Andragogija

Социјална политика и образовање одраслих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 13.00
Садржај предмета: Дефинисање, разумевање и истраживање функција образовања одраслих у области социјалне политике, социјалне заштите и социјалног рада; подручја андрагошког рада у области социјалне политике и институцијама социјалне заштите; образовање одраслих у социјалном планирању, социјалном развоју, социјалним акцијама, социјалним услугама; евалуација образовања одраслих у социјалним интервенцијама.
Циљ изучавања предмета: Циљеви овог предмета су: - упознавање студената са савременим тенденцијама развоја и остваривања социјалне политике и функције образовања одраслих у њеним оквирима - оспособљавање студената за разумевање функције и значаја образовања одраслих у социјалном планирању, социјалном развоју, социјалним акцијама, социјалним услугама - трансмисија теоријских знања о образовању одраслих у решавању специфичних социјалних ситуација друштва, посебних друштвених група и специфичних животних ситуација појединаца - развијање вештина и способности тимског рада и сарадње у области социјалне заштите
Предуслови за полагање: Услови за похађање овог курса су усклађени са условима за упис и студирање на master студијама на Одељењу за педагогију и андрагогију.
Облици наставе: Избор метода и облика рада који ће се користити извршиће се у зависности од броја пријављених студената. Настава ће се организовати и реализовати применом следећих методичких приступа: - предавања - вежбе - консултативна настава у функцији усмеравања индивидуалног рада студената - припрема, приказ и анализа одабраног предмета истраживања, релевантне литературе, истраживачког плана - семинари, практичан рад студената, радионице
Обавезе студената: - похађање наставе - презентација рада на часу - домаћи радови - колоквијум - учешће у групном радионичарском раду - практичан рад - индивидуалне консултације
Постојећи курсеви:
↑↑↑