Psihologija

Курс:
Психолошке школе и правци (осн.)
У оквиру предмета: Психолошке школе и правци
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Проблеми проучавања историјског развоја психологије; б. Основне идеје о развоју науке; в. Шта су системи у психологји; г. Основни системи у психологији и њихов развој; д. Теоријски статус савремених кретања у психологији
Циљ изучавања курса: а. Упознавање са схватањима система у психологији; б. Стицање знања о историјском развоју система у психологији; в. Разумевање теоријског статуса савремених кретања у психологији
Предуслови за полагање: За праћење курса неопходна су знања из когнитивне, развојне, социјалне и клиничке психологије
Облици наставе: Предавања (4 часа недељно). Дускусија на часу Излагања на часу
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програм, литературом, начином рада
-

2. недеља
предавање - Ппроблеми проучавања развоја психологије
а. Теорије развоја науке б. Појам парадигме и развој науке в. Различита схватања о статусу психологије као науке г. Развој науке у 17. и 18. веку

3. недеља
предавање - Системи у психологији
а. Дефиниција система б. Развој система у психологији

4. недеља
предавање - Структурализам
а. Развој науке у 19. веку и њен утицај на осамостаљење психологије б. Вебер, Фехнер, Хелмхолц в. Вилхелм Вунт г. Критике структурализма д. Савремени структурализам према Пијажеу

5. недеља
предавање - Функционализам
а. Основно питање: да ли се ради о систему? б. Претече функционализма в. Виљем Џемс г. Критике функционализма

6. недеља
предавање - Бихејвиоризам
а. Претече бихејвиоризма б. Проблеми изградње психологије као објективне науке в. Вотсон г. Примарни и секундарни бихејвиоризам д. Критике бихејвиоризма ђ. Два правца развоја бихејвиоризма (Толман и Хал) е. Скинер

7. недеља
предавање - Гешталт психологија
а. Претече б. Фи-феномен в. Оснивачи (Вертхајмер, Кофка, Келер) г. Феноменолошки метод д. Концепт поља (Левин) ђ. Голдштајн и организмичка психологија е. Утицај гешталтизма (психологија уметности, гешталт терапија, социјална психологија) ж. Системски приступ у науци (Берталамфи)

8. недеља
предавање - Психоанализа
а. Фројдова биографија б. Рани развој психоанализе в. Појам несвесног пре Фројда г. Критике психоанализе д. Сукоби и развој ривалских теорија (Адлер и Јунг) ђ. Развој социјалне психоанализе

9. недеља
предавање - Културно-историјска школа
а. криза психологије б. културно-историјска теорија Лава Виготског

10. недеља
предавање - Когнитивна револуција
а. Математички утицај на психологију б. Когнитивна обрада информација в. Релевантност модела вештачке интелигенције за разумевање когниције г. Драјфусова феноменолошка критика вештачке интелигенције

11. недеља
предавање - Хуманистичка психологија, позитивна психологија
Трећа сила у психологији

12. недеља
предавање - Квалитативни, културални обрт у психологији
а. квалитативна методолошка револуција б. културни обрт као реакција на когнитивну револуцију

13. недеља
предавање - Карактеристике савремене психологије
а. Најчешће критике (наука без опште теорије) б. Најчешћи теоријски модели у савременој психологији

14. недеља
предавање - Традиционални проблеми психологије у њеном историјском развоју
а. Емпиризам - нативизам б. Моларно - молекуларно в. Савремени одговор на традиционалне проблеме психологије

15. недеља
предавање - Савремени изазови психологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Виготски(1927/1996): Историјски смисао психолошке кризе, У: Виготски: Сабрана дела, том 1 Питања теорије и историје психологије, стр. 227-336.
2.Кораћ, Ж.: Школе и системи у психологији, стр. 60-88 (Структурализам), 89-119 (Функционализам), 157-196 (Гешталт психологија)
3.Радоњић, С: Увод у психологију; стр. 17-24 (Тиченер),50-75 (Интроспективне методе), 149-158 (Операционалне дефиниције), 159-168 (Интервенишуће варијабле, хипотетички конструкти),169-206 (Бихејвиоризам и научна објективност), 261-266 (Системи у психологији), 332-353 (Сукоб феноменолошке и бихејвиористичке методологије у савременој психологији)
4. Фројд, С.(1940/2006: Нацрт психоанализе; У: С. Фројд. Комплетан увод у психоанализу. Подгорица: Нова књига, стр. 457-476 (I део: Природа психичког)
5. Фројд, С.(1923/1986): Ја и Оно; У: С. Фројд: Будућност једне илузије и други списи. Загреб: Напријед, стр. 269-301 (Свест и несвесно, Ја и Оно, Ја и Над-Ја, Две врсте нагона)
6. Хол, K. Линдзи, Г.: Теорије личности; 598-628 (Скинер)
Општа допунска литература
1. Вид Печјак: Стварање психологије 2. Ричард Еванс: Градитељи психологије 3. Томас Кун: Структура научних револуција 4. Хјуберт Драјфус: Шта рачунари не могу
↑↑↑