Arheologija

Курс:
Египат и окружење:међуодноси у IV миленијуму п.н.е.
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Компаративна културна конфигурација Египта и ширег региона у IV миленијуму пре наше ере. Продори ка Нубији. Египатско присуство у Канаану. Утицаји из Месопотамије. Модели интеракције. Дејство регионалних међуодноса на унутрашње развојне процесе.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о интеракцији Египта са Канааном, Доњом Нубијом и Месопотамијом током IV миленијума пре наше ере: путеви, механизми, форме, динамика, последице. Развијање способности формирања модела међуодноса и њиховог синтетичко-критичког разматрања.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање теста.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена студента је кумулативна и обухвата тест (30%) и успех на завршном испиту (70%). Испит се полаже писмено после III семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Египат.
Преглед културног развоја Египта у IV миленијуму п. н. е. Разматрања о природној средини и енергетским ресурсима као развојним фаторима. Еволуционе фазе Накада културе. Процес формирања египатске државе.

2. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Месопотамија.
Геофизичке особине и палеоеколошки услови у Месопотамији. Преглед раних култура шире области око Тигра и Еуфрата. Еволуција и ширење Урук културе.

3. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Нубија.
Геофизичке особине и палеоеколошки услови у Нубији. Преглед раних култура Нубије. Картумски технокомплекс. Нубијска А-група.

4. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Канаан.
Територијални оквир, геофизичке особине и палеоеколошки услови у Канаану. Преглед културног развоја. Прелаз халколита ка раној бронзи I, и ниво друштвене интеграције и организације.

5. недеља
предавање - Комуникациони правци.
Путеви, одредишта, актери, начини, разлози и врсте комуникације. Руте унутар Египта. Копнене и поморске везе Египта са окружењем.

6. недеља
предавање - Интеракција Египат – Месопотамија.
Асиметрија односа Египта и Месопотамије. Корелација Накаде II-III са Протолитерарним Б периодом. Иконографија моћи елите.

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног.
Најважнији закључци. Писање теста.

8. недеља
предавање - Интеракција Египат – Нубија.
Фазе односа Накада културе са А-групом Доње Нубије. Потискивање, асимилација, интензивирање утицаја, експлоатација, агресија. Петроглифи.

9. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (1).
Историјат односа. Политичке конотације. Оснивање египатске протодинастичке колоније у југозападном Канаану.

10. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (2).
Најзначајнији локалитети са египатским материјалом у Канаану. Структура колоније. Диспаритет организационе комплексности. Проблематика некропола.

11. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (3).
Основни модели тумачења односа Египта и Канаана. Разлози успостављања, време трајања, и окончање колонијалног присуства.

12. недеља
предавање - Интеракциони модели једнаких заједница.
Компетиција, надметање у надмашивању, ратовање, пренос иновација, симболичка инкорпорација, церемонијална размена вредности, проток добара, језик и етницитет.

13. недеља
предавање - Интеракциони модели центра – периферије.
Дифузија, модел светских система, колонијализам, империјални модел, теорија зависности, трговачке дијаспоре, удаљеност-једнакост.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања. Писање теста уколико није претходно положен.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература: Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