Andragogija

Социјална андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: - Различити теоријски концепти социјалне педагогије и социјалне андрагогије - Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије - Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије (интерпретативна и критичка: акциона и партиципативна истраживања) - Савремене теорије социјалног рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама - Нормативно-правни, етички и институционалн-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду (европски, регионални и национални) - Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: - маргинализација, сиромаштво, расизам, избеглиштво, насиље и злостављање, кршење људских права, животна средина и одрживи развој и др. - развод брака, једнородитељске породице, усвојење, хранитељство, породице са дететом са посебним потребама, инвалидност и др. - Посебне области истраживања социјалне андрагогије: пенолошка андрагогија, геронтагогија, образовање одраслих са посебним потребама - Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за образовни, социјални и терапијски рад са појединцем, породицом, групама и социјалном заједницом.
Циљ изучавања предмета: Стицање теоријских знања о моделима образовне интервенције у специфичним и кризним животним ситуацијама. Оспособљавање за примену различитих исраживачких парадигми за креирање образовних програма и интервенција у специфичним и кризним животним ситуацијама. Развој вештина подршке, оснаживања, заступања и вођења појединца, породице и специфичних циљних група за партиципацију у макро и микро окружењу.
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације, рад на случају, супервизија праксе студената.
Обавезе студената: - Похађање наставе - Израда семинарског рада – припрема за праксу - Извештај са праксе – приказ случаја 2 часа стручне праксе: Рад у институцијама, агенцијама, удружењима, фондацијама, пројектима, на одабраном случају
Постојећи курсеви:
↑↑↑