Andragogija

Курс:
Породична андрагогија
У оквиру предмета: Породична андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: 1) Васпитање као породични феномен- Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања- Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси- Социјализација деце и одраслих- Историјско-компаративни приступ породичном васпитању- Социолошки, психолошки и антрополошки оквири образовне интервенције у породични систем2) Образовни програми за породицу- Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу- Теоријски и клинички модели нормалности, здравља и функционалности породице- Системски приступ породици као оквир образовне интервенције- Вредности, циљеви, процедуре, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем- Облици организације образовног рада са породицом- Методе и технике у раду са породицом3) Породичне снаге као васпитни механизми- Организација породичног живота као васпитни контекст- Механизми породичног функционисања као васпитна средства- Модели породичног васпитања као резултат брачних и родитељских релација- Задовољавање дечјих потреба као стил васпитања- Нормативне и паранормативне породичне кризе и промена положаја деце у породици- Развојне тешкоће, адолесцентна криза и дозвола за одрастање деце- Мотиви за родитељство и васпитне последице по дете и родитеље- Позиција родитељске моћи, награде и казне у породичном васпитању- Васпитни стил - однос родитељ-дете- Модели васпитног односа родитељ-дете- Прихватање детета и технике за унапређење односа дете-родитељ
Циљ изучавања курса: Понудити одговарајући обим и квалитет теоријских знања и искустава, дизајнираних тако да код студената развију знања, умења, ставове и вештине потребне за компетентно истраживање феномена васпитања у породици, изграђивање концепта образовне интервенције у породични систем ради организовања професионалне подршке и помоћи породици у остваривању њене васпитно-образовне функције.
Предуслови за полагање: Предуслови су у складу са предусловима за упис четврте године студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, израда есеја, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације
Обавезе студената: Есеј: Пројекција сопственог родитељства Семинарски рад: Анализа селекциониране библиографије или Анализа случаја Приказ стране литературе Активно учешће у радионицама 2 часа стручне праксе: Социо-едукативни програм за породицу (самостална реализација једне радионице)
Начин оцењивања рада и резултата: Континуирано праћење и оцењивање предвиђених обавеза. П исмено и усмено полагање завршног испита.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања

1. недеља
вежбе - Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања

2. недеља
предавање - Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси

2. недеља
вежбе - Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси

3. недеља
предавање - Социјализација деце и одраслих
Социјализација деце и одраслих

3. недеља
вежбе - Социјализација деце и одраслих
Социјализација деце и одраслих

4. недеља
предавање - Историјско-компаративни приступ породичном васпитању

4. недеља
вежбе - Историјско-компаративни приступ породичном васпитању

5. недеља
предавање - Различити оквири образовне интервенције у породични систем
Социолошки, психолошки и антрополошки оквири образовне интервенције у породични систем

5. недеља
вежбе - Различити оквири образовне интервенције у породични систем
Социолошки, психолошки и антрополошки оквири образовне интервенције у породични систем

6. недеља
предавање - Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу

6. недеља
вежбе - Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу

7. недеља
предавање - Теоријски и клинички модели нормалности, здравља и функционалности породице

7. недеља
вежбе - Теоријски и клинички модели нормалности, здравља и функционалности породице

8. недеља
предавање - Системски приступ породици као оквир образовне интервенције

8. недеља
вежбе - Системски приступ породици као оквир образовне интервенције

9. недеља
предавање - Циљеви, процедуре и евалуација образовних интервенција у породични систем
Вредности, циљеви, процедуре, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем

9. недеља
вежбе - Циљеви, процедуре и евалуација образовних интервенција у породични систем
Вредности, циљеви, процедуре, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем

