Andragogija

Курс:
Менаџмент у образовању
У оквиру предмета: Менаџмент у образовању
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: - Интердисциплинарни приступ проблему управљања образовањем; - Теоријске основе менаџмента у образовању; - Основне менаџмент функције: планирање, организовање, вођење, контролисање; - Нивои управљања доживотним образовањем (макро и микро нивои менаџмента); - Управљање променама у образовању; - Стратегијски менаџмент у образовању одраслих; - Методе стратешке анализе; - Позиционирање образовне институције на »образовном тржишту«; - Организациона култура и клима у образовној институцији; - Базичне менаџмент вештине: концептуалне (предвиђање, планирање, одлучивање), интерперсоналне (мотивисање, сарадња, лидерство, вођење/руковођење), комуникационе (ПР/односи с образовном јавношћу); - Маркетинг у образовању одраслих; - Менаџмент и маркетинг у образовној и у културној делатности, сличности и разлике; - Професионализација менаџмента у образовању; - Стручна посета; - Андрагошки дан – »сусрет теорије и праксе«.
Циљ изучавања курса: Упознавање и разумевање теоријских основа менаџмента у образовању, менаџмент функција и модела, као и могућности примене маркетинг менаџмента у образовању одраслих. Стицање знања: - о теоријским основама менаџмента у образовању, о терминолошким и појмовним разликама (управљање, менаџмент, руковођење, лидерство), о менаџмент функцијама; - о специфичностима менаџмента у образовању одраслих, на нивоу образовног система и на нивоу образовне институције/организације; - о могућности примене модела стратегијског менаџмента у области образовања и културе; - о могућностима и претпоставкама примене маркетинг концепта и маркетиншких активности у образовању одраслих; - о професионализацији управљања образовањем одраслих, о припремању и усавршавању менаџера у образовању; Развијање вештина: - СWОТ анализе; - позиционирања образовне институције у окружењу; - израде модела стратегијског управљања образовном институцијом; - израде маркетинг плана образовне институције.
Облици наставе: предавања и вежбе, радионице, менторски рад, консултације,стручне посете/сусрети с праксом.
Обавезе студената: активно присуство на настави, израда и презентација извештаја са посета, израда и презентација пројектних задатака.
Начин оцењивања рада и резултата: праћење и оцењивање предвиђених обавеза; завршни испит – писмено/усмено
План курса:

1. недеља
вежбе - Интердисциплинарни приступ проблему управљања образовањем - предавање
x

2. недеља
вежбе - Теоријске основе менаџмента у образовању - предавање

3. недеља
вежбе - Основне менаџмент функције:планирање,организовање,вођење,контролисање- предавање

4. недеља
вежбе - Нивои управљања доживотним образовањем(макро, микро нивои менаџмента)- предавање

5. недеља
вежбе - Управљање променама у образовању - предавање

6. недеља
вежбе - Стратегијски менаџмент у образовању одраслих - предавање

7. недеља
вежбе - Методе стратешке анализе - предавање

8. недеља
вежбе - Позиционирање образовне институције на »образовном тржишту« - предавање

9. недеља
вежбе - Организациона култура и клима у образовној институцији - предавање

10. недеља
вежбе - Базичне менаџмент вештинe - предавање
концептуалне (предвиђање, планирање, одлучивање), интерперсоналне (мотивисање, сарадња, лидерство, вођење/руковођење), комуникационе (ПР/односи с образовном јавношћу)

11. недеља
вежбе - Маркетинг у образовању одраслих - предавање

12. недеља
предавање - Менаџмент и маркетинг у образовној и у културној делатности, сличности и разлиke

13. недеља
вежбе - Професионализација менаџмента у образовању - предавање

14. недеља
- - Стручна посета

15. недеља
вежбе - Андрагошки дан – »сусрет теорије и праксе«
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић,Ш., (2004) Менаџмент у образовању, Зборник ФЦО, Београд
Алибабић, Ш., (2002) Теорија организације образовања одраслих, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Алибабић, Ш., (2003) Управљање доживотним образовањем, Наша школа, бр.1-2, Бања Лука
Цовеy, С., (2002) Принципи успешног лидерства, Грмеч и Привредни преглед, Београд
Чизмић,С., и други, (1995) Психологија и менаџмент, Филозофски факултет – Институт за психологију, Београд
Машић, Б., (2001) Стратегијски менаџмент, Универзитет БК, Београд
Пастуовић, Н., (1999) Едукологија, Загреб
Шешић Драгићевић,М., Стојковић,Б., (1994) Култура – менаџмент, анимација, маркетинг, Цлио, Београд
Воћкић Авдагић, Ј., (2004) Образовне институције и медијски посредовано комуницирање с јавностима, Образовање одраслих, бр.1, БКЦ и ИИЗ/ДВВ, Сарајево
↑↑↑