Psihologija

Курс:
Увод у клиничку психологију
У оквиру предмета: Увод у клиничку психологију
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. Особеност, предмет, задаци и метод клиничке психологије 2. Корени, развој и будућност 3. Теоријски модели-приступи у клиничкој психологији (парадигме) 4. Корисници услуга клиничког психолога-посебности, врста односа и интеракције: појединац, пар, мала група (породица) и заједница 5. Области примене и посебне дисциплине; 6. Истраживања у клиничкој психологији (општа питања); 7. Клиничка психологија као професија; 7. Етичка питања у клиничкој психологији
Циљ изучавања курса: • стицање знања о предмету, развоју и задацима клиничке психологије као научне дисциплине и као струке; • сагледавање примењивости теоријских концепата и метода КП у различитим новим областима (пољима); • одредјивање границе према сродним дисциплинама, али и упознавање са могућностима и захтевима интердисциплинарног приступа; • упознавање домета и ограничења за примену начела и методологије КП у различитим системима (медицина/психијатрија, социјална заштита, образовање и судство); • развијање критичког приступа у односу на постојећу заснованост дисциплине, као и отворености за нова преиспитивања и примену различитих парадигми-теоријских И методолошких; • подстицање студената да истражују специфична питања у новим областима примене КП преко упознавања са резултатима и дометима истраживања код нас И подстицање на нова ситраживања; • стицање вештине примене стечених знања из психологије на питања конкретног појединца са одредјеним проблемом којим се бави клинички психолог; • упознавање са основним професионалним и етичким питањима струке; • увод-припрема за остале клиничке предмете на студију клиничке психологије кроз пружање ваљаног општег оквира.
Предуслови за полагање: За праћење курса Увод у клиничку психологију нису потребни предуслови. Корисна су знања из Психологије личности, Психопатологије и Психологије менталног здравља.
Облици наставе: . Предавања: Облик рада: предавање уз коришћење графоскопа, ЛЦД пројектора. Број часова: 2 часа недељно X 13 недеља = 26 часаова. 2. Вежбе: Облици рада: a) Вежбе у великим групама (око 25-30 студената). Вежбе држи асистент или наставник: рад по групама који прати теме са предавања и демонстрационе вежбе-примењивост теорије и метода у клиничкој пракси (искуства из праксе); значајни део удео стручњака из појединих области-упознавање са струком:идентитет, захтеви, специфичности контекста и циљних група, метода итд. b) Вежбе у мањим групама (5-15 студената). Вежбе држе наставници, асистенти и демонстратори:обрада неког посебног питања, посета релевантној институцији, анализа истраживања из области.
Обавезе студената: Похађање наставе 52 Припрема за наставу 0 Обавеза за вежбе 10 Припрема за писмени испит 58 Укупно 120
Начин оцењивања рада и резултата: Укупна оцена се израчунава на основу оцене из писменог испита-теста знања и самосталног рада-обавеза за вежбе. ПРОПОРЦИЈА 20%:50%
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет клиничке психологије
• Шта је клиничка психологија и чиме се бави. Особености и основне одреднице. • Персонолошки приступ у КП, како размишља клинички психолог. • Двојни идентитет клиничке психологије-однос науке (психологије) и струке, да ли је КП примењена дисциплина. • Проблеми дефинисања предмета као и разграничења у односу на сродне струке. Одређивање предмета клиничке психологије у психијатрији, медицини, социјалној заштити, саветовалиштима и приватној пракси. ПСИХОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА. Преглед развоја обе области. Њихова повезаност и независност. Редукционизам у одређивању разлика међу њима.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

1. недеља
вежбе - Предмет клиничке психологије
/

2. недеља
предавање - РАЗВОЈ КЛИНИЧКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
• Корени и почеци развоја клиничке психологије.Постојеће традиције у психологији (експериментална, тестолошка и персонолошка) као основе развоја. Услови који су допринели развоју. • Основне фазе развоја и њихове особености. • Савремена клиничка психологија. • Будућност КП-КП до 2010, односно у 21. веку:
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

2. недеља
вежбе - Развој клиничке психологије
/

3. недеља
предавање - ЗАДАЦИ КЛИНИЧКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
Основна начела у реализовању сваког од задатака. • Процена и психодијагностика. • Саветовање, психотерапија, интервенције, • Превенција, • Едукација • Истраживање. • Придржавање етичких начела.. • Нови задаци у оквиру нових улога:консултативних, едукативних и админстративних.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

