Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Плурализам у теоријама демократије

2. недеља
предавање - Плурализам у психологији(филозофски, социолошки и психолошки аспект)

3. недеља
предавање - Плурализам у психологији интерперсоналних односа

4. недеља
семинар - Демократски – недемократски интерперсонални односи

5. недеља
предавање - Плурализам и демократски односи.

6. недеља
предавање - Прихватање плуралитета идеја и интерперсонални односи

7. недеља
вежбе - Когнитивни, афективни и понашајни аспект прихватања плуралитета идеја.

8. недеља
предавање - Личност и односи у организацији - преглед релевантних теорија

10. недеља
предавање - Личност и односи у организацији-нове парадигме

11. недеља
предавање - Психолошка клима у организацији

12. недеља
предавање - Tеорије психолошког уговора, процедурална, дистрибутивна правда

13. недеља
предавање - Разумевање природе демократског и недемократског функционисања на раду

14. недеља
пројекат - Самостални пројекат-израда нацрта истраживања

15. недеља
- - Дискусија нацрта истраживања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Haslam, S.A.(2004):Psychology in Organizations The Social Identity Approach.London:SAGE. 2.Robbins,P.(1997):Managing Today.New Jersey:Prentice Hall 3.Lippit&Whittie(1960):Democracy and Autocracy.New York, Harper. 4.Đurišić-Bojanović, M. (2005): Zašto pluralizam u obrazovanju, u: S. Joksimović (prir.): Vaspitanje mladih za demokratiju (71-94), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
↑↑↑