Andragogija

Курс:
Породична андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Породична андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава: Васпитање као породични феномен; Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања; Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси; Родитељске улоге и модели васпитног односа родитељ-дете; Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу, брак и родитељство; Системски приступ породици као оквир образовне интервенције; Вредности, циљеви, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем; Oбразовне потребе посебних циљних група родитеља (хранитељске породице, усвојитељске, једнородитељске, породице са дететом асоцијалног понашања, са инвалидном децом, малолетнички бракови); Практична настава – радионице: Организација породичног живота као васпитни контекст; Механизми породичног функционисања као васпитна средства; Модели породичног васпитања као резултат брачних и родитељских релација; Модели васпитног односа родитељ-дете; Прихватање детета и технике за унапређење односа дете-родитељ
Циљ изучавања курса: Развијање знања и вештина за истраживање феномена васпитања у породици и примену образовних програма за развој родитељства и остваривање васпитно-образовне функције породице
Предуслови за полагање: Положен испит: Социјална андрагогија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, израда есеја, семинарски рад, индивидуалне и групне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Медић, Образовање и социјализација одраслих, Београд, 1993, стр. 13-89, 143-164
С. Медић, З. Матејић-Ђуричић, Д. Влаовић-Васиљевић, "Школа за родитеље - Социо-едукативни програм за породицу", Београд, 1997.
С. Медић, З. Матејић-Ђуричић, Д. Влаовић-Васиљевић, "Школа за родитеље - Социо-едукативни програм за породицу", Београд, 1997.
С. Медић, „Теорија породичног васпитања – тачке укрштања на путу развоја педагогије и андрагогије“, у: Андрагогија на почетку трећег миленијума, Београд, 2007, стр. 223-237
С. Медић , "Породична андрагогија – проблеми и подручја истраживања", у: Андрагошка теорија и пракса у сусрет трећем миленијуму, 1990, стр. 163-168
Томас Гордон, Умеће родитељства, Београд, 1997.
Н. Капор-Стануловић, Психологија родитељства, Београд, 1985, стр.16-25, 60-10
З. Голубовић, Породица као људска заједница, Загреб, 1981, стр. 57-197
М. Милојковић, Ј. Срна, Р. Мићовић, Породична терапија, 1997, стр. 7-95
М. Ољача, Самообразовање и саморазвој одраслих, стр. 84-93
Методе и технике за процену брака и породице, Београд, 1994 (одабрана поглавља)
М. Голднер-Вуков, Породица у кризи, Београд, 1988, стр. 35-62, 177-194
↑↑↑