Andragogija

Курс:
Социјализација одраслих (осн.)
У оквиру предмета: Социјализација одраслих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Разлике у социјализацији деце и одраслих и различите улоге образовања у тим процесима; Однос примарне и секундарне социјализације; Фазе социјализације одраслих; Социјализација и ресоцијализација; Токови социјализације одраслих: породична, професионална и соц. за живот у заједници; Образовање као формативна и интегративна компонента социјализације; Практична настава: Анализа резултата истраживања о социјализацији одраслих
Циљ изучавања курса: Критичко анализирање и истраживање процеса и токова социјализације одраслих и разумевање улоге и функције образовања у тим процесима
Предуслови за полагање: Положен испит Психологија целоживотног развоја
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ТЕОРИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА О СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

2. недеља
предавање - ПОЈАМ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ
2.1. Разумевање „социјализације“ у различитим наукама, 2.2. Разумевање појма „социјализација одраслих“

3. недеља
предавање - ПРИРОДА ПРОЦЕСА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
3.1. Биолошки аспекти социјализације, 3.2. Култура и социјализација, 3.3. Социјализација као динамичан процес

4. недеља
предавање - СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ТОКОМ ЖИВОТНОГ ВЕКА
4.1. Рана социјализација – значај блиских веза, 4.2. Социјализација у адолесценцији, 4.3. Социјализација на уласку у одрасло доба, 4.4. Многостраност социјализације у старијем добу

5. недеља
предавање - СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ – РАЗЛИКЕ
5.1. Искуство, 5.2. Степен вољности, 5.3. Самопокренутост, 5.4. Афективно обојење поља, 5.5. Човек као био-психо-социјална појава, 5.6. Значење по личност социјализујућег

6. недеља
предавање - ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ ПРИРОДУ ПРОЦЕСА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ
6.1. Хронолошки узраст, 6.2. Својства личности, 6.3. Садржаји преко којих се остварује, 6.4. Агенси, 6.5. Ефекти примарне на секундарну социјализацију

7. недеља
предавање - ФАЗЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ

8. недеља
предавање - СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОДРАСЛИХ У РАЗЛИЧИТИМ КОНТЕКСТИМА (1)
8.1. Породична социјализација, 8.2. Професионална социјализација

9. недеља
предавање - СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОДРАСЛИХ У РАЗЛИЧИТИМ КОНТЕКСТИМА (2)
9.1. Социјализација за живот у заједници

10. недеља
предавање - ПОСЕБНА ПИТАЊА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ
10.1. Социјализација старијих, 10.2. Ресоцијализација и реинтеграција

11. недеља
предавање - УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У ПРОЦЕСИМА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
11.1. Образовање као формативна и интегративна компонента социјализације

12. недеља
предавање - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ У ФУНКЦИЈИ ПОРОДИЧНЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ

13. недеља
предавање - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ У ФУНКЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ

14. недеља
предавање - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ ЗА ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ

15. недеља
предавање - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ У ВЕЗИ СА ПОСЕБНИМ ПИТАЊИМА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Медић, С. (1993). Образовање и социјализација одраслих. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, одабрана поглавља
Милић, А. (2001). Социологија породице. Београд: Чигоја штампа, одабрана поглавља
↑↑↑