Andragogija

Курс:
Социјална андрагогија
У оквиру предмета: Социјална андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: - Различити теоријски концепти социјалне педагогије и социјалне андрагогије- Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије- Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије (интерпретативна и критичка: акциона и партиципативна истраживања)- Савремене теорије социјалног рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама- Нормативно-правни, етички и институционалн-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду (европски, регионални и национални)- Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: - маргинализација, сиромаштво, расизам, избеглиштво, насиље и злостављање, кршење људских права, животна средина и одрживи развој и др. - развод брака, једнородитељске породице, усвојење, хранитељство, породице са дететом са посебним потребама, инвалидност и др.- Посебне области истраживања социјалне андрагогије: пенолошка андрагогија, геронтагогија, образовање одраслих са посебним потребама- Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за образовни, социјални и терапијски рад са појединцем, породицом, групама и социјалном заједницом.
Циљ изучавања курса: Стицање теоријских знања о моделима образовне интервенције у специфичним и кризним животним ситуацијама. Оспособљавање за примену различитих исраживачких парадигми за креирање образовних програма и интервенција у специфичним и кризним животним ситуацијама. Развој вештина подршке, оснаживања, заступања и вођења појединца, породице и специфичних циљних група за партиципацију у макро и микро окружењу.
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације, рад на случају, супервизија праксе студената.
Обавезе студената: - Похађање наставе- Израда семинарског рада – припрема за праксу- Извештај са праксе – приказ случаја2 часа стручне праксе: Рад у институцијама, агенцијама, удружењима, фондацијама, пројектима, на одабраном случају
Начин оцењивања рада и резултата: Континуирано праћење и оцењивање предвиђених обавеза. Писмено и усмено полагање завршног испита.
План курса:

1. недеља
предавање - Различити теоријски концепти социјалне педагогије и социјалне андрагогије
- Различити теоријски концепти социјалне педагогије и социјалне андрагогије

1. недеља
вежбе - Различити теоријски концепти социјалне педагогије и социјалне андрагогије

2. недеља
предавање - Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије

2. недеља
вежбе - Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије
- Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије

3. недеља
предавање - Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије
Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије (интерпретативна и критичка: акциона и партиципативна истраживања)

3. недеља
вежбе - Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије
Актуелне истраживачке парадигме социјалне андрагогије (интерпретативна и критичка: акциона и партиципативна истраживања)

4. недеља
предавање - Савремене теорије социјалног рада
Савремене теорије социјалног рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама

4. недеља
вежбе - Савремене теорије социјалног рада
Савремене теорије социјалног рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама

5. недеља
предавање - Различити оквири образовне делатности у социјалном раду
- Нормативно-правни, етички и институционалн-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду (европски, регионални и национални)

5. недеља
вежбе - Различити оквири образовне делатности у социјалном раду
Нормативно-правни, етички и институционалн-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду (европски, регионални и национални)

6. недеља
предавање - Развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације
Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације

6. недеља
вежбе - Развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације
Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације

7. недеља
предавање - Специфичне животне ситуације:
Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: маргинализација, сиромаштво, расизам, избеглиштво, насиље и злостављање, кршење људских права, животна средина и одрживи развој и др.

7. недеља
вежбе - Специфичне животне ситуације
- Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: маргинализација, сиромаштво, расизам, избеглиштво, насиље и злостављање, кршење људских права, животна средина и одрживи развој и др.

8. недеља
предавање - Кризне животне ситуације
Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: развод брака, једнородитељске породице, усвојење, хранитељство, породице са дететом са посебним потребама, инвалидност и др.

8. недеља
вежбе - Кризне животне ситуације
- Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације: развод брака, једнородитељске породице, усвојење, хранитељство, породице са дететом са посебним потребама, инвалидност и др.

