Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија науке и политике (мастер)
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Саша Недељковићредовни професор
др Слободан Наумовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у антропологију науке и технологије. Антропологија политике. Социо-културне проблематизације планирања, продукције, рецепције и примене науке, као истраживања, специфичне културе и друштвеног феномена. .
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да уведе студента у антрополошка истраживања науке и политике, са посебним нагласком на социјалне и културен студије науке с једне, одн. антрополошка истраживања политике с друге стране.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова. Уобичајени услови дефинисани Статутом, правилницима и сл.
Облици наставе: Предавања, вежбе, интензивни дискусиони дијалог, семинари, радионице.
План курса:

1. недеља
предавање - Наумовић, Синдром двоструког припадника
Друштвене и политичке основе етнологије/антропологије као науке о домаћем терену
Литература: Naumović, Slobodan, “Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses In Balkan Ethnology.” Ethnologia Balkanica, Vol. 2, 1998, 101-120.
Naumović, Slobodan, “Nacionalizacija nacionalne nauke? Politika etnologije/antropologije u Srbiji i Hrvatskoj tokom prve polovine devedesetih godina dvadesetog veka”, u: Kovač, Senka, ed., Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije, EtnoAntropološki problemi, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005, 17-60.

2. недеља
предавање - Наумовић, Политичка инструментализација традиције
Принципи и примери политичке инструментализације традиције
Литература: Naumović, Slobodan,“Instrumentalised Tradition: Traditionalist Rhetoric, Nationalism and Political Transition in Serbia, 1987-1990”, in: Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović (Eds.), Between the Archives and the Field. A Dialogue on Historical Anthropology of thе Balkans, Studies on South East Europe, Vol. 1, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London: LIT Verlag, 2004, 179-217.

3. недеља
предавање - Наумовић, Студија случаја: Отпор
Отпор: нови друштвени покрет, изборна револуција и таласи демократизације
Литература: Naumović, Slobodan, “‘Otpor!’ kao postmoderni Faust : društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i ‘izborna revolucija’ u Srbiji”, Filozofija i društvo. Br. 3(31), 2006, 147-194.
Naumović, Slobodan,“Da li je Faust bio Otporaš? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i političkih pokreta”, Filozofija i društvo, Br. 3, 2007, 117-146.

4. недеља
предавање - Недељковић, Наука између жеље за знањем и стратегије за остваривање бенефиција
Истраживач као предмет истраживања: између интереса наручиоца и толерантности испитаника.
Литература: Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.

4. недеља
вежбе - Недељковић, Анализа научних текстова

5. недеља
предавање - Недељковић, Деконструкција истраживачког поступка
Психолошки аспекти истраживања. Самопосматрање, рефлексија и дистанца.
Литература: Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.

5. недеља
вежбе - Недељковић, Анализа сопствених мотива у истраживању

6. недеља
предавање - Недељковић, Писање назависних пројеката и манипулисање друштвеним вредностима
Проучавање могућности за добијање пројеката. Научно истраживање као предмет проучавања.
Литература: Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.

6. недеља
вежбе - Недељковић, Писање предлога пројеката

7. недеља
предавање - Рибић, Политика у државним и партијским органима
Литература: Владимир Рибић, Национализам хрватских комуниста у време „Маспока“, Antropologija, sv. 6, 2008, 54-74. Владимир Рибић, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у Србији, Етноантрополошки проблеми, год. 4, св. 1 (н. с), 2009, 185-212.

8. недеља
предавање - Рибић, Политика у цивилном друштву
Литература: Владимир Рибић, Подељена нација. Српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000, Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (Књ. 16), Београд, 2005, 17-156.
Slobodan Naumović, „OTPOR!“ KAO POSTMODERNI FAUST: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i „izborna revolucija“ u Srbiji, Filozofija i društvo 3, 2006, 147-194. Mirjana Prošić-Dvornić, „Druga Srbija“ – mirovni i ženski pokreti, у: Mirjana Prošić-Dvornić (urednik), Kulture u tranziciji, Plato, Beograd, 1994, 179-199.

9. недеља
предавање - Рибић, Неформална политичка мобилизација
Литература: Владимир Рибић, Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији, Етноантрополошки проблеми, год. 3, св. 1 (н. с), 2008, 229-242. Nebojša Vladisavljević, Nationalism, Social Movement Theory and the Grass Roots Movement of Kosovo Serbs, 1985-1988, Europe-Asia Studies, Vol. 54, No. 5, 2002, 771-790.

