Andragogija

Курс:
Образовање старих (осн.)
У оквиру предмета: Образовање старих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Типови конституисања дисциплине о учењу старих; Старост као цивилизацијски проблем; Друштвене и научне основе старења; Демографске промене и старење; Компаративне перспективе образовања старих; Практична настава Развојна оријентација и учење старих; Старија особа као ученик; Мотиви, образовне потребе и интереси старих; Избор садржаја и организација учења старих; Евалуација образовних програма за старе; Практичан рад на Универзитету за треће доба
Циљ изучавања курса: Разумевање особености учења у трећем животном добу и развијање образовних програма за потребе старих
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис четврте године студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад, индивидуалне консултације, рад на случају, пракса на Универзитету за треће доба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић Д, Учење и старење, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, 2004;
Медић С, »Образовање старих: стање, могућности и потребе«, Геронтолошки зборник, Геронтолошко друштво Србије, Београд, 1989, стр. 56-62
Медић С, »Различита значења и могућности образовања у трећем животном добу», Геронтолошки зборник, Геронтолошко друштво Србије, Београд, 1991, стр. 63-66
Медић С, »Интереси и мотиви образовања у трећем животном добу», Геронтолошки зборник, бр. 1, Геронтолошко друштво Србије, Београд, 1993, стр. 116-120
Медић С, »Нови облици образовања старих на Универзитету за треће доба», Андрагогија, бр. 10-12, Савез андрагошких друштава Југославије, Загреб, 1989, стр. 32-40
Булатовић Ранко, «Могућност заснивања геронтагогије као андрагошке дисциплине», у: Андрагогија, број 9-10, Савез андрагошких друштава Југославије, Загреб, 1985
Jarvis P, «Trends in Education and Gerontology», у: Educational Gerontology, Vol. 16, No. 4, Taylor & Francis, 1990
Кујунџић Н, «Образовање старих људи – Стање, развој и перспективе», у: Андрагогија, бр. 1-3, Савез андрагошких друштава Југославије, Загреб, 1985
Colleman, A, «Preparation for retirement in England and Wales», NIAE, Huddersfield, 1982.
↑↑↑