Istorija umetnosti

Курс:
Античка и средњовековна топографија српских земаља према старим географским картама (осн.)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На средњовековним картама бројни су топоними наслеђени из античке баштине нашег простора; неки од њих су овде убицирани по први пут, негде су називи надограђени истицањем муниципијалног статуса или епитета, негде је положај инверзан у односу на традиционално лоцирање неког насеља. Картографи средњег века преузимају материјал од античких картографа, и тако преносе одређено знање о томонимима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са могућностима да се тезаурус средњовековних карата искористи при убицирању античких градова и утврђивању њиховог муниципијалног положаја, као и са материјалом који пружа средњовековна карта до времена настанка.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују основна предзнања из физичке географије југоисточне Европе и Медитерана да би могли да прате курс.
Облици наставе: Предавања, вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – Упознавање студената са садржајем, планом и програмом курса

2. недеља
предавање - Увод у историју картографије
Упознавањ са развојем картографије од Птолемеја до половине 16. века

3. недеља
предавање - Птоломеј и његов утицај на средњовековну картографију

4. недеља
предавање - Појтингерова Табла

5. недеља
предавање - Арапски географ Идриси

6. недеља
предавање - Фра Мауро

7. недеља
предавање - Портолани - поморске карте 1

8. недеља
предавање - Портолани - поморске карте 2

9. недеља
предавање - Преглед картографије 14. и 15. века

10. недеља
предавање - Венецијанске карте

11. недеља
предавање - Угарске и бечке карте 1

12. недеља
предавање - Угарске и бечке карте 2

13. недеља
предавање - Антички топоними на средњовековним картама - рекапитулација

14. недеља
предавање - Карте до половине 16. века

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Мишић, Хидрографија српских земаља на старим географским картама, Гласник ИА 34, Ваљево 2000, 41-52.
Monumenta cartographica Jugoslaviae I, Београд 1974.
Monumenta cartographica Jugoslaviae 2, Београд 1979.
С. Ћирковић, Сведочење карте, у: Србија и суседне земље на старим географским картама, Београд 1991.
Г. Томовић, Територија Србије на картама до 1600. године, у: Србија и суседне земље, Београд 1991.
Г. Томовић, Поморска карта Ангелина Дулцерта из 1339, ИЧ 19 (1972), 79-99.
Ј. Калић, Најстарија карта Угарске, ЗРВИ (1986), 423-434
М. Николић, Карта Балканског полуострва из прве половине 15. века, ИЧ 29-30 (1983), 63-76.
↑↑↑