Sociologija

Курс:
Примењена економска социологија (осн.)
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру теоријске наставе студенти уче како да бирају одговарајуће податке о социо-економским појавама и одговарајуће методе за њихову анализу. Практични део наставе обухвата емпиријску анализу елемената рационалности у економским активностима појединаца, сиве економије, социо-економских стратегија домаћинстава, функционисања различитих економских и друштвених институција, економских неједнакости, одрживог развоја и друштвених мрежа.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти науче да емпиријски анализирају проблеме из области економске социологије, да поставе план анализе и одаберу одговарајуће индикаторе и изворе података, као и да прегледно и концизно прикажу резултате анализе.
Предуслови за полагање: Услов за похађање овог курса је да је студент одслушао курсеве из Основа економије, Социологије рада и Статистике у друштвеним истраживањима.
Облици наставе: Настава се одвија у 15 недеља са 1 часом предавања и 2 часа вежби на којима студенти дају презентације својих анализа.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Публикације статистичких установа.
Babović, M. „Socijalne mreže – povezivanje društvenih aktera u sferi ekonomskih aktivnosti”, Sociologija No. 4, 2005: 351-370
Babović, „Ekonomske strategije domaćinstava u post-socijalističkoj transformaciji Srbije”, u Milić, ur., Društvena transformacija i strategije društvenih grupa, 2004: 239-275
Babović, Cvejić, Rakić, (2007) „Položaj izbeglica na tržištu rada i njihova uključenost u aktivne mere zapošljavanja“, Grupa 484, Beograd
Anderson, M., Bechhofer, F. & J. Gershuny (eds.) (1994) The Social and Political Economy of the Household, Oxford: Oxford University Press
Begović, B. I dr. Četiri godine tranzicije u Srbiji, Beograd: CLDS
Florida, R.(2002) The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
Cvejić, S. (2002) Neformalna privreda u post-socijalističkoj transformaciji, u Bolčić, S. i A.Milić, ur. Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život’, Beograd: ISI FF.
Milanović, B. (2006) Odvojeni svetovi. Beograd: UNDP
↑↑↑