Andragogija

Курс:
Образовање одраслих за животну средину (осн.)
Предавачи: др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријски део: Увод у концептуално појмовни контекст. Образовање одраслих за животну средину као сегмент одрживог развоја. Образовање за животну средину и доживотно учење. Еколошка и образовна политика као контекст за развој образовања одраслих за животну средину. Епистемолошке основе и приступи. Глобални изазови и образовање за животну средину. Еколошка свест и образовање одраслих. Подручја и аспекти образовања одраслих за животну средину. Образовање одраслих и лидерство у животној средини. Образовање и учешће јавности у решавању проблема и доношењу одлука у животној средини Практични део: Улога андрагога у развоју образовања за животну средину; истраживање потреба и могућности учења одраслих за животну средину; дидактичко методичке особености образовања за животну средину; еколошке димензије основног и стручног образовања одраслих и високошколског образовања; неформално учење, цивилно друштво и еколошки активизам; примери добре праксе:партиципација,друштвена одговорност,управљање
Циљ изучавања курса: Сагледавање значаја и карактеристика образовања за животну средину као подручја интердисциплинарног андрагошког деловања, сегмента одржвог развоја и доживотног учења
Предуслови за полагање: --------
Облици наставе: Предавања, дискусија, рад у малим групама, симулација, гости предавачи, студијске посете, истраживачки пројекти и индивидуалне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у теоријско концептуални оквир
Приступужи у проучавању образовања за животну средину Дефинисање основних појмова (образовање за животну средину, образовање за одрживи развој, екологија, еколошко образовање)

2. недеља
предавање - Образовање одраслих за животну средину, доживотно учење и одрживи развој
Концепција доживотног учења и одрживог развоја - закедничке димензије Импликације ових концепција на учење и образовање одраслих у глобалној политици и истраживањима

3. недеља
предавање - Епистемолошке основе и приступи
Издвајање карактеристика модерних теоријских приступа и праваца у проучавању образовања одраслих за животну средину; Рад у малим групама на увиђању сличности и разлика међу приступима Формирање тимова за припрему предиспитних обавеза

4. недеља
предавање - Глобални изазови и образовање за животну средину
Рекапитулација сазнања о глобалним циљевима еколошке и образовне политике; презентација глобалних изазова; разговор о импликацијама на образовање одраслих за животну средину Тимови студената бирају по један изазов за даљи рад на њему

5. недеља
предавање - Европска еколошка и образовна политика као оквир образовања за животну средину
Презентација резултата анализе докумената у области еколошке и образовне политике са циљем увиђања статуса и улоге образовања за животну средину Тимови разматрају димензије и дефиниције питања у еколошкој политици од значаја за образовање одраслих

6. недеља
предавање - Подручја и аспекти образовања за животну средину
Аспекти одрживости и образовања за животну средину Подручја развоја и примене: формално и неформално образовање, информално образовање Заштита природе, животне средине, смањење ризика од катастрофа, лидерство у животној средини

7. недеља
предавање - Развој еколошке свести и образовање одраслих
Еколошка интелигенција и могућности њеног развоја путем образовања и учења Димензије еколошке свести; учешће јавности у заштити животне средине Рад у тимовима на издвајању чинилаца и механизама образовног деловања на еколошку свест одраслих

8. недеља
предавање - Улога андрагога у развоју образовања за животну средину
Андрагог као истраживач потеба и могућности за образовање одраслих за животну средину Андрагог као наставник-водитељ процеса образовања за животну средину Андрагог као пркатичар - гостовање андрагога из праксе образовања за животну средину

9. недеља
предавање - Андрагошко дидактички приступ образовању за животну средину
Андрагошки приступ образовању за животну средину, могућности примене метода и техника еколошког образовања у поучавању и учењу одраслих - излагање и вежбе

10. недеља
предавање - Образовање за животну средину формалном систему образовања одраслих
Презентација резултата анализе присуства садржаја образовања за животну средину у програмима основног, стручног и високошколског образовања одраслих; разговор са практичарима из формалног система образовања одраслих и креаторима политике, истраживачима

11. недеља
предавање - Образовање за животну средину у грађанском друштву - еколошки активизам
Презентација резултата истраживања активности организација цивилног друштва на плану неформалног образовања одраслих, разговор са представницима ових организација

12. недеља
предавање - Образовање и лидерство у животној средини
Излагање на тему лидерства у животној средини. Студија случаја - управљање заштићеним природним подручјима. Посета одабраним заштићеним подручјима природе и разговор о њиховим образовним активностима

13. недеља
предавање - Образовање за животну средину и учешће јавности
Сарадња са локалном заједницом Образовање за животну средину и корпоративна друштвена одговорност Право и капацитети јавности за учешће у питањима животне средине - улога и моћи образовања Пример из праксеЧ пројекти образовања за смањење ризика од непогода
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Орловић – Ловрен,В.(2012). Концепт одрживог развоја и доживотног учења – два оквира за један поглед на образовање одраслих, Андрагошке студије бр.1
Николић, В.(2003).Образовање и заштита животне средине,Београд: Задужбина Андрејевић
Андевски,М.(1997)Увод у еколошко образовање,Нови Сад: Филозофски факултет
Смит,Џ.,Орловић,В.(1998)Образовање за заштиту природе - развој, приступи, проблеми, Београд:Заштита природе, бр.50, стр.599-608
Орловић,В.(2007).Образовање и обука у функцији одрживог управљања заштићеним природним подручјима,„Андрагогија на почетку трећег миленијума“, Београд: Филозофски факултет, ИПА
Општа допунска литература
Timpson,W.M et all.(2006)147 Practical Tips for teaching sustainability - Connecting the Environment, the Economy, and Society, Madison: Atwood Publishing
Palmer,J.,Neal,Ph. (1996)The Handbook of Environmental Education, London and New York:Routledge
Environmental awareness skills (2012). EU Skills panorama, European Commission, str. 2.
Meadows,D,Randers,J.,Meadows,D.(2004)Limits to Growth - The 30- Year Update, Vermont: Chelsea Green Publishing Co&White River Junction
Clover,D.E. , Jayme B.O..Hall,B.,Follen,Sh. (2013)The Nature of Transformation - Environmental Adult Education Sense Publishers
↑↑↑