Arheologija

Курс:
Културни идентитет пре- и ранодинастичког Блиског истока: археолошки контекст, трансформација и интерпретација (докт.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Област Блиског истока у хронолошком распону од епипалеолита до: - краја Друге династије (Египат), - краја гвозденог доба (Палестина), - краја Урук периода (Месопотамија). Поред обраде релевантних аспеката, првенствено на контекстуалном и концептуалном нивоу, биће сагледане специфичности културног идентитета и њихово међудејство. Интерпретација археолошких података и њихова перцепција у савременом друштву.
Циљ изучавања курса: Упознавање и савлађивање комплексније проблематике, теоријских и логистичких поставки и разматрања у области археологије Блиског истока, са циљем оспособљавања кандидата за самостални рад.
Предуслови за полагање: Претходно стеченe дипломe археолога и дипломских академских студија – мастер (или магистратура), тежиште истраживања археологија Блиског истока.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно. Метод извођења наставе прилагођен групи, у зависности од броја кандидата и њихових посебних потреба.
План курса:

1. недеља
предавање - Формирање културног следа, терминологија, хронолошки критеријуми.
Начин формирања културног следа и терминологије. Апсолутна, релативна и политичка хронологија.
Литература: Анђелковић, Б., 2002, Еволуција герзешке културе: унутрашњи и спољни чиниоци. Докторска дисертација, Универзитет у Београду.

2. недеља
предавање - Климатске промене, ресурси, енергетски потенцијали
Селективности климатског детерминатиѕма. Природни и друштвени ресурси. Инудационе цивилизације. Енергетски предуслови развоја.

3. недеља
предавање - Образац и организација насеља, урбанизација, архитектоника
Лоцирање насеља и насеобински образац. Проблематика археологије градова на Блиском истоку. Процес урбанизације. Дифузија урбаног. Културне маргине као изворишта континуитета.

4. недеља
предавање - Антрополошки аспекти некропола, инхумација животиња
Фунерарна архитектура, прилози и ритус као културни маркери. Инхумација животиња као манифестације статуса елите и митологије моћи.
Литература: Flores, D. V., 2003, Funerary Sacrifice of Animals in the Egyptian Predynastic Period. BAR International Series 1153. Oxford: Archaeopress.

5. недеља
предавање - Индустријска специјализација, дистрибуција, монопол
Значај специјализације. Главне индустрије. Монополиѕација. Образац дистрибуције.

6. недеља
предавање - Регионалне разлике, централизација, функционална анализа
Регионалне разлике у археолошком материјалу. Унификација културног репертоара као показатељ социјалне динамике. Функционална анализа.

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног
Синтетичко и критичко резимирање претходног. Дискусија.
Литература: Haas, J., (ed.) 2001, From Leaders to Rulers. New York et al.: Kluwer Academics, Plenum Publishers.

8. недеља
предавање - Графичка комуникација и конвенције, симболика, појава и развој раног писма
Комуникација: разлози, полазиште, одредиште, повратност. Концептуалне разлике и утицаји. Проблематика раног писма. Ознаке на керамици.

9. недеља
предавање - Социополитички контекст, идеологија, иконографија, етнички маркери
Друштвени и политички контекст. Развој идеологије. Иконографија моћи. Владарски циклус. Религијске идеје. Формирање нације.
Литература: Smith, A. T., 2003, The Political Landscapes: Constellations of Authority in Early Complex Polities. Berkeley: University of California Press.

10. недеља
предавање - Параметри културног развоја
Показатељи и фазе културног развоја. Варијабилност тумачења материјалних остатака као културних маркера.
Литература: Algaze, G., 2008, Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape. Chicago: University of Chicago Press.

11. недеља
предавање - Дефинисање, тумачење и аспекти култног
Религија и држава: идеолошке компоненте, друштвена елита, владарски циклус. Перцепција реда и хаоса. Прве представе божанстава и њихова иконографија. Компаративни концепти, космогоније и теогоније Блиског истока. Синкретизам.
Литература: Jiménez Serano, A., 2002, Royal Festivals in the Late Predynastic Period and the First Dynasty. BAR International Series 1076. Oxford: Archaeopress.

12. недеља
предавање - Магијска пракса, њени механизми и улога
Магија у контексту ритуалног, фунерарног и свакодневног. Трансфер симбола. Амулети.
Литература: Ritner, R. K., 1997, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. Studies in Ancient Oriental Institute Civilization 54. Chicago: The Oriental Institute.

13. недеља
предавање - Проблем интерпретације и идентитет научне дисциплине
Интерпретативне могућности. Трансформација археологије. Појаве злоупотребе.
Литература: Silberman, N. A., 1989, Between Past and Present: Archaeology, Ideology and Nationalism in the Modern Middle East. New York: Henry Holt.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Закључна разматрања.
Литература: Wylie, A., 2002, Thinking from Things: Essays in the Philosophy of Archaeology. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
↑↑↑