Istorija umetnosti

Курс:
Методологија историје уметности (осн.)
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Главни методи историје уметности, настанак и развој сваког појединог метода, његове могућности и проблеми у примени, дефиниције метода које се из наведеног могу извести. Практичан рад на сакупљању података о уметнику и тумачењу његовог дела (методолошко артикулисање комуникације са ликовним делом која је започета предметом Писање о уметности).
Циљ изучавања курса: Практични приказ примене метода историје уметности. Укључивање студента у стручни рад на изради савремених "методолошких алата" за тумачење ликовних дела.
Предуслови за полагање: Завршене предиспитне обавезе из предмета Писање о уметности.
Облици наставе: Предавања са пројекцијама и дискусије праћене примерима из праксе. Консултације које прате самостални рад студента.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Основно о курсу; формирање група, подела обавезне литературе, спискова допунске литературе, и спискова испитних питања. Дефинисање предиспитних обавеза.
Литература: H. Zedlmajr, Problem interpretacije, Život umjetnosti 11-12 (Zagreb 1970) 107 i dalje.
M. Koen - E. Najgel, Uvod u logiku i naučni metod, Beograd 2004, 213-217 (логика и метод науке); 396-410 (шта је научни метод); 218-241 (хипотезе и научни метод); 242-261 (класификација, дефиниција).

2. недеља
предавање - Фактографски метод
Историја и дефиниција фактографског метода. Начини примене.

3. недеља
предавање - Атрибуциони метод
Историја, водећи представници, дефиниција.

4. недеља
предавање - Атрибуциони метод
Препознавање у текстовима. Примена у пракси.
Литература: Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom – von Ivan Lermolieff, Leipzig 1890.

5. недеља
предавање - Иконографски метод
Историја, елементи, представници и дефиниција.
Литература: Иконографски метод у темељима београдске школе историје уметности. Зборник Језик музике. Музика и религија / Реч и слика. Иконографија и иконографски метод – теорија и примена, Крагујевац 2012,315-325

6. недеља
предавање - Иконографски метод
Препознавање у тексту. Примена у пракси.

7. недеља
предавање - Културолошки метод
Историја и главни представници. Дефиниција.
Литература: J. Burkhart, Kultura renesanse u Italiji, Beograd 1953; И. Тен, Филозофија уметности, Београд 1955.

8. недеља
предавање - Културолошки метод
Препознавање у тексту. Примена у пракси.

9. недеља
предавање - Иконолошки метод
Историја, главни представници. Дефиниција.
Литература: E. Panovski, Umetnost i značenje. Ikonološke studije, Beograd 1975, Uvod.

10. недеља
предавање - Иконолошки метод
Препознавање у тексту. Примена у пракси.

11. недеља
предавање - Метод група, упоредни метод и метод низова
Три сродна метода, али међусобно различита по теоријском приступу. Историја и дефиниција кроз сличности и разлике.
Литература: S. Renak, Apolo. Opšta istorija likovnih umetnosti, Beograd 1960. (ili neko drugo izdanje).
Јозеф Стшиговски и пријем његовог метода код српских историчара уметности. Идеолошко и методолошко у мишљењу о уметности, Зборник Матице српске за ликовне уметности 40 (Нови Сад 2012) 163-172.

12. недеља
предавање - Метод група, упоредни метод и метод низова
Препознавање три метода у тексту. Начини примене у пракси.

13. недеља
предавање - Термин за надокнаде
Литература: П. Драгојевић, "Одељење за историју уметности", зборник Филозофски факултет 1838-1998, Београд 1998, 361-393.

14. недеља
пројекат - Припрема за испит
На испиту треба знати: 1) дефиниције свих метода; 2) историјски развој једног метода; 3) препознавање неколико метода у одломцима из текстова; 4) примену више метода на тумачењу групе ликовних дела.

15. недеља
- - Припрема за испит. Испит
Испит је у писаној форми, у трајању од 60 минута.
↑↑↑