Istorija umetnosti

Курс:
Музеологија и херитологија (докт.)
У оквиру предмета: Музеологија и херитологија
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Појам баштине. Теорије наслеђа. Теорије културе и теорије заштите баштине. Фиилозофија добра и појам сведочанства. Антрополошке, структуралистичке, семиотичке и информатичке теорије музеалности и баштињења. Интеграционистички прагматизам и мултидисциплинарна операционалност баштинске делатности.
Циљ изучавања курса: Овладавање херменеутиком наслеђа, овладавање инструментима доктринарне заштите и коришћења баштине
Предуслови за полагање: Положен један од курсева из области заштите баштине и музеологије током претходног образовања.Активно учешће на часовима.
Облици наставе: Предавања са илустрацијама и интерактивним радионицама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W.Gluyinsky, U podstav muyeologii, Warszawa 1981.
I.Maroević, Baštinom u svet, Zagreb 2006
I.Maroević, Baštinom u svet, Zagreb 2006.
T.Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb 2003.
D. Bulatović, Muzeologija i/kao hermeneutika, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, II knjiga (Cetinje 2005), 109-121.
Д.Булатовић, “Баштина као бранд или музеј као економија жеље”, Годишњак за друштвену историју 2-3 (Београд 2004)
T.Šola, Muzeji i marketing, Beograd 2002.
E. Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, London and New York 1992.
↑↑↑