Sociologija

Курс:
Социјална психологија (осн.)
У оквиру предмета: Социјална психологија
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу се проучава процес социјализације - утицај социјалних фактора на психолошке карактеристике људи (на опажање, мишљење, мотиве, ставове, вредности). Анализира се утицај агенаса социјализације (породице, школе, медија, вршњака...) и врсте социјалног ученја путем којег се процес социјализације одвија
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са битним психолошким концептима и теоријама, и са социјалнопсихолошким тумачењима карактеристика појединаца и социјалне интеракције
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања, вежбе, групне дискусије, семинарски радови
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање. Предмет, области истраживања и задаци социјалне психологије

2. недеља
предавање - Теоријски приступи у социјалној психологији. Социјализација
Општи теоријски приступи у социјалној психологији: Психоаналитички, бихејвиористички, гешталтистички приступ, теорија улога и симболочки интеракционизам. Процеси социјализације; Социјално учење: класично, инструментално и опсервационо условљавања

3. недеља
предавање - Учење по моделу. Агенси социјализације
Учење по моделу: идентификација, имитација и учење улога. Учење увиђањем Агенси социјализације: породица, школа, вршњаци, мас-медији

4. недеља
предавање - Култура и социјализација. Проблем националних карактеристика.
Култура и социјализација. Објашњења повезаности културе и личности. Проблем утврђивања националних карактеристика.

5. недеља
предавање - Положаји и улоге. Друштв. структура. Социјални фактори и опажање
Положаји и улоге. Конфликти улога. Полне улоге. Друштвена структура и социјализација. Утицај социјалних фактора на опажање.

6. недеља
предавање - Утицај социјалних фактора на учење и памћење.
Утицај социјалних фактора на учење и памћење. Гласине и ширење гласина.

7. недеља
предавање - Социјални фактори и мишљење
Култура, језик и мишљење. Социјални фактори и мерење интелигенције. Средински услови у развитку интелигенције.

8. недеља
предавање - Мотиви и врсте мотива. Социјални мотиви
Схватања о мотивима и врстама мотива. Социјализација биолошких потреба. Социјални мотиви усмерени на обезбеђење личне егзистенције и афирмацију. Социјални мотиви усмерени на повезаност са другим људима.

9. недеља
предавање - Мотив за постигнућем. Афилијативни мотив
Мерење и развијање мотива за постигнућем. Мотив постигнућа и економски развој. Афилијативни мотив. Извори и услови афилијативности.

10. недеља
предавање - Агресивност. Алтруистичко понашање
Појам и појава агресивности. Инстинктивистичка схватања. Фрустрација и агресивност. Алтруистичко понашање. Чиниоци који утичу на алтруистичлко понашање.

11. недеља
предавање - Конформизам. Социјални ставови
Конформирање, послушност и покоравање. Социјални ставови: појам, врсте, димензије

12. недеља
предавање - Ауторитарна личност. Политичко понашање
Антидемократска оријентација и ауторитарна личност.

13. недеља
предавање - Пропаганда. Предрасуде. Барба против предрасуда
Пропаганда. Утицај средстава масовне комуникације. Предрасуде. Теорије о пореклу предрасуда. Борба против предрасуда.

14. недеља
- - рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рот, Н.: Основни социјалне психологије, Завод за уџбенике и наставна средства, 10. издање, Београд 2003
↑↑↑