9. недеља
предавање - Посебне области истраживања социјалне андрагогије: пенолошка андрагогија

9. недеља
вежбе - Посебне области истраживања социјалне андрагогије: пенолошка андрагогија

10. недеља
предавање - Посебне области истраживања социјалне андрагогије: геронтагогија

10. недеља
вежбе - Посебне области истраживања социјалне андрагогије: геронтагогија

11. недеља
предавање - Образовање одраслих са посебним потребама
- Посебне области истраживања социјалне андрагогије: образовање одраслих са посебним потребама

11. недеља
вежбе - Образовање одраслих са посебним потребама
Посебне области истраживања социјалне андрагогије: образовање одраслих са посебним потребама

12. недеља
предавање - Методика рада социјалног андрагога
Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за образовни, социјални и терапијски рад са појединцем, породицом, групама и социјалном заједницом

12. недеља
вежбе - Методика рада социјалног андрагога
Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за образовни, социјални и терапијски рад са појединцем, породицом, групама и социјалном заједницом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бркић М, Милосављевић, "Социјални рад у локалној заједници", Београд, 2005 - одабрана поглављ
Видановић И, »Појединац и породица – методе, технике и вештине социјалног рада», Научно- истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука у Београду, 1996, део: «»Терапијски модели социјалног рада», стр. 251-394
»Заштита деце од злостављања и занемаривања«, Министарство за бригу о породици Републике Србије, Београд, 1998, део: »Едукација и превенција», стр. 219-231
Зборник "Тимски рад у центрима за социјални рад", Београд, 1979 - одабрана поглавља
Медић С, „Социјална средина и основно образовање одраслих“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд - одабрана поглавља
Медић С, »Образовање и социјализација одраслих«, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Катедра за андрагогију Филозофског факултета Београд, 1993, део: »Социјализација одраслих», стр. 71-99 и део: »Образовање и социјализација одраслих«, стр. 99-185
Медић С, »Социјална андрагогија као подручје андрагошких студија«, у: »Андрагошке студије на високошколским институцијама у Југославији«, Катедра за андрагогију Филозофског факултета у Београду, Савез андрагошких друштава Југославије, Београд, 1987, стр. 54-59
Медић С, »Социјално-васпитна функција школе«, у: «Настава и васпитање», бр. 1, Београд, 1985.
Медић С, »Образовање старих: стање, могућности и потребе«, Геронтолошки зборник, Београд, 1989, стр. 56-62
Медић С, »Различита значења и могућности образовања у трећем животном добу», Геронтолошки зборник, Београд, 1991, стр. 63-66
Медић С, »Интереси и мотиви образовања у трећем животном добу», Геронтолошки зборник, бр. 1, Београд, 1993, стр. 116-120
Медић С, »Нови облици образовања старих на Универзитету за треће доба», Андрагогија, бр. 10-12, Београд, 1989, стр. 32-40
»Методе и технике за процену брака и породице«, Зборник радова, Социјална мисао Београд, Градски центар за социјални рад Београд, 1994.
Недељковић И, »Социјални рад«, Београд, 1982, стр. 61-105
Николић З, »Пенолошка андрагогија са методиком преваспитања», Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1994.
Payne Malcolm, "Савремена теорија социјалног рада", II издање - одабрана поглавља
Пешић В, »Центар за социјални рад и присутност превентивне праксе у односу на породичне проблеме«, у: »Центар за социјални рад у условима самоуправно организоване социјалне заштите«, Институт за социјалну политику, Београд, 1978, стр. 54-60
Петровић Д, Седмак Т, »Методе групног социјалног рада«, Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука у Београду, стр. 212-230
»Појединац и породица – методе, технике и вештине социјалног рада», Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука у Београду, 1996, део: Видановић И, «Терапијски модели социјалног рада», стр. 251-394
Радојевић, «Место и улога педагога у тимском раду», у зборнику “Тимски рад у центрима за социјални рад», Београд, 1979.
Rattner Josef, »Групна терапија – психотерапија будућности«, B. Huibner, Београд, 1996, део: »Групна психотерапија као обучавање родитеља», стр. 283-286
Савићевић Д, „Учење и старење“, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, 2004 – одабрана поглавља
Стакић Ђ, Павао Брајша, »Тимски рад«, Загреб, 1991.
Hollstein W, Meinhold M, »Социјални рад у капиталистичким продукционим условима», Институт за социјалну политику, Београд, 1980, стр. 57-84
Општа допунска литература
Davies, Martin (ed.), " Companion to Social Work", Blackwell Publishers, 2002 (second edition)
↑↑↑