Istorija

Курс:
Римска историја (осн.)
У оквиру предмета: Римска историја
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Основни преглед историје Рима од оснивања Града до пропасти Западног римског царства. Студенти ће се на основу историјских извора упознати са политичком, институционалном, економскоми, друштвеном и културном историјом. Посебна пажња биће посвећена централнобалканским провинцијама од времена њиховог оснивања па до пропасти тековина античке цивилизације (582. године).
Циљ изучавања курса: Овладавање основним појмовима, постизање знања и разумевање историјских извора и епохе; способност анализе историјских догађаја.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова
Облици наставе: Предавања, вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, поглавља: I, III-XI, XII 1, XIV-XXII, XXIV-XXV, XXVII--XXIX, XXXII-XXXVIII, XXXIX 1-2.
С. Мичел, Историја позног Римског царства, 284–641. Преображај античког света, стр. 77–180.
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963, стр: 117–142;180–188;193–197; 202–206; 243–258; 269–275; 300–301; 315–324; 332–338; 346–350; 394–405; 471–478; 538–562; 593–596; 611–615; 631–638.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999, стр: 15–72; 87–120; 142–304; 423–450.
М. Ростовцев, Историја старог света, Београд 2004, Рим, поглавља: XIX–XX.
М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 2003, стр: 713–730 (Плутарх) .
Царска повест, Београд 2008, предговор Ж. Петковић, стр: I–XI, XXIII–XXXVII.
Полибије, Историје, Нови Сад 1988, предговор М. Рицл, стр. 7–34.
Апијан, Римски грађански ратови, Београд 1967, предговор Ф. Папазоглу, стр. V–XX.
Лектирa: Полибије, Историје, Нови Сад 1988, књ: I–III, стр. 41–304, књ. VI 1–18, стр. 477–495 .
Лектирa: Гај Јулије Цезар, Галски рат, Нови Сад 1980, књ. I, стр. 15–47, и Грађански рат, Нови Сад 1980, књ. I и II, стр. 241–317. Препоручује се и превод Т. Смердла: Cezar, Moji ratovi, Zagreb 1972, Komentari o Galskom ratu, knj. I, str. 7–33, i Komentari o Građanskom ratu, knj. I–II, str. 207–265.
Лектирa: Гај Салустије Крисп, Катилинина завера. Историје (говори и писма), Београд 2015, Катилинина завера, стр. 3–50.
Лектирa: Тит Ливије, Историја Рима I, Београд 1991, књ. I–II, стр. 3–141, књ. V, стр. 291–353; Историја Рима II, Београд 1995, књ. VI, стр. 1–55.
Лектирa: Дела божанског Августа, Београд 2000.
Лектирa: Тацит, Анали, Београд 1970, књ. I–II, стр. 3–105, књ. VI, 21–57, стр. 216–241; књ. XV 33–XVI, 35, стр. 391–443.
Лектирa: Plutarh, Usporedni životopisi I, Zagreb 1988, Emilije Paul, str. 352–374, Usporedni životopisi II, Sula, str. 125–151, Usporedni životopisi III, Cezar, str. 97–133, Tiberije i Gaj Grah, str. 248–259, 262–271, Ciceron, str. 303–330.
Лектирa: Svetonije, Povijest dvanaest rimskih careva, Rijeka 1975, Avgust, str. 59–117, Vespazijan, str. 287–301.
Лектирa: Апијан, Римски грађански ратови, Београд 1967, књ. I–II, стр. 3–185.
Лектирa: Амијан Марцелин, Историја, Београд 1998, књ. XX–XXI, стр. 195–244.
Лектирa: Царска повест, Београд 2008, Маркo Аурелијe, стр. 109–173.
Општа допунска литература
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Нови Сад 2002.
J. Burkhart, Doba Konstantina Velikog, Novi Sad 2006.
В. Бухвалд, А. Холвег и О. Принц, Речник грчких и латинских писаца Антике и Средњег века. Тускулум лексикон, Београд 1984.
Џ. Гоу, Увод у изучавање грчких и латинских школских класика, Београд 1903.
P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
Ž. Dimezil, Drevna rimska religija, Novi Sad 1997.
