20. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

21. недеља
предавање - Интер-етнички контакти и конфликти
Интер-етнички контакт и конфикт; Разматрање основних појмова и процеса који су у вези са етничношћу и додиром две етничке групе односно нације: акултурација, асимилација, енкултурација, интеграција, резистенција.

21. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

22. недеља
предавање - Социјализација и интеграција у новој социо-културној средини
Социјализација-интеграција у новој социокултурној средини. Биолошке, социјалне и етничке последице миграција. Проблем контактне ситуације и адаптације у новој средини, и однос између форсиране социјализације, десоцијализације и ресоцијализације.

22. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

23. недеља
предавање - Теорије културних промена
Теорије културних промена и одржања; Теорије које се баве могућим правцима развоја и импликацијама које ће имати миграције из неразвијених земаља у развијене западне земље.

23. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

24. недеља
предавање - Етнички и национални идентитети и њихова динамика
Етнички/национални идентитети и њихова динамика. Манифестације и употребе етничког идентитета. Етнички идентитет у систему личних идентитета; Однос између разних врста и нивоа идентитета с једне и етничког идентитета с друге стране: гендер и етницитет, стручна спрема и етницитет, професија и етницитет, старосно доба и етницитет, религијски и етнички (национални) идентитет. Конструисање идентитета: лингвистика, религија, идеологија, историја, етногенеза, економија, политика, митологија, култура. Конструисање облика етничког и националног система симбола и њихова употреба.

24. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

25. недеља
предавање - Национализам и уметност
Уметност и национализам. Национални идентитет, стереотипи и дискриминација у уметничким делима. Домаћа и страна књижевност.

25. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

26. недеља
предавање - Етнички стереотипи
Етнички стереотипи. Социјални и етнички стеротипи. Узроци, врсте и интензитети стереотипа. Начини испитивања стереотипа.

26. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

27. недеља
предавање - Етничка дистанца
Етничка дистанца. Социјална дистанца и етничка дистанца. Облици и степенови етничке дистанце. Богардусова скала социјалне дистанце и њене варијанте. Антрополошки метод испитивања дистанце.

27. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

28. недеља
предавање - Национална везаност
Национална везаност. Облици националне везаности. Методи испитивања.

28. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

29. недеља
предавање - Методологија прикупљања и обраде података
Методологија прикупљања и обрада података у вези са етничким и националним идентитетима. Социолошки и антрополошки приступи. Субјективни и објективни параметри, аскрипција и дескрипција, упитник, анкета, интервју. Формирање социолошких скала. Статистички и биографски метод.

29. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.

30. недеља
предавање - Етницитет и национализам и временско-просторна димензија
Етницитет и национализам у временско-просторној димензији. Историја, етногенеза, прошлост, садашњост, будућност. Разматрање проблема континуитета и историјских реконструкција етничке и националне историје: историјски и антрополошки приступ. Проблем односа између историје и структуре.

30. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова и дискусија.
↑↑↑