10. недеља
предавање - Миленковић, Да ли је сва наука етнонаука? Да ли је свако знање локално знање?
Дискусија о предмету, историјату и значају антропологије науке. Идеја науке као културног феномена, нераздвојивог од културних, друштвених, политичких, историјских и економских контекста њене производње и примене. Од наслућивања примене антропологије на модерну/западну науку, преко дебате о рационалности и релативизму, етнонауке и когнитивне антропологије, до етнографије научних лабораторија и интердисциплинарних студија науке и технологије.
Литература: Martin, Emily 1998 Anthropology and the Cultural Study of Science: Science, Technology and Human Values 23, 1: 24-44
Downey, G. L. 2001 Science and Technology, Anthropology of, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (u daljim referencama: IESBS)13629-13633
Eickelman, D. F. 2001 Knowledge, Anthropology of, IESBS 8117-8120
Franklin, Sarah. 1995 Science as culture, cultures of science. Annual Review of Anthropology 24:163-184
Latour, Bruno 1990 Postmodern? No, Simply AModern! Steps Towards an Anthropology of Science. Studies in the History and Philosophy of Science 21, 1: 145-171
Woolgar, S. 1991 What is Anthropological About the Anthropology of Science? Current Anthropology 32, 1: 79-81
Layne, Linda 2000 The Cultural Fix: An Anthropological Contribution to Science and Technology Studies. Science, Technology, & Human Values 25, 4: 492-519

11. недеља
предавање - Mиленковић, Да ли је наука мултикултурна? Антропологија и универзално у науци
Да ли могу да постоје мушка и женска наука? Какву науку продукују травестити? Шта су ескимска хемија, левичарска биологија, исламска антропологија и афричка математика? Да ли су компјутери научници? Како антрополошка теорија културе може да нам помогне да разумемо утицаје мултикултурализације јавне сфере на науку?
Литература: Latour, Bruno and Steve Woolgar 1986 Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press (An Anthropologist Visits the Laboratory, 43-90)
Shapin, Steve 1988 Following Scientists Around. Social Studies of Science 18: 533-50
Latour, B. 2005 Nikada nismo bili moderni: Ogled iz simetrične antropologije. Zagreb: Arkzin
Jacobson, David i C. A. Ziegler 1998 Insider and Outsider Perspectives in the Anthropology of Science: A Cautionary Tale. Perspectives on Science 6, 4: 361-370
Harding, S. 2005 Multikulturalnost i nauka: postkolonijalizmi, feminizmi, i epistemologije. Podgorica: CID
Agarwal, Arun 1995 Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge. Development and Change 26: 413-39
Philip K. S. 2001 Indigenous Knowledge: Science and Technology Studies, IESBS 7292-7297

12. недеља
предавање - Миленковић, Научни и/као културни ратови
Ауторитет науке у јавним, политички осетљивим дебатама - изазов за антрополошку културалиѕацију појма знања? Стратешка космополитизација појма знања у контексту глобалне ретрадиционализације.
Литература: Ticineto Clough, P. 2001 On the Relationship of the Criticism of Ethnographic Writing and the Cultural Studies of Science. Cultural Studies <=> Critical Methodologies 1: 240-258
Franklin, S. 2003 Re-thinking nature–culture: Anthropology and the new genetics1. Anthropological Theory 3, 1: 65–85
Jasanoff, S et al (eds.) 1995 Handbook of Science and technology Studies. Thousand Oaks: Sage: Edge, Knorr Cetina Karin Laboratory Studies: The Cultural Approach to the Study of Science, 140-166; Ashmore, M. et al Discourse, Rhetoric, Reflexivity, 321-342; Wynne, B. Public Understanding of Science, 361-387
Biagoli, M. 1999 The Science Studies Reader. New York: Routledge: Daston, L. Objectivity and the escape from perspective, 110-123; Hacking, I. Making Up People, 161-171;; Keller, E. F. The Gender/Science System, or Is Sex to Gender as Nature is to Science, 234-242; Latour, B. One More Turn After the Social Turn, 276-289
(SSR) Porter, T. M. Quantification and the Accounting Ideal in Science, 406; Rouse, J. Understanding Scientific Practices, 442-456
Besteman, Catherine and Gusterson, Hugh (eds.) 2005 Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back. Berkeley: University of California Press.
Turner, S. & Sullenger, K. 1999 Kuhn in the classroom, Lakatos in the lab: Science educators confront the nature-of-science debate. Science, Technology and Human Values 24,1: 5-30
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рибић, Владимир, Подељена нација, „Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16)“, Београд 2005.
Ribić, Vladimir, Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka, u: Saša Nedeljković (uredio), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Srpski genealoški centar – Etnološka biblioteka (Knjiga 23), Beograd 2007, 150-171.
S. Naumović: The Social Origins and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disunity, Filozofija i društvo XXVI, 2005, 65-104.
Milenković, Miloš 2007 Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Srpski genealoški centar
Миленковић, Милош 2003 Антропологија као мултикултурна пропедеутика у Србији: »Национална наука«, културна политика и друштвена надања. Посебна иyдања ЕИ САНУ 49. Београд: САНУ, 133-148
Naumović, Slobodan 1998 Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101-120
NEDELJKOVIĆ, Saša. Čast, krv i suze, (Biblioteka Svet u ogledalu uma). [1. izd.]. Beograd: Zlatni zmaj: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 326 str.
NEDELJKOVIĆ, Saša (ur.). Antropologija savremenosti : zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 23). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 219 str.
↑↑↑