Историја приватног живота. I: Од Римског царства до 1000. године (приредили Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2000 (до 352. стр).
Д. Срејовић и М. Мирковић, у: Историја српског народа I, 1981, стр. 54-108.
V. Janković, Imenik klasične starine, Beograd 1992.
Ž. Karkopino, Rim u razdoblju najvišeg uspona Carstva, Zagreb 1981.
Ф. де Куланж, Античка држава, Београд 1956.
P. Lisičar, Grci i Rimljani, Zagreb 1971, str. 241-515.
A. Musić, N. Majnarić, Nacrt gčkih i rimskih starina, Zagreb (više izdanja).
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999 (делови књиге који нису обухваћени у списку обавезне литературе).
М. Ростовцев, Историја старог света, Београд 2004 (сви делови књиге који нису обухваћени у списку обавезне литературе).
H. H. Scullard, From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 B. C. to A. D. 68, London (више издања).
Д. Срејовић, А. Цермановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1979.
С. Ферјанчић, Константин (306–337), Београд 2013.
M. Cary, H. H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, London 1975.
G.B. Conte, Latin Literature. A History, Baltimore-London 1994.
В. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.
Лектира: Гај Јулије Цезар, Галски рат. Грађански рат, Нови Сад 1980 (делови који нису обухваћени у списку обавезне лектире).
Лектира: Marko Tulije Ciceron, Druga Filipika protiv Marka Antonija, Beograd 2013.
Лектира: Marko Tulije Ciceron, Pisma Atiku I, Beograd 2009.
Лектира: Marko Tulije Ciceron, Pisma Atiku II, Beograd 2013.
Лектира: Цицерон, Расправе у Тускулу, Београд 1974.
Лектира: Цицерон, Беседа за Милона, Нови Сад 1998.
Лектира: Цицерон, Држава, Београд 2002.
Лектира: Цицерон, Закони, Београд 2002.
Лектира: Djela P. Vergila Marona, (Ekloge i Georgike), Zagreb 1932.
Лектира: Publije Vergilije Maron, Eneida, Beograd 2014.
Лектира: Хорације, Писма, Београд 1972.
Лектира: Тит Ливије, Историја Рима I, Београд 1991. и Историја Рима II, Београд 1995 (делови који нису обухваћени у списку обавезне лектире).
Лектира: Гај Салустије Крисп, Катилинина завера. Историје (говори и писма), Београд 2015, стр. 117–138.
Лектира: Gaj Salustije Krisp, Jugurtin rat, Novi Sad 2004.
Лектира: Јосиф Флавије, Јудејски рат, Београд 1967.
Лектира: Publije Kornelije Tacit, Germanija. Agrikola. Razgovor o govornicima, Beograd 1969. Препоручује се и превод В. Чајкановића: Тацит, Германија, Београд 1927.
Лектира: Тацит, Анали, Београд 1970 (делови који нису обухваћени у списку обавезне лектире).
Лектира: Тacit, Historije, Zagreb 1987.
Лектира: Plutarh, Usporedni životopisi I–III, Zagreb 1988 (биографије које нису обухваћене у списку обавезне лектире).
Лектира: Svetonije, Povijest dvanaest rimskih careva, Rijeka 1975 (биографије које нису обухваћене у списку обавезне лектире).
Лектира: Апијан, Римски грађански ратови, Београд 1967 (делови који нису обухваћени у списку обавезне лектире).
Лектира: Марко Аурелије, Самом себи, Београд 1998.
Лектира: Лактанције, О смрти прогонитеља, Београд 2011. (Лактанције, О смрти прогонитеља, Источник 41, 2002, стр. 141–160; Источник 42, 2002, стр. 143–153).
Лектира: Амијан Марцелин, Историја, Београд 1998 (делови који нису обухваћени у списку обавезне лектире).
Лектира: Царска повест, Београд 2008 (биографије које нису обухваћене у списку обавезне лектире).
Лектира: Писма св. Јеронима, бр. XXII, Еустахији, у: М. Мирковић, Живот и преписка светог Хијеронима, стр. 226–272.
↑↑↑