Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија религије 2007/2008
У оквиру предмета: Антропологија религије
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Предмет обухвата веће тематске целине: 1. Основни појмови који се користе у антропологији религије; интердисциплинарност у проучавању религије; антропологија религије и сродне научне дисциплине 2. Основни теоријски приступи у антропологији религије; емпиријска примењивост теоријских приступа у истраживању религије; 3. Традиционалне и архаичне религије; културни обрасци, ритуали и симболи.4. Религија у савременом друштву: њене трансформације и облици изражавања; секуларизација, десекуларизација и ревитализација религије, алтернативни облици религијског живота и нови религијски покрети и култови; религиозност; инструментализација религије; религија, медији и образовање.
Циљ изучавања курса: 1. усвајање и овладавање појмовно-категоријалним апаратом антропологије религије; 2. разумевање и вредновање религијских феномена у складу са различитим теоријским концептима и приступима истраживању религије; 3. критичко разумевање религијских феномена у различитим културним контекстима; 4. разумевање међусобне повезаности и утицаја различитих култура и религија; 5. развијање критичког промишљања различитих верских традиција и верског плурализма у култури; 6. развијање способности уочавања религијских феномена и проблема релевантних за антрополошко истраживање у савременој култури; 7. развијање вештина усменог излагања и модерирања дискусије; 8.оспособљавање за самостално истраживање, разумевање и интерпретацију религијских феномена.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова осим оних који важе као предуслови за упис друге године студија.
Облици наставе: Настава се одвија у блоку: предавања, практичне вежбе, дискусије, радионице,(посете храмовима и црквама, посматрање ритуала и церемонија)
Обавезе студената: Обавезе студената и наставника на овом предмету усклађене су са Правилником о оцењивању и испитима. А. Предиспитне обавезе: 1) колоквијум на крају првог семестра обухвата наставне јединице из првог семестра; 2) предиспитне активности на часовима: усмено излагање, модерирање дискусије, учешће у дискусијама и практичним вежбама у оквиру радионица; 3) писани рад у којем студенти и студенткиње формулишу, проблематизују и образлажу релевантну и актуелну (пожељно и иновативну) тему за истраживање религије у савременој култури са аспекта различитих теоријских приступа; Б. испит (писмени или усмени) обухвата наставне јединице из другог семестра
Начин оцењивања рада и резултата: А.Предиспитне обавезе: 1)колоквијум - 30 поена; 2)предиспитне активности - 10 поена; 3) писани рад - 20 поена; Б.Испит (усмени или писмени) на крају другог семестра - 40 поена Коначна оцена се обрачунава на основу Правилника о оцењивању и испитима.
План курса:

1. недеља
предавање - уводни час
Упознавање са садржајем предмета, планом рада, предиспитним и испитним обавезама, структуром вредновања испита; начином утврђивања завршне оцене.

1. недеља
вежбе - уводни час
Облици предиспитних активности;начини реализације предиспитних обавеза;динамика предиспитних активности на часовима вежби;рокови за реализацију појединих предиспитних обавеза;литература коју студенти припремају за часове вежби.

2. недеља
предавање - Антропологија религије - предмет и сродне дисциплине;
Антропологија религије - предмет, развој и перспективе дисциплине; интердисциплинарност и сродне научне дисциплине.

2. недеља
вежбе - Дискусија у вези теме са предавања
Интересовања студената и студенткиња везана за поједине теме у оквиру антропологије религије. Ђорђевић Ј., Антропологија религије: проширивање домена религије, Култура 101. 8-32. Лет Џ., Нука, религија и антропологија, Култура 101, 33-44.

3. недеља
предавање - Дефиниције религије
Различити приступи дефинисању појам религија и различите дефиниције. Хамилтон М, Социологија религије, Клио: Београд, 2003. 29-49. Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 1-33.

3. недеља
вежбе - Дефинисање основних појмова
Кроз кратке писане форме студенти и студенткиње дају своју дефиницију религије и појмова које користе приликом дефинисања.

