Andragogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Допринос обр. одраслих националном развоју, економском расту и др. идентитету
Допринос образовања одраслих националном развоју, економском расту и друштвеном идентитету

2. недеља
предавање - Обр. одраслих у програмима соц. развоја, соц. планирања и соц. акције
Образовање одраслих у програмима социјалног развоја, социјалног планирања и социјалне акције

3. недеља
предавање - Обр. одраслих у програмима подршке за превазилажење соц. криза
Образовање одраслих у програмима подршке за превазилажење социјалних криза

4. недеља
предавање - Садржај и облици андрагошког рада у институцијама соц. заштите
Садржај и облици андрагошког рада у институцијама социјалне заштите

5. недеља
пројекат - Образложење предмета и проблема истраживања

6. недеља
пројекат - Образложење предмета и проблема истраживања

7. недеља
предавање - Обр. одраслих за посебне социјалне ситуације, I део
Образовање одраслих за посебне социјалне ситуације, I део (сиромаштво, маргинализовани, родна равноправност, грађански активизам и партиципација, треће животно доба)

8. недеља
предавање - Образовање одраслих за посебне социјалне ситуације, II део
Образовање одраслих за посебне социјалне ситуације, II део (сиромаштво, маргинализовани, родна равноправност, грађански активизам и партиципација, треће животно доба)

9. недеља
предавање - Образовање одраслих за посебне циљне групе, I део
Образовање одраслих за посебне циљне групе, I део (хранитељство, усвојење, инвалиди, расељени и избеглице, затвореници, насиље, злостављање, трговина људима)

10. недеља
предавање - Образовање одраслих за посебне циљне групе, II део
Образовање одраслих за посебне циљне групе, II део (хранитељство, усвојење, инвалиди, расељени и избеглице, затвореници, насиље, злостављање, трговина људима)

11. недеља
предавање - Образовање одраслих за посебне циљне групе, III део
Образовање одраслих за посебне циљне групе, III део (хранитељство, усвојење, инвалиди, расељени и избеглице, затвореници, насиље, злостављање, трговина људима)

12. недеља
пројекат - Преглед релевантне литературе – теоријске и истраживачке

13. недеља
пројекат - Преглед релевантне литературе – теоријске и истраживачке

14. недеља
предавање - Обр. одраслих за разрешење личних, пор., брачних и род. криза, I део
Образовање одраслих за разрешење личних, породичних, брачних и родитељских криза, I део део

15. недеља
предавање - Обр. одраслих за разрешење личних, пор., брачних и род. криза, II део
Образовање одраслих за разрешење личних, породичних, брачних и родитељских криза, II део

16. недеља
- - Колоквијум

17. недеља
предавање - Обр. одраслих за раст и развој ширег соц. окружења и лок. заједнице
Образовање одраслих за раст и развој ширег социјалног окружења и локалне заједнице

18. недеља
предавање - Интегрални модел испитивања потреба и развоја соц. услуга у лок. заједници
Интегрални модел испитивања потреба и развоја социјалних услуга у локалној заједници

19. недеља
пројекат - Питања или хипотезе за истраживање

20. недеља
вежбе - Дискусија на одабрана питања и проблеме

21. недеља
вежбе - Дискусија на одабрана питања и проблеме

22. недеља
пројекат - Методолошки план истраживања

23. недеља
пројекат - Методолошки план истраживања

24. недеља
предавање - Образовање одраслих у кључним стратегијама друштвеног развоја, I део
Образовање одраслих у кључним стратегијама друштвеног развоја (сиромаштво, здравље, запошљавање, инклузија, неписменост, стари, породица), I део

25. недеља
предавање - Образовање одраслих у кључним стратегијама друштвеног развоја, II део
Образовање одраслих у кључним стратегијама друштвеног развоја (сиромаштво, здравље, запошљавање, инклузија, неписменост, стари, породица), II део

26. недеља
предавање - Програми евалуације теорије и праксе обр. одраслих у социјалном раду, I деo
Програми евалуације теорије и праксе образовања одраслих у социјалном раду (упознавање са теоријама евалуације социјалних програма, алтернативни евалуативни модели, политички и социјални контекст евалуације), I део

27. недеља
предавање - Програми евалуације теорије и праксе обр. одраслих у социјалном раду, II део
Програми евалуације теорије и праксе образовања одраслих у социјалном раду (упознавање са теоријама евалуације социјалних програма, алтернативни евалуативни модели, политички и социјални контекст евалуације), II део

28. недеља
пракса - Извештај о практичном раду

29. недеља
- - Припрема за полагање завршног испита

30. недеља
- - Полагање завршног испита
↑↑↑