10. недеља
предавање - Облици организације образовног рада са породицом

10. недеља
вежбе - Облици организације образовног рада са породицом

11. недеља
предавање - Методе и технике у раду са породицом

11. недеља
вежбе - Методе и технике у раду са породицом

12. недеља
предавање - Породичне снаге као васпитни механизми

12. недеља
вежбе - Породичне снаге као васпитни механизми
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
"Методе и технике за процену брака и породице", Зборник радова, Социјална мисао, Београд, 1994. (Еко-мапа; Генограм; Скала за процену породичне средине – Мус)
А. Марјановић, "Неки аспекти улоге породице у социјализацији детета", стр. 149-162
А. Марјановић, "Васпитна функција породице", стр. 163-168
А. Марјановић, "Дете – партнер у свету одраслих", стр. 169-173 у: «Предшколско дете», бр. 1-4, 1997.
Иван Видановић, "Терапијски модели социјалног рада", у: «Појединац и породица – методе, технике и вештине социјалног рада», Сремчица – Линца, 1996, стр. 251-394
Мила Вуков, "Путеви и странпутице породице", Култура, Београд, 1994. (Обични људи (здрава породица), стр. 19-26; Доба противуречности, стр. 27-36)
Невенка Тадић, "Предшколско дете и породица", у: Д. Петровић, Т. Седмак, «Методе групног социјалног рада», Сремчица – Линца, 1997, стр. 212-217
Мартина Жуиц-Томори: "Проблеми адолесцената у породици", у Д. Петровић, Т. Седмак, «Методе групног социјалног рада», Сремчица – Линца, 1997, стр. 218-223
Милојковић Марклена, Јелена Срна, Радмила Мићовић, "Породична терапија", Центар за брак и породицу, 1997, стр. 7-20; 32-37; 41-53; 63-78; 78- 87; 87-95
Нила Капор-Стануловић, "Психологија родитељства", Нолит, Београд, 1985. (Родитељство кроз историју, стр.16-25; Процес настајања и формирања родитељства, стр. 60-105; Мотивација за родитељством)
Мила Голднер-Вуков, "Породица у кризи", Медицинска књига, Београд, 1988. (Животни циклус породице, стр. 46-62; Кризе у породици, стр. 177-194; Концепти системске породичне теорије, стр. 35-46)
Д.Савићевић, "Образовање за живот у породици", Завод за издавање уџбеника, Београд, 1967. (Ранија схватања о образовању родитеља)
Зага Голубовић, "Породица као људска заједница", Напријед, Загреб, 1981. (Породица као био-психо-социјална заједница, стр. 57-81; Чиниоци формирања породичне организације, стр. 81-98; Друштвено-културни системи и типови породице, стр. 98-141; Породичне функције и друштвени систем, стр. 141-151; Структура породице, стр. 159-166; Положај чланова породице и породичне улоге, стр. 166-187; Породични односи, стр. 187-197; Интеграција и дезинтеграција породице, стр. 211-231)
Н. Екерман, "Психодинамика породичног живота", НИО "Побједа", Титоград, 1987. (Клинички аспекти породичне дијагнозе, стр. 133-145; Поремећаји брачних парова, стр. 191-203; Поремећаји родитељских парова, стр. 203-234)
С. Медић, "Образовање и социјализација одраслих", Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1993. (Социјализација - васпитање - образовање; Разлике у социјализацији деце и одраслих; Примарна и секундарна социјализација; Породична, брачна и родитељска социјализација)
С. Медић, З. Матејић-Ђуричић, Д.Влаовић-Васиљевић,"Школа за родитеље - Социо-едукативни програм за породицу", Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Томас Гордон, "Умеће родитељства", Креативни центар, Београд, 1997.
Милка Ољача, "Самообразовање и саморазвој одраслих" (Животне структуре и њихов развој у доба одраслости, стр. 84-93)
В.Х.О.Шмит, "Развој детета – биолошки, културолошки и васпитни оквир проучавања", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. (Дете као animal educandum, стр. 41-62, Основне психолошке потребе детета, стр. 62-81)
С. Медић , "Породична андрагогија – проблеми и подручја истраживања", стр. 163-168, у зборнику “Андрагошка теорија и пракса у сусрет трећем миленијуму”, Пети конгрес андрагога Југославије, Андрагошки центар, Загреб, 1990, Медић С, Породична андрагогија – проблеми и подручја истраживања, стр. 163-168
Волин Џ, Волин С, "Резилијентна личност", Просвета/Ниспред, Београд, 1996.
Гашић-Павишић С, "Кажњавање и дете", Просвета, Београд, 1988. – одабрана поглавља
Ђорђевић Б, "Савремена породица и њена васпитна улога", Институ за педагошка истраживања, Београд, 1985.
Општа допунска литература
Powell L, Cassidy D, "Family Life Education - an introduction", Mayfield, P.C. 2001.
Argus M, Schvanveldt J, Moss Joel J, "Handbook of Family Life Education", Volume 1, SAGE Publications, 1993.
Argus M, Schvanveldt J, Moss Joel J, "Handbook of Family Life Education", Volume 2, SAGE Publications, 1993.
↑↑↑