Етнологија и антропологија

Курс:
Филозофија културе (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија културе
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је тематски подељен на три дела. У првом, студенти се упознају са основним филозофским идејама о култури као специфично човековој творевини која је плод његове симболичке активности, са идејом културе као обликовања личности, и са проблемима разликовања културе и природе, културе и цивилизације, и различитих култура једних од других. У свом другом делу, курс ће се бавити основним одликама традиционалне и модерне културе, њиховим недостацима и предностима, и њиховим међусобним односима. Трећи део курса, пак, посвећен је општим трансформацијама културе у ери глобализације и једном њиховом посебном случају – музичким разменама између модернијих и традиционалнијих друштава. Уместо да намеће неки посебан теоријски приступ, курс ће подстицати аналитичку строгост и машту. Студенти ће бити суочени са више различитих перспектива и наведени да њихову снагу оцењују на филозофски начин – тако што ће анализирати њихове основне појмове, методологију, аргументе и применљивост. На курсу ће се
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са филозофским приступом култури, са различитим историјским културним формацијама и начинима њиховог вредновања.
Предуслови за полагање: Познавање енглеског језика. На курс ће бити уписано највише 13 студената.
Облици наставе: Настава се састоји од предавања и од вежби на којима студенти, уз помоћ наставника, анализирају културне феномене и текстове о култури.
План курса:

1. недеља
предавање - Шта је филозофија?
Филозофска питања, филозофска мисао, филозофска традиција. Сократске вежбе.

2. недеља
предавање - Природа и култура
Основне разлике. Узајамни утицаји теорија о природи и теорија о култури током историје филозофије.

3. недеља
предавање - Постанак и еволуција културе
Да ли је могуће дарвиновску схему применити на развој културе? Да ли је наша култура одређена нашим генима? Модели еволуције ентичких маркера.

4. недеља
предавање - Чињенице, норме, вредности и идеали
Основни појмови савремене етике и мета-етике. Морални и културни аргументи.

5. недеља
предавање - Идентитет
Идентитет као трајање кроз време. Идентитет као посебност.

6. недеља
предавање - Могући светови
Модалне категорије. Филозофске теорије могућих светова.

7. недеља
предавање - Релативност знања
Ворфове, Дијемове и Квајнове теорије о релативности знања. Неодређеност превођења.

8. недеља
предавање - Релативност вредности
Савремене филозофске расправе о вредносном релативизму.

9. недеља
предавање - Традиционална култура
Анализа основних одлика традиционалне културе: ауторитет и хијерархија, континуитет и понављање, друштвена кохезија и посебност, мит и генеалогија.

10. недеља
предавање - Модерна култура
Нормативни основи модерне културе: рационализам и емпиризам, егалитаризам и индивиудализам. Модерна држава и економија.

11. недеља
предавање - Модерне тегобе
Тегове модерности: одуство смисла, осећање празнине, агресивност, лажни универзализамализам. Традиционалне врлине као лек за модерне невоље. Постмодерни лекови за модерне болести: цинизам и иронија.

12. недеља
предавање - Традиција и модерност на глобалном музичком тржишту
Настанак музике света. Шта се у савременој популарној музици сматра традиционалним, а шта модерним? Обрасци размена у популарној музици.

13. недеља
предавање - Припрема завршног есеја
Проналажење проблема, формулисање тезе, структура аргументације, елементи стила.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stewart Hall and Bram Gieben (prir.), Formations of modernity, Polity Press, Oxford 1992
David Gross, The Past in Ruins, Tradition and the Critique of Modernity, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1992.
Edward Shils, Tradition, Faber and Faber, London 1981
Entoni Gidens, Posledice modernosti, Filip Visnjić, Beograd 1998.
Peter Sloterdijk, Kritika ciničkog uma, Globus, Zagreb 1992.
John Tomlinson, Globalization and Culture, Polity Press, Cambridge 2004
Исаија Берлин, Против струје, Панчево 1994.
Loran Ober, Muzika drugih, XX vek, Beograd 2007.
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, Massachusetts and London 2001
↑↑↑