Arheologija

Археологија ловачкосакупљачких заједница
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Курс се надовезује на материју изложену на курсу „Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту“ (основне студије – изборни курс). Особеност ловачкосакупљачих заједница се огледа у култури, економији и друштву, али и у великом утицају фактора средине на начин живота и културни развој, поготово када је реч о најранијим праисторијским периодима. На предавањима и семинарима пажња ће бити посвећена теоријским и методолошким претпоставкама везаним за: а) реконструкцију палеоеколошких и палеогеографских карактеристика истраживаних подручја, б) сагледавање активности ловаца и сакупљача на ужем и ширем регионалном нивоу и в) утврђивање различитих облика друштвене и културне интеграције.
Циљ изучавања предмета: а) Стицање знања о археолошким и антрополошким аспектима проучавања ловачкосакупљачких заједница б) Развијање смисла за интердисциплинарна истраживања в) Овладавање литературом и подацима из литературе. г) Овладавање техником писања научног рада д) Учешће у дискусијама о појединим питањима
Предуслови за полагање: 1. Похађање обавезног курса „Рана праисторија Европе“.
Облици наставе: Предавања, семинари.
Обавезе студената: Похађање наставе, презентација рада на часу, израда семинарског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