3. недеља
вежбе - Задаци клиничке психологије
/

4. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ И ПРИСТУПИ У КЛИНИЧКОЈ ПСИХОЛОГИЈИ
• Функција модела-предности и ограничења. • Постојеће класификације и главни теоријски модели: психодинамски, модел теорије учења, хуманистички, системски, развојни, медицински, интерперсонални, биолошки,-њихови домети, ограничења и критике. • Интеграција теоријских модела-интегративни и биопсихосоцијални приступ у савременој КП.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

4. недеља
вежбе - Теоријски модели и приступи у КП
/

5. недеља
предавање - КОРИСНИЦИ УСЛУГА КЛИНИЧКОГ ПСИХОЛОГА
• Врсте успостављених односа И интеракције клиничког психолога са појединцем, паром, малом групом, заједницом, различитим друштвеним субсистемима.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

5. недеља
вежбе - Корисници услуга КП
/

6. недеља
предавање - КОРИСНИЦИ УСЛУГА КЛИНИЧКОГ ПСИХОЛОГА
• Психолошке особености брака и породице Преглед релевантних теоријских модела породице. Концепт здравља породице (нормалности) и дистинкције у односу на дисфункционалну породицу. Релевантна питања процене и истраживања у области.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

6. недеља
вежбе - Корисници услуга КП
/

7. недеља
предавање - НЕУРОПСИХОЛОГИЈА
• Увод у клиничку неуропсихологију. Основни приступи у тумачењу функционисања мозга. • Неуропсихолошки клинички приступ у дијагностиковању можданих дисфункција и оштећењења. Неуропсихолошки тестови.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

7. недеља
вежбе - Неуропсихологија
/

8. недеља
предавање - ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА И ПСИХОСОМАТИКА
• Проблеми дефинисања болести и здравља. Значај психолошких фактора и различита тумачења њиховог утицаја на настанак, ток, третман и исход болести. • Предмет здравствене психологије и њен развој. • Модели у тумачењу здравља И болести:биолошки (медицински) и биопсихосоцијални приступ. • Однос здравствене психологије и психосоматске медицине. Различита тумачења "психосоматичара" о настанку болести
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

8. недеља
вежбе - Здравствена психологија и психосоматика
/

9. недеља
предавање - ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА
• Право и психологија. Правни модел личности. Област форензичке процене, њен садржај и основни принципи у раду. • Примена клиничке психологије у судству и полицији.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

9. недеља
вежбе - Форензичка психологија
/

10. недеља
предавање - СОЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА
• Подстицаји за настанак социјалне клиничке психологије. • Програмски, методски и организациони принципи психологије у заједници.. КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ • Развој, промена улога, предмет. • Циљне групе-групе корисника и задаци. • Питања одредјења идентитета.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

10. недеља
вежбе - СОЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА
/

11. недеља
предавање - КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И ОМЕТЕНОСТ
(ДЕЦА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ) • Психологија ометености. Врсте ометености; приступи у класификацији-традиционалан и савремени. • Значајни породични аспекти.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

11. недеља
вежбе - КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И ОМЕТЕНОСТ
/

12. недеља
предавање - Истраживања у клиничкој психологији
/

12. недеља
предавање - ИСТРАЖИВАЊА У КЛИНИЧКОЈ ПСИХОЛОГИЈИ
• Основни општи проблеми са којима се суочавају истраживачи. • Врсте истраживања (класификација) као и истраживачки нацрти у оквиру сваке групе. • Истраживања ефикасности психолошких интервенција. • Приказ истраживања из области код нас.
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

13. недеља
предавање - КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА КАО ПРОФЕСИЈА
• Особеност клиничке психологије као струке међу психолозима и изван. • Мотивација за бављење клиничком психологијом као струком. • Едукација клиничких психолога код нас. Професионални идентитет. ЕТИЧКА ПИТАЊА У КЛИНИЧКОЈ ПСИХОЛОГИЈИ • У области превенције, процене, третмана, истраживања
Литература: Бергер Ј., Биро М., Хрњица С. (1990): Клиничка психологија, Нау;на књига, Београд Биро М., Буттоло (2003): Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад

13. недеља
вежбе - Клиничка психологија као професија
/
↑↑↑