Етнологија и антропологија

Курс:
Структурализам и анализа наратива (докт.)
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Различити наративни дискурси (антрополошки, фолклористички, историјски, литерарни, конверзацијски) у усменој и писаној форми предмет су анализе на овом курсу. Проучавање неких најважнијих структуралних и дискурзивних аналитичких метода које се примењују у антропологији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са коренима структурализма и најважнијим теоријско-методолошким питањима у структуралној антропологији и фолклористици. Проучавање различитих наративних дискурса.
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Настава укључује предавања, израду семинарског рада, одржавање вежби индивудуално или групно у дијалошкој форми,електронске и контакт консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Strukturalni principi pripovedanja. Ka teorijama narativnosti

2. недеља
предавање - Vladimir Prop. Sintagmatska narativna analiza

3. недеља
предавање - Klod Bremon. Narativna gramatika

4. недеља
предавање - Primeri analize narativne gramatike tekstova

5. недеља
предавање - Strukturalizam kao interpretativni postupak. Tipovi opozicija.

6. недеља
предавање - Alžirdas Žilijen Gremas: semiotika i strukturalna semantika

7. недеља
предавање - Gremas: Transformacijski model. Modifikacija Propa

8. недеља
предавање - Gremas: Aktancijalni model

9. недеља
предавање - Gremas: Semiotički kvadrat. Modalitet istinitosti i modalitet znanja

10. недеља
вежбе - Vežbanje semiotičkog kvadrata i aktancijalnog modela

11. недеља
предавање - Gremas: Diskurzivni nivo i kanonska narativna šema

12. недеља
предавање - Demonstracija Gremasovog modela

13. недеља
предавање - Diskurzivne analize. Mihail Bahtin i popularna kultura

14. недеља
семинар - Demonstracije narativnih analiza

15. недеља
семинар - Demonstracije narativnih analiza
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Klod Levi-Stros, Strukturalna antropologija I, Zagreb, 1978, 41-64, 391-399
Драгана Антонијевић, Значење српских бајки, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 33, Београд, 1991, 31-190
Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: мит и политика, Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.33, Београд, 2007, , 93-115
Драгана Антонијевић, Легенде о крађи органа, Етноантрополошки проблеми, н.с., год.2, св.2, Београд, 2007, 35-70
Dragana Antonijević, Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, Spski genealoški centar i Filozofski fakultet, Beograd, 2010
Dragana Antonijević. 2009. Povodom Levi-Strosovog koncepta „motiva zaborava“. U Strukturalna antropologija danas, Beograd, str. 246 – 295.
Seymour Chatman, Towards a Theory of Narrative. New Literary History, Vol. 6, No. 2, On Narrative and Narratives. (Winter, 1975), pp. 295-318
Rolan Bart, Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova, u Suvremena teorija pripovedanja, ur. Vladimir Biti, Zagreb:Globus, 1992, 47-78
Nihad Agić, Razine i osnovne jedinice narativne strukture, NOVI IZRAZ, časopis za književnu i umjetničku kritiku, issue: 04 / 1999, on www.ceeol.com.
Louis Hébert, Tools for Text and Image Analysis: An Introduction to Applied Semiotics. Dostupno na: http://www.revue-texto.net/Parutions/Livres-E/Hebert_AS/Hebert_Tools.html
Dynamical Models in Semiotics/Semantics Instructor: Franson D Manjali http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/cyber/manout.html
Paul Perron, Introduction: A. J. Greimas New Literary HIistory, Vol. 20, No. 3, Greimassian Semiotics. (Spring, 1989), pp. 523-538.
Algirdas Julien Greimas; Paul Ricoeur; Paul Perron; Frank Collins On Narrativity. New Literary History, Vol. 20, No. 3, Greimassian Semiotics. (Spring, 1989), pp. 551-562.
Algirdas Julien Greimas; Paul Perron; Frank Collins, On Meaning. New Literary History, Vol. 20, No. 3, Greimassian Semiotics. (Spring, 1989), pp. 539-550.
A. -J. Greimas; J. Courtès; Michael Rengstorf, The Cognitive Dimension of Narrative Discourse New Literary History, Vol. 7, No. 3, Thinking in the Arts, Sciences, and Literature. (Spring,1976), pp. 433-447.
Donald Maddox, Veridiction, Verifiction, Verifactions: Reflections on Methodology. New Literary History, Vol. 20, No. 3, Greimassian Semiotics (Spring, 1989), pp. 661- 677
A. J. Greimas and François Rastier Source, The Interaction of Semiotic Constraints. Yale French Studies, No. 41, Game, Play, Literature (1968), pp. 86-105
A. J. Greimas, Narrative Grammar: Units and Levels. MLN, Vol. 86, No. 6, Comparative Literature (Dec., 1971), pp. 793-806
Mikita Hoy, Bakhtin and Popular Culture. New Literary History, Vol. 23, No. 3, History, Politics, and Culture (Summer, 1992), pp. 765-782
Maria Shevtsova, Dialogism in the Novel and Bakhtin`s Theory of Culture. New Literary History, Vol. 23, No. 3, History, Politics, and Culture (Summer, 1992), pp. 747-763
Boris Gasparov and D. E. Budgen, The Narrative Text as an Act of Communication. New Literary History, Vol. 9, No. 2, Soviet Semiotics and Criticism: An Anthology (Winter, 1978), pp. 245-261
Vladimir Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982, 26-71, 86-93.
↑↑↑