Andragogija

Породична андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: 1) Васпитање као породични феномен - Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања - Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси - Социјализација деце и одраслих - Историјско-компаративни приступ породичном васпитању - Социолошки, психолошки и антрополошки оквири образовне интервенције у породични систем 2) Образовни програми за породицу - Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу - Теоријски и клинички модели нормалности, здравља и функционалности породице - Системски приступ породици као оквир образовне интервенције - Вредности, циљеви, процедуре, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем - Облици организације образовног рада са породицом - Методе и технике у раду са породицом 3) Породичне снаге као васпитни механизми - Организација породичног живота као васпитни контекст - Механизми породичног функционисања као васпитна средства - Модели породичног васпитања као резултат брачних и родитељских релација - Задовољавање дечјих потреба као стил васпитања - Нормативне и паранормативне породичне кризе и промена положаја деце у породици - Развојне тешкоће, адолесцентна криза и дозвола за одрастање деце - Мотиви за родитељство и васпитне последице по дете и родитеље - Позиција родитељске моћи, награде и казне у породичном васпитању - Васпитни стил - однос родитељ-дете - Модели васпитног односа родитељ-дете - Прихватање детета и технике за унапређење односа дете-родитељ
Циљ изучавања предмета: Понудити одговарајући обим и квалитет теоријских знања и искустава, дизајнираних тако да код студената развију знања, умења, ставове и вештине потребне за компетентно истраживање феномена васпитања у породици, изграђивање концепта образовне интервенције у породични систем ради организовања професионалне подршке и помоћи породици у остваривању њене васпитно-образовне функције.
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, израда есеја, сеинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације
Обавезе студената: Есеј: Пројекција сопственог родитељства Семинарски рад: Анализа селекциониране библиографије или Анализа случаја Приказ стране литературе Активно учешће у радионицама 2 часа стручне праксе: Социо-едукативни програм за породицу
Постојећи курсеви:
↑↑↑