Arheologija

Грчки језик
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Мирослав Вукелићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: У плану рада за ову годину учења грчког језика, на овoj студијскoj групи, предвиђено је следеће градиво: 1. сви облици следећих именских група: -именице и придеви I или А-деклинације, -именице и придеви II или О-деклинације, -именице и придеви III деклинације вокалских и консонантских основа, 2. заменице, 3. бројеви, 4. сва времена следећих глаголских група I или ω-конјугације: -verba vocalia, -verba muta, -verba liquida et nasalia, -verba incohativa, mixta, apophona, defectiva, suppletiva. Студенти током године читају основне текстове из уџбеника,. који су предвиђени као вежбе уз основно граматичко градиво ( око 50 реченица укупно). Током оба семестра предвиђено је вежбање у виду самосталног усменог превођења на часу.
Циљ изучавања предмета: Циљ наставе грчког језика је да за једну школску годину оспособи студенте за самостално превођење свих реченица и текстова предвиђених за ове студијске групе, а који се налазе у уџбенику. Наставни циљ рада у првој години учења грчког језика је савладавање две веће граматичке целине. То су: • I или ω-конјугација, • Именска морфологија.
Предуслови за полагање: Да би пратио рад из грчког језика као изборног предмета студент не мора имати никакво предзнање из грчког језика, будући да се у овој фази курса почиње од самог почетка учења, тј. од савладавања грчког писма.
Облици наставе: Настава се обавља путем предавања и вежби. Настава се обавља са четири часа недељно (два часа предавања и два часа вежби држи асистент – годишње је предвиђено 120 часова наставе и вежби).
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно прате наставу и похађају вежбе из овог предмета. Рад сваког студента прати се током школске године, како у погледу знања, тако и у погледу активности на часу.
Постојећи курсеви:
↑↑↑