Arheologija

Курс:
Методологија археозоолошких истраживања II (мастер)
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методологија сакупљања, сортирања и депоновања археозоолошког материјала током археолошких ископавања. Морфометријске методе и методе квантитативне археозоологије. Одредба елемента скелета, стране и оријентације. Таксономска одредба. Морфометрија. Одредба индивидуалне старости различитих животињских врста. Одредба полне припадности различитих животињских врста.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са начином мерења животињских костију и зуба, интерпретацијом мерених вредности, методама одређивања диверзитета асоцијације и различитим методама квантитативне археозоологије.
Предуслови за полагање: Положен предмет Методологија археозоолошких истраживања на основним студијама.
Облици наставе: Предавања и вежбе, практичан рад на археозоолошком материјалу.
План курса:

1. недеља
предавање - Методе анализе археозоолошког материјала.
Коштано ткиво, Скелет, Одредба елемента, таксономска одредба, морфометија.

1. недеља
вежбе - Методе анализе археозоолошког материјала.
Практичан рад на археозоолошком материјалу. Упознавање са различитим типовима коштаног ткива, различитим елементима скелета ссисара. Увод у рад са базом података.

2. недеља
предавање - Тафономија археозоолошког материјала.
Трагови на костима: трагови распадања, физичко-хемијске промене, фрагментација, биогени и антропогени трагови на костима.

2. недеља
вежбе - Параметри за утврђивање порекла трагова на костима
Параметри за утврђивање степена распадања, узрока физичко-хемијских промена, начин, степен и узроци фрагментације, параметри за утврђивање биогеног и антропогеног порекла трагова на костима.

3. недеља
предавање - Некомплетност археозоолошког материја, величина и селекција узорка.
Некомплетност археозоолошког материја, тафономски губитак. Утицај величине узорка на валидност интерпретације археозоолошког материјала. Селекција узорка.

3. недеља
вежбе - Критеријуми за утврђивање параметара за базу података.
Селекција параметара у бази података за обраду одабраног археозоолошког узорка.

4. недеља
предавање - Одредба појединачних примерака у археозоолошком материјалу.
Одредба целих и фрагментованих делова скелета. Одредба елемента. Таксономска одредба.

4. недеља
вежбе - Одредба појединачних примерака у археозоолошком материјалу.
Одредба појединачних примерака на одабраном узорку археозоолошког материјала.

5. недеља
предавање - Морфометрија.
Методе мерења археозоолошког материјала. Интерпретација резултата мерења. Табеларни и графички прикази.

5. недеља
вежбе - Мерење животињских костију и зуба.
Савладавање техника мерења. Израда табеларног и графичког приказа резултата мерења на одабраном узорку археозоолошког материјала.

6. недеља
предавање - Разликовање скелетних елемената честих археозоолошких врста.
-

6. недеља
вежбе - Разликовање скелетних елемената честих археозоолошких врста.
-

7. недеља
предавање - Домаће и дивље врсте животиња.
Методе разликовања домаћих животиња и њихових дивљих предака.

7. недеља
вежбе - Разликовање скелета домаћих и дивљих животиња.
Разликовање скелета домаћих и дивљих животиња. Морфолошки параметри. Морфометрија. Табеларни и графички приказ резултата мерења.

8. недеља
предавање - Патолошке промене на животињским костима и зубима.
Патолошке промене на археозоолошком материјалу. Типови и узроци патолошких промена.

8. недеља
вежбе - Патолошке промене на животињским костима и зубима.
Уочавање и опис патолошких промена на животињским костима и зубима.

9. недеља
предавање - Анализа асоцијације. Старосна и полна структура.
Методе одређивање индивидуалне старости и пола животиње. Методе одређивања старосне и полне структуре популације.

9. недеља
предавање - Анализа асоцијације. Диверзитет асоцијација.
Анализа асоцијације. Параметри мерења диверзитета асоцијација.

9. недеља
вежбе - Анализа асоцијације. Старосна и полна структура.
Одредба индивидуалне старости и пола животиње. Одредба старосне и полне структуре популације. Табеларни и графички приказ података.

9. недеља
вежбе - Анализа асоцијације. Утврђивање и примена параметара диверзитета.
Анализа асоцијације. Примена одабраних параметара мерења диверзитета асоцијација.

11. недеља
предавање - Анализа асоцијације. Квантификација података.
Анализа асцоцијације. Одредба минималног броја примерака, минималног броја индивидуа. Дијагностичке зоне.

11. недеља
вежбе - Анализа асоцијације. Квантификација података.
Квантификација података у одабраном узорку археозоолошког материјала. Табеларни и графички приказ различитих параметара квантификације археозоолошког материјала.

12. недеља
предавање - Археозоолошка интерпретација
-

12. недеља
вежбе - Археозоолошка интерпретација.

13. недеља
семинар - Презентација и одбрана индивидуалних извештаја.
Презентација и одбрана индивидуалних извештаја о археозоолошкој анализи одабраног узорка. Дискусија о презентованим иѕвештајима.

13. недеља
семинар - Презентација и одбрана индивидуалних извештаја.
Презентација и одбрана индивидуалних извештаја о оархеозоолошкој анализи одабраног узорка. Дискусија о презентованим иѕвештајима.

14. недеља
семинар - Презентација и одбрана индивидуалних извештаја.
Презентација и одбрана индивидуалних иѕвештаја о археолошкој анализи одабраног узорка. Дискусија о презентованим иѕвештајима.

14. недеља
семинар - Презентација и одбрана индивидуалних извештаја.
Презентација и одбрана индивидуалних извештаја о археозоолошкој анализи одабраног узорка. Дискусија о презентованим иѕвештајима.

15. недеља
семинар - Презентација и одбрана заједничког извештаја.
Презентација и одбрана заједничког извештаја о археозоолошкој анализи одабраног узорка.

15. недеља
семинар - Презентација и одбрана заједничког иѕвештаја.
Презентација и одбрана заједничког иѕвештаја о одабраном узорку археозоолошког материјала.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Grayson D., 1984: Quantitative zooarchaeology, Academic Press, New York
Hillson, Simon W. 1992. Mammal bones and teeth: an introductory guide to methods of identification. Institute of Archaeology, University College London, London, U.K. (Р / КСЈ)
O’Connor T., 2000, The Archaeology of Animal Bones, Texas A&M University Press, 200 pp.
Општа допунска литература
Schmid E., 1972: Atlas of Animal Bones, Elsevier, Amsterdam-London-New York. Driesch von den A., 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archeological Sites.- Peabody Museum Bulletin 1,
Driech von den A., 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archeological Sites; Peabody Museum Bulletin 1, Harvard University, Cambride, USA;
↑↑↑