4. недеља
предавање - Класични еволуционизам и дифузионизам у проучавању религије.
главне поставке класичног еволуционизма; циљеви у прочавању религије; методски поступци;појмовни апарат; критика еволуционистичке теорије; класични дифузионизам и критика теорије о првобитном монотеизму. Daniel Pals , Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 16-53. Хамилтон М, Социологија религије, Клио: Београд, 2003.54-69.

4. недеља
вежбе - Савремени интелектуализам
Критика класичног еволуционизма и екстремних дифузионистичких теорија; дискусија о прочитаној литератури. Хамилтон М, Социологија религије, Клио: Београд, 2003.61-69. Литературу за часове вежби студенти добијају на часу или консултацијама.

5. недеља
предавање - Психоаналитичке теорије о религији (Фројд и Јунг)
Основне поставке и критика теорије;значај за антрополошко проучавање религије. Хамилтон М, Социологија религије, Клио: Београд, 2003.115-135. Фром Е., Психоанализа и религија, Подгорица: Октоих, 1996.

5. недеља
вежбе - Радионица
Студенти као следбеници Фројдове и Јунгове теорије на практичном задатку анализе снова (религијски аспект.

6. недеља
предавање - Магија;однос магије и религије
дефиниције појма магија; различити приступи прочавању магије; однос магије и религије из различитих теоријских перспектива

6. недеља
вежбе - Концепти магије у савременом друштву
дискусија о датој теми;разговор о прочитаној литератури.

7. недеља
предавање - Француска социолошка школа
Хамилтон М, Социологија религије, Клио: Београд, 2003.184-202. Daniel Pals, Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 88-123.

7. недеља
вежбе - Тотемизам
Формулисање најважнијих теза о тотемизму;разговор о прочитаној литератури;дискусија. Џ.Џ.Фрејзер, Златна грана, БИГЗ, Београд, 1977; С. Фројд, Тотем и табу, Нови сад, 1969. K.Levi-Stos,Totemizam danas,Beograd 1979.

8. недеља
предавање - Племенске и народне религије - антрополошка проучавања
Типологије религије;главне карактеристике племенских и народних религија; антрополошка проучавања - теоријско-методолошки допринос.

8. недеља
вежбе - Разговор и дискусија о теренском истраживању
Пројекција филма;разговор и дискусија.

9. недеља
предавање - Шаманизам
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 190-218; Мајкл Винкелман, Измењена стања свести и религијско понашање, Култура бр. 101, Београд 2001; М. Елијаде, Шаманизам, Матица српска, Нови Сад 1985.

9. недеља
вежбе - Неошаманизам
Дискусија о датој теми; излагање и модерирање дискусије

10. недеља
предавање - Елијаде - феноменолошки приступ проучавању религије
Daniel Pals , Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996.158-197.

10. недеља
вежбе - Историја религије и њен значај за антрополошка истраживања религије
разговор о прочитаној литератури; индивидуално излагање задате литературе и модерирање дискусије. М. Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, Београд, 1991.

11. недеља
предавање - Унивезалне религије- Хришћанство

11. недеља
вежбе - Хишћанство; Православље

12. недеља
предавање - Ислам

12. недеља
вежбе - Ислам
Енциклопедија живих религија, Београд,1990. Д. Сурдел, Ислам, Београд, 1998.

13. недеља
предавање - Колоквијум

13. недеља
вежбе - Колоквијум

14. недеља
предавање - Функционализам и неофункционализам
Функционалистичка проучавања религије Малиновски и Редклиф-Брану; новији функционалистички приступи

14. недеља
вежбе - Новији функционалистички приступи
Излагање задате литературе и модерирање дискусије; дискусија;

15. недеља
предавање - Религијска симболика

15. недеља
вежбе - Симболички аспекти телесности и тело као инструмент симболичких калсификација
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000.38-69.

16. недеља
предавање - Структурализам и постструктурализам

16. недеља
вежбе - Митологија и анализа мита

17. недеља
предавање - Табу

17. недеља
вежбе - Табу - Мери Даглас

18. недеља
предавање - Религијски ритуали

18. недеља
вежбе - Иницијације

19. недеља
предавање - Теорија рационалног избора
Основне теоријске поставке Јанакона,Старка и Бејнбриџа о магији и религији, новим религијским покретима и секуларизацији; критика теорије рационалног избора; утицаји приступа рационалног избора

19. недеља
вежбе - Секуаларизација и ревитализација религије

20. недеља
предавање - Проучавање религије из перспективе теорије рода
Женске студије и студије религије; Феминистичка теологија; теорије рода и религије

20. недеља
вежбе - Феминистичка спиритуалност

21. недеља
предавање - Религијске организације: култ, секта, деноминација и црква
Првобитне форме организације; врсте верских организација; торијски приступи проучавању; проблематизација истраживања секти и култова.

21. недеља
вежбе - Алтернативни облици религијског живота
Дискусија о датој теми; астрологија као алтернативни религијски концепт у савременој култури.

22. недеља
предавање - Нови религијски покрети и култови

22. недеља
вежбе - Примери алтернативних култова у Београду

23. недеља
предавање - К. Герц и интерпретативни приступ проучавању религије

23. недеља
вежбе - Герцова истраживања
Дискусија о датој теми ; илагање задате литературе и модерирање дискусије; дискусија

24. недеља
предавање - Политика и религија (инструментализација религије)

24. недеља
вежбе - Инструментализација религије деведесетих година на примеру Србије, Хрватске ...

25. недеља
предавање - Будизам

25. недеља
вежбе - Будизам
презентација семинарског рада, дискусија о датој теми

26. недеља
предавање - Врачање и вештичарење као социолошки и културни феномен- предавања

26. недеља
вежбе - Прогон вештица

27. недеља
вежбе - Медији и религија -радионица
Студенти подељени у две групе припремају “телевизијске« едукативне емисије; прва група припрема емисију са темом: Веронаука на телевизији - о православљу; друга група припрема емисију са темом: Наука на телевизији – о православљу

27. недеља
вежбе - Веронаука у школама- - radionica

28. недеља
предавање - Јудаизам - празнична култура

28. недеља
вежбе - Припреме за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Енциклопедија живих религија , Београд 1990.год. (с.в.: Хришћанство; Ислам; Будизам; Жене, статус и улога у светским религијама; Женски аспекти сакралног)
М. Вукомановић, Религија, Београд, 2004, 7-38, 38-47, 60-74.
М. Хамилтон, Социологија религије, теоријски и упоредни приступ, Kлио, Београд, 2003., 29-48; 56-69; 70-98;105-135; 142-155;186-202; 216-256; 291-298; 303-347;352-373; 374-448.
Е.Лич, Култура и комуникација, Београд, 1983. 16-74; 104-121. М. Блох, Од плена до ловца, Култура бр.101, Београд, 2001.,100-113. Џ. Лет, Нука, религија и антропологија, Култура 101, 33-44.
E.E.Evans-Pričard, Socijalna antropologija, Prosveta, XX vek, Beograd, 1983. 67-120 M.Daglas, Čisto i opasno, Beogra: XX vek , 1993. 9-62. M. Mos, Socijalna antropologija, Prosveta, Biblioteka XX vek, 1982. 61-194.
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 1-33.; 38-69. Daniel Pals , Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 16-53; 88-123; 158-197;
J. Djordjević, Antropologija religije: proširivanje domena religije, Kultura, 101, Beograd, 2001. Н.Дуганџија, Световна религија, Београд 1980. 7-129; 155-171; 225-263
Енциклопедија нових религија, (Нове религије, секте и алтернативни духовни покрети)ур. Кристофер Патриџ, Загреб, 2005. (НРП 10-26;Хришћанство 26-31;Ислам 124-129;Шаманизам 291-294; Феминистичка духовност 379-385)
↑↑↑