Andragogija

Курс:
Развој људских ресурса (осн.)
У оквиру предмета: Развој људских ресурса
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Александар Булајићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријска и историјска основа развоја људских ресурса - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања - Кључне парадигме на подручју развоја људских ресурса - Процес професионализације и улога андрагога у развоју људских ресурса - Мотивација на подручју развоја људских ресурса - Основе концепата организације која учи и организационог учења - Промене у савременој организацији и њихов утицај на развој људских ресурса Практична настава Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса на диференцираним нивоима (појединца, процеса и организације) - Писање плана андрагошке интервенције - Примена разноврсних метода, техника и инструмената за регрутовања и селекцију кадрова за хипотетичку ситуацију - Студија случаја: сагледавање различитих аспеката промена у савременој организацији и могућности импликације концепата организације која учи и организационог учења
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним теоријама и истраживачким парадигмама развоја људских ресурса. Оспособљавање за практично интервенисање на подручју развоја људских ресурса у организацијама у приватном или јавном сектору
Предуслови за полагање: Положени: Андрагогија рада, Планирање образовања одраслих и Менаџмент и маркетинг у образовању
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, дискусија, истраживачки рад студената, консултације, семинарски рад/студија случаја, On-line метод
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријска и историјска основа развоја људских ресурса

2. недеља
предавање - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања

3. недеља
предавање - Кључне парадигме на подручју развоја људских ресурса

3. недеља
вежбе - Кључне парадигме на подручју развоја људских ресурса

4. недеља
предавање - Процес професионализације и улога андрагога у развоју људских ресурса

5. недеља
предавање - Мотивација на подручју развоја људских ресурса

5. недеља
вежбе - Мотивација на подручју развоја људских ресурса

6. недеља
семинар - Мотивација на подручју развоја људских ресурса

7. недеља
семинар - Мотивација на подручју развоја људских ресурса

8. недеља
предавање - Основе концепата организације која учи и организационог учења

9. недеља
предавање - Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса
Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса на диференцираним нивоима (појединца, процеса и организације)

9. недеља
вежбе - Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса
Испитивање потреба за развој и подстицање развоја људских ресурса на диференцираним нивоима (појединца, процеса и организације)

10. недеља
предавање - Писање плана андрагошке интервенције

10. недеља
вежбе - Писање плана андрагошке интервенције

11. недеља
предавање - Методе, технике и инструменти за регрутовање и селекцију кадрова

11. недеља
вежбе - Методе, технике и инструменти за регрутовање и селекцију кадрова
Примена разноврсних метода, техника и инструмената за регрутовање и селекцију кадрова за хипотетичку ситуацију

12. недеља
предавање - Промене у савременој организацији и њихов утицај на развој људских ресурса

12. недеља
вежбе - Промене у савременој организацији и њихов утицај на развој људских ресурса

13. недеља
семинар - Промене у савременој организацији и концепти организације која учи
Студија случаја: сагледавање различитих аспеката промена у савременој организацији и могућности импликације концепата организације која учи и организационог учења

14. недеља
семинар - Промене у савременој организацији и концепти организације која учи
Студија случаја: сагледавање различитих аспеката промена у савременој организацији и могућности импликације концепата организације која учи и организационог учења

15. недеља
семинар - Промене у савременој организацији и концепти организације која учи
Студија случаја: сагледавање различитих аспеката промена у савременој организацији и могућности импликације концепата организације која учи и организационог учења
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Овесни, К., прир. (2008), Развој људских ресурса, хрестоматија
Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
Пастуовић, Н. (1999), Едукологија, Знамен, Загреб, стр. 147-173, 373-412
Robbins, S. (1998), Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb
Овесни, К. (2000), Образовање андрагошких кадрова (Европска искуства), ИПА, Београд.
Алибабић, Ш. и Овесни, К. (2004), Андрагошки модели утврђивања образовних потреба у организацији, Зборник радова ФЦО, стр. 115-128
Carré, Ph. (2004), Mотивација у образовањеу одраслих; Од запошљавања до начина реализације, Андрагошке студије, Октобар, бр. 1-2, стр. 41-50
Dessler, G. (2007), Основи менаџмента људских ресурса
Болчић, С. (2003), Свет рада у трансформацији, Плато, Београд
↑↑↑