Psihologija

Курс:
Етичка и критичка питања у клиничкој психологији (мастер)
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Први део курса садржи теме које покривају питања, дилеме и проблеме етичке природе у клиничкој психоогији у оквиру њених дефинисаних основних задатака: процене, психотерапије, истраживања и превенције. Даје се приказ одређених теоријских модела, основни етичких стандарда и постојећих етичких кодекса, као и могућих фактора који отежавају њихову примену. Други део курса бави се одабраним критичким питањима и преиспитивањима у савременој клиничкој психологији у односу на: перспективе и нове изазове (правци развоја, могућност разрешавања старих дилема, нових улога и специфичности рада са новим популацијама), приступе у дефинисању идентитета клиничког психолога, предмета клиничке психологије и положаја клиничке психологије у друштву. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Припрема два самостална есеја на одабране теме из оба дела предмета.
Циљ изучавања курса: Проширивање и продубљивање знања о етичким питањима у релевантним областима клиничке психологије, те могућностима решавања етичких дилема у пракси. Нова перспектива у сагледавању клиничке психологије и преиспитивање њене улоге у друштву.
Предуслови за полагање: Завршен основни студиј из психологије.
Облици наставе: Интерактивне: предавања са дискусијом и презентације самосталних радова студената са дискусијом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Clegg, J. (1998). Critical Issues in Clinical Practice, SAGE, London
Compas, B., Gotlib, I.( 2002). Introduction in Clinical Psychology: Science and Practice,McGranj Hill, New York
Kazdin, A. (2002). Research Designe in Clinical Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London
Nietzel, Bernstein, Milic (2002). Uvod u kliničku psihologiju, Slap, Zagreb
Pokrajac-Bullian A. (2003): Etika kliničkog psihologa U: Biro, Butollo Klinička psihologija, Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije, Novi Sad.
D. Kecmanović (2002): Psihijatri između interesa društva i potreba duševno poremećenih ljudi, str. 120-132. U: Individualni ili društveni poremećaj. Niš: Prosveta.
H. Kutchins & S. A. Kirk (1997): Pathologizing Everyday Behavior. U: Making Us Crazy. DSM: The Psychiatric Bible and the Creation of Mental Disorders, str. 21-54. Free Press
M. A. Susko (1994): Caseness and Narrative: Contrasting Approaches to People Njho Are Psychiatrically Labeled. U: D. Cohen (ur.) Challenging the Terapeutic State, Part Tnjo: Further Disljuisitions on the Mental Health System. The Journal of Mind and Behavior, Special Issue, Vol. 15, No. 1-2, str. 87-112.
↑↑↑