Andragogija

Курс:
Социјална политика и образовање одраслих (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Политичке и социјалне функције образовања одраслих; Социјалне функције образовања одраслих – од утопијских до еманципаторских; Позиције и основне функције образовања одраслих у савременим приступима социјалног развоја друштвених заједница, група и индивидуа; Специфичност и сложеност истраживања социјалне функције образовања одраслих; Националне, европске и глобалне димензије социјалних функција образовања одраслих; Националне стратегије социјалног развоја; Могућности и позиције образовања одраслих у овим стратегијама Практична настава Различити програми, облици, методе и технике образовања одраслих као подршка социјалној промоцији и партиципацији различитих друштвених група; Социјални аспекти образовања одраслих у глобалним покретима – образовање за све, писменост, редукција сиромаштва, развој цивилног друштва, мир и толеранција, родна равноправност, међународни дијалог
Циљ изучавања курса: Разумевање и критичко сагледавање позиције и пројекције доживотног образовања и образовања одраслих у стратегијама социјалног развоја друштва, подршке друштвеним групама и оснаживања појединаца за партиципацију у социјалном окружењу
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jogi L, Przybylska E, Tereseviciene M. (Eds.), Adult learning for civil society, Bonn, Kaunas and Warsaw, 2005.
Edwards R, Amstrong P, Miller N, «Include me out – critical readings of social exclusion, social inclusion and life long learning», in: International Journal of lifelong education, Vol. 20, No 5, Rout
Goslin, D. (Ed.), Handbook of socialization: Theory and research, Chicago: Rand McNally & Co., 1973.
Freire P, Pedagogy of the Oppressed, Continuum, New York, 2007
Medic, S, «Poverty reduction and Expectation from Adult Education in Serbia”, chapter 4. (ed): Preece, J., Ruud van der Veen, Raditloaneng: Adult education and Poverty Reduction: issues for policy research and practice, Lentsswe La Lesedi and Lightbooks publisher, 2007, str 47-60
Davies M, «The Blackwell Companion to social work», Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 1997
Бркић М, Милосављевић М, Социјални рад у локалној заједници, Социјална мисао, Београд, 2005.
Payne Malcolm, Савремена теорија социјалног рада, II издање, Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, 2001.
Coleman J, «Foundations of Social Theory», Cambridge, MA, itd.: Harvard University Press 1990.
Bauman Z, «Globalization: The Human Consequences», New York, itd.: Columbia University Press, Cambridge, itd.: Polity Press 1998.
↑↑↑