Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Основе матричне алгебре које су неопходне за разумевање статистичке анализе ...
 матрице и вектори;  врсте матрица;  детерминанте;  скаларни производ вектора, норма вектора, линеарна комбинација вектора, ортогоналност и линеарна независност вектора;  основне операције на матрицама.
Литература: • Момировић, К., Волф, Б., & Поповић, Д. (1999). Увод у теорију мерења и интерне метријске карактеристике композитних мерних инструмената , 2о издање (Додатак 1: Основи линеарне алгебре, од 419. до 543. стране), Приштина: Факултет за физичку културу.
• Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију (Додатак 3: Основни појмови матричне алгебре).

1. недеља
вежбе - Основне операције на матрицама и векторима
Рачунске вежбе: Основне операције на матрицама и векторима

2. недеља
предавање - Основе матричне алгебре које су неопходне за разумевање статистичке анализе ...
 базична структура матрице: спектрална и сингуларна декомпозиција;  Мур-Пенроузов генерализовани инверз матрице;  ортогоналне и пројекторске матрице;  линеарна комбинација варијабли и варијанса линеарне комбинације варијабли у матричној нотацији

2. недеља
вежбе - Основне операције на матрицама и векторима
Рачунске вежбе: Основне операције на матрицама и векторима

3. недеља
предавање - Трансформације мултиваријационих података: ортогоналне и несингуларне и Мултивар
Мултиваријационе дистрибуције:  нормална дистрибуција  симетрична елиптична  Вишартова

3. недеља
вежбе - Трансформације мултиваријационих података
Трансформације мултиваријационих података: ортогоналне и несингуларне трансформације података на примерима истраживања у психологији

4. недеља
предавање - Генерални линеарни модел: регресиона анализа, анализа варијансе и анализа ковари
 генерални линеарни модел;  мултипла линеарна регресија као посебан случај генералног линеарног модела;  матрица дизајна;  анализа варијансе и анализа коваријансе као посебни случајеви генералног линеарног модела

4. недеља
вежбе - Генерални линеарни модел
Генерални линеарни модел: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

5. недеља
предавање - Нелинерни регресиони модели

5. недеља
вежбе - Нелинерни регресиони модели
Нелинерни регресиони модели: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

6. недеља
предавање - Мултиваријациона анализа варијансе

6. недеља
вежбе - Мултиваријациона анализа варијансе
Мултиваријациона анализа варијансе: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

7. недеља
предавање - Каноничка корелациона анализа, квазиканоничка анализа коваријанси и анализа ...

7. недеља
вежбе - Каноничка корелациона анализа, квазиканоничка анализа коваријанси и анализа реду
Каноничка корелациона анализа, квазиканоничка анализа коваријанси и анализа редунданце: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

8. недеља
предавање - Каноничка дискриминациона анализа и квазиканоничка дискриминациона анализа

8. недеља
предавање - Каноничка дискриминациона анализа и квазиканоничка дискриминациона анализа
Каноничка дискриминациона анализа и квазиканоничка дискриминациона анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

9. недеља
предавање - Анализа главних компоненти и факторска анализа

9. недеља
вежбе - Анализа главних компоненти и факторска анализа
Анализа главних компоненти и факторска анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

10. недеља
предавање - Конфирматорна факторска анализа 1

10. недеља
вежбе - Конфирматорна факторска анализа
Конфирматорна факторска анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

11. недеља
предавање - Конфирматорна факторска анализа 2

11. недеља
вежбе - Конфирматорна факторска анализа
Конфирматорна факторска анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

12. недеља
предавање - Робустне методе за анализу мутиваријационих података: основни појмови
 појам дубине мултиваријационих података;  афино-еквиваријантни оценитељи мултиваријационе локације и распршења;  мултиваријациони аутлајери и поступци за њихово откривање

12. недеља
вежбе - Робустни оценитељи мултиваријационе локације и распршења
Робустни оценитељи мултиваријационе локације и распршења и поступци за откривање мултиваријационих аутлајера: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

13. недеља
предавање - Робустне методе за анализу мутиваријационих података
 робустне методе регресионе анализе  робустне методе дискриминационе и каноничке корелационе анализе  робустна анализа главних компоненти

13. недеља
предавање - Робустне методе за анализу мултиваријационих података
Робустне методе за анализу мултиваријационих података: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Ковачић, З. (1994). Мултиваријациона анализа, Београд: Економски факултет.
2. Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију (Главе X, XIV, XVI, XVII и XVIII)
Општа допунска литература
1.Фајгељ, С. (2005). Психометрија, Београд: Центар за примењену психологију (Додатак: Подсетник за мултиваријатну анализу индивидуалних разлика).
2. Кнежевић, Г. , & Момировић, К. (1996). Алгоритам и програм за анализу релација каноничке корелацијске анализе и каноничке анализе коваријанси, У П. Костић (Ур.): Мерење у психологији, 2, Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања и
↑